Gargaarsa: Viizyuwaal'Ediiterii/Qajeelcha Fayyadamaa

This page is a translated version of the page Help:VisualEditor/User guide and the translation is 43% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Note: When you edit this page, you agree to release your contribution under the CC0. See Public Domain Help Pages for more info.
PD
Viizyuwaal'Ediiterii barruu odoo hin jijjiirin yaaluuf, Sandbox fayyadamuun akka feetetti yaaluu dandeessa. Viizyuwaal'Ediiterii fuula sanarratti fayyadamuuf maamilummaa si hin barbaachisu


Viizyuwaal'Ediiterii Banuu

Fuula kamiyyuu Viizyuwaal'Ediiteriin gulaaluf, cancala "Gulaali" jedhu, gara guubbaa kan jiru, irratti cuqaasi

Fuula tokkoo jijjiiruuf banuun sekendii muraasa fudhachuu danda'a. Yoo fuulli sun guddaa ta'e ammoo, irra caala yeroo fudhachuu danda'a.

Cancala "Lakkaddaa gulaali" irratti cuqaasun, gulaalaa lakkaddaa kan Wiikiipiidiyaa kan durii bana.

VisualEditor edit tab-om.png

Viizyuwaal'Ediiterii geessituu "gulaali" kan matadureewwan barruurratti argamurratti cuqaasunis banuu dandeessa.
VisualEditor - Section edit links-en.png

Jalqabi: Kamshaa Viizyuwaal'Ediiterii

Suura Kamshaa Viizyuwaal'Ediiterii
Yeroo barreeffama Viizyuwaal'Ediiteriidhan jijjiiruu jalqabdu, Kamshaan Viizyuwaal'Ediiterii argiirratti gara gubbaa oliitti argama. Kamshaan kun sajoo yeroo baayyee itti fayyadamnu qaba:

VisualEditor - Toolbar - Undo-redo.png
Jijjiirrama uumte "Gaabbii" fi "Irra deebi'i" jijjiiruu dandeessa.

VisualEditor Toolbar Headings-om.png
Baafata gadbuusaa "Mataduree": baafanni kun akka itti keeyyanni dhangaa'u jijjiiruuf tajaajila. Haalata keeyyataa jijjiiruuf, libsattuu keeyyaticharra kaa'un baafata kana filadhu (barreeffama filachuun dirqama miti). Matadureen kutawwanii akka "Mataduree" dhangeeffamu, jaleen kutaawwanii ammoo "Jalee-Mataduree 1", "Jalee-Mataduree 2", fi kkf ta'anii dhangeeffamu. Dhangiin barreeffama inni idileen "Keeyyata" dha.

VisualEditor Toolbar Formatting-om.png

Dhangeessuu: "A" irratti cuqaasun baafata bana.

 • Filannoon "Yabbuu" (B)n barreeffama filame yabbuu godha.
 • Filannoon "Mirgada" ("I")n barreeffama filame mirgada godha.
 • Filannoon "Irrarfii" (x2) barreeffamni filatame barreeffama isa bukke jirurra xiqqaatee fi barreeffama kaanirra ol siqee akka mul'atu godha.
 • Filannoon "Jalarfii" (x2) barreeffamni filatame barreeffama isa bukke jirurra xiqqaatee fi barreeffama kaanirra gadi siqee akka mul'atu godha.
 • Filannoon "Sarara gidduu" (S) gidduu barreeffama filatamee sarara.
 • Filannoon "Lakkaddaa Kompitaraa" (sadalgoo banamee cufamu: {}) bocquu barreeffama filatamee gara bocquu monoospeesitti jijjiira, kunis barreeffama naannoosaa jirurraa adda isa baasa.
 • Filannoon "Jala Muruu" (U) barreeffama filatame jala sarara.
 • Filannoon "Qooqa" (文A) afaanichatti asxaa akka gootu (fakkeenyaaf, Jaappaniffa) fi kallattii barreeffama filatamee (fakkeenyaaf, mirgaa-gara-bitaatti) akka gootu si gargaara.
 • Filannoon dhumaa (VisualEditor MediaWiki theme clear icon bitmap.png), kan "Haxaayi" jedhamu, barreeffama filatamerraa dhangii barreeffamaa, geessituu dabalatee balleessa.

If you have not selected any text, then when you press the "A" to open the menu, and then select an item, that formatting will apply to the text that you start typing, from wherever your cursor is located.


VisualEditor - Toolbar - Linking.png
Meeshaa geessituu: Sajoon cancalaa meeshaa geessituuti. Isarratti cuqaasun (yeroo baayyee erga barreefama filattee booda) qaaqa geessituu bana.

VisualEditor - Cite Pulldown.png
Baafata Eeri: Baafanni "Eeri" waraabbii keessoo itti dabaluuf gargaara ("miiljalee" ykn "wabiis" nijedhama). Pirojeektiin hundi dhangii wabii "$basic" fi dandeettii waraabbii "$re-use" gochuu qabu, baafata kanatti fayyadamuun. Baafanni kun dabalataan qajojii wabii keessoo saffisaan argachuuf gargaara.

(Instructions for adding local citation templates to the Eeri menu at a specific wiki are available at VisualEditor/Citation tool .)


VisualEditor citoid Cite button-om.png
Eeri button: If the citoid service is enabled on your wiki, then you will see a Eeri button instead of a Eeri menu.

The citoid service tries to fill out citation templates automatically.


VisualEditor Toolbar Lists and indentation-om.png
Tarree fi galumsa: Sajoon jalqabaa lamaan tarree (tarree lakkoofsaa fi tarree buuleetii) akka galchinuuf nu tajaajilu. Kan dhumaa lamaan ammoo galumsa tarree akka daballuu ykn hirrifnu nu tajaajila

VisualEditor Insert Menu-om.png
Galchi: Baafanni "Galchi" pirojeektii adda addaarratti gargar ta'uu danda'a. Kan armaan gadii filannoo dhufuu danda'u hunda qabata.
 • Sajoon "Miidiyaa" (suura tulluuwwanii), qaaqa miidiyaa bana.
 • Sajoon "Qajojii", qajojii gulaaluu akka dandeessuuf si gargaara.
 • The "Table" item allows you to insert a table.
 • Filannoon "Yaada" (afuuffee dubbii) yaada dubbiftootatti hin mul'anne akka itti galchituuf gargaara; yaadni kun yeroo gulalaa qofa mul'ata, sajoo mallattoo raajeffannootin agarsiifama.
 • The "Hieroglyphs" icon (an ankh symbol - ☥) allows you to enter the hieroglyphics inserter. (See below.)
 • The "Code block" item allows you to insert code.
 • The "Musical notation" item allows you to insert a musical notation.
 • Sajoon "Kuusaa suuraa" (tuuta suuraa) kuusaa suuraa akka barruu kanatti galchituuf tajaajila.
 • Sajoon "Math formula" (Σ), qaaqa foormulaa galchitu bana.
 • The "Graph" item allows you to insert a graph.
 • The "Mallattoo kee" item allows you to insert a signature that you use on the project. It will be greyed out (not selectable) when you are editing a type of page (a "namespace"), such as an article, where signatures should not be inserted.
 • Sajoon "Tarreeffama wabiiwwanii" (mallattoo kitaaba sadi'ii), qaaqaa wabii jiran agarsiisu bana.

Qubee addaa galchuu: Sajoon "Qubee addaa" kan baafata "Galchi"rra jiru, yoo irratti cuqaasan, qaaqaa qubee addaa baayyee agarsiisu bana. Qubee addaa kanarratti cuqaasudhaan, barreeffama keessatti galchuu dandeessa. Qubeen addaa kun mallattoowwan herregaa, qubee loqodaa, kkf qabata. (This list may be customized locally. See VisualEditor/Special characters for instructions.)
VisualEditor Toolbar SpecialCharacters-om.png

VisualEditor toolbar edit notices icon.png
The Edit notices button displays any notices for the page.

VisualEditor More Settings-om.png
The Filannoowwan fuulaa menu is to the left of the Publish changes button and the Switch editor menu. On this menu there is a button to open an Options dialog with the following (left side) tabs:
 • Ramaddiiwwan allows you to add categories to this page and to adjust how the page is sorted, when displayed within a category by setting a different index to sort with.
 • Qindaa'ina fuulaa allows you to make the page a redirect and adjust options of this redirect, to adjust settings regarding the displaying of the Table of Contents, to disable the edit links next to each heading, and to define the page as a disambiguation page.
 • Advanced settings allows you to adjust the settings regarding indexation of the page by search engines, showing a tab to add a new section, and the displayed title.
 • Languages which shows a list of pages in other languages that are linked to that page.
 • Templates used shows a list of links to each template used on this page.

The tabs of the Options dialog are also displayed in the Filannoowwan fuulaa menu and can be opened by clicking on it.

Furthermore the Filannoowwan fuulaa menu contains the button View as right-to-left and the button Find and replace which opens a dialog where you can insert characters, terms or Regular expressions you are searching for and those to replace them with, together with several buttons for options.

VisualEditor bi-directional switching square brackets icon.png
The switch to source editing button is next to the Publish changes button. It allows you to switch to the wikitext editor.

Jijjiirama Olkaawuu

Erga barreeffama gulaaltee fixxee booda, qabduu cuquliisa "Publish changes" kan kamshaarraa jiru irratti cuqaasi. Yoo jijjiirrama hin uumne ta'e, qabduu kanaratti cuqaasuu hin dandeessu. To cancel all your editing changes, close your browser window, or press the "Dubbisi" tab above the edit toolbar.
VisualEditor toolbar actions-om.png

Qabduu magariisa "Publish changes" irratti yoo cuqaasne, qaaqaa xiqqoo nuu bana. Achirratti, waan akka goolaba hojiii keenyaa barreessuu, jijjiirramni nu humne xiqqaa ta'uu ibsuu fi gulaala mata-duree kanarratti galafuulduraa godhamu hordofna jennee filachuu dandeenya.

Gulaala kee qabduu "Jijjiiramoota kee fooyyeessi" irratti cuqaasun akka yaaddamettii akka hojjatu keddeebi'uu dandeessa. Kun gulaalaa wiikiitekestii keessatti qabduu "Jijjiiramoota agarsiisi" wajjin wal fakkaata.

Qabduun "Gulaaluu itti fufi" gara barruu duraan gulaalaa turteetti si geessa. Jijjiirama uumte booda olkaawuu dandeessa.

VisualEditor save dialog-om.png

Liinkii gulaaluu

VisualEditor - Toolbar - Linking.png
Geessituun karaa sajoo "Geessituu" (mallattoo cancalaa) kan kamshaarra jirutti fayyadamu galchuun nidanda'ama ykn ammoo qaxxaamura kiyiboordii Ctrl+K (or Command+K) fayyadamuun ni danda'ama.

If you select (highlight) text and then press the "Geessituu" button, that text will be used in creating the link. For a link that involves only one word, you can either select that word or just put the cursor within that word.


VisualEditor-link tool-search results-om.png
Qabduus ta'ee ykn qaxxaamura kiyiboordittis yoo fayyadamne, gara lachaniinuu qaaqaa bakka itti liinkii galchinutu banama. Viizyuwaal'Ediiteriin liinkii keessaa (internal links) irratti si gargaaruu yaala. Liinkiin keessaa liinkii barreeffama Wikipidiyaa wajjin kan wal qabsiifame dha.

Viizyuwaal'Ediiteriin geessituu "keessaa" kan isa wajjin walfakkaatuu barbaadun si gargaaruu yaala. Erga geessituu uumtee ykn filattee booda, qubee furtuu Galchaa gad-dhiibuun ykn qabduu "Xumurame" irratti cuqaasun xumuruu dandeessa. Kana booda geessituun sun fuula Viizyuwaal'Ediiterii irratti mul'ata, garuu amma ati fuula sana olkeessutti geessituun sunis hin olkaawwamu.


VisualEditor-link tool-external link.png
Fuula Wiikiipidiyaa ala jiru tokkotti geessituu uumuf, adeemsisaa tokkuma: URL saanduqa keessatti naqi. Achii booda geessituun sun akka "Geessituu Alaa"tti glafama.

VisualEditor link tool simple link.png
Geessituun alaa kan asxaa hin qabne kana fakkaata: [1]. Qaree hantuuttee jecha kamiiyyuu ala (fkn iddoo booda) kaa'udhaan kana dabaluu dandeessa. Meeshaa geessituu, qabduu cuqaasun ykn qaxxaamura kiyiboordii gadi qabuun banuu dandeessa. URL saanduqa keessatti barreessi, achii booda qabduu "Xumurame" irratti cuqaasi.

VisualEditor-context menu-link tool.png
Liinkii duraan jiru jijjiiruuf ykn balleessuuf, dura liinkii sanarratti cuqaasi. Itti aansun sajoo bukke sanatti sii dhufu "Geessituu" irratti cuqaasi. Qaaqni geessituu gulaalchisu sii dhufa. Sajoo kana kamshaarraa cuqaasus dandeessa. (Qaxxaamura kiyiboodii Ctrl+K gadi dhiibunis qaaqa kana argachuun ni danda'ama.) Geessituun yeroo filatamu, halluu cuquliisan agarsiifama.

Kana booda, iddoo liinkin sun itti geessu jijjiiruu dandeessa, ykn balleessuu dandeessa. Liinkii balleessuf sajoo balleessuu (trash icon) kan karaa mirgaa qarqara olaantu jiru irratti cuqaasi. You can also open the link's target in another window by pressing on the copy of the link in the dialog box. (You might want do this to check if an external link is valid.)

If you want to exit the link label (the text displayed as a link) or continue to write after this link, you can press :

 • Pressing it once will escape the link editing dialog and put your cursor at the end of the element linked (blue framed, to edit this element)
 • Pressing it twice will put the cursor after the element linked, ready to type the rest of your text.

To edit the link label of an existing link, press within the link label and type the new one. But if you want to replace the entire label, please note:

 • If you have selected (highlighted) the entire link label, the link will be deleted by typing any key. You may link it from start.
 • To keep the link directly, you may press within that link label, use backspace and delete key without pressing it once more than necessary, and a narrow blue link area will remain there. Now you may type in the new label for the kept link.
 • You can also link to categories, files and more.

Wabii Gulaali

For further information, see Help using citation templates or Help using citoid's Cite button

Determining which system is in place

Wiikin kee sirna miiljalee akaakuu sadi'i keessa tokko fayyadamuu danda'a. The one shown on the right is the simplest system, where the "Eeri" menu does not include any citation templates. If your wiki uses this system, then everything you need to know about footnotes is on this page.
VisualEditor cite menu default.png

The second system has the same type of "Eeri" menu, but with several popular citation templates set up for quick access. If your wiki uses this system, then you will find more details at Help:VisualEditor/User guide/Citations-Templates
VisualEditor references more.png

VisualEditor citoid Cite button-om.png
In the third system, you again start by pressing the Cite button. Then a dialog box opens, which includes an automatic citation process using the citoid service. If your wiki uses this system, you will find more details at Help:VisualEditor/User guide/Citations-Full
VisualEditor Citoid Inspector-om.png

Wabii duraan jiru gulaaluu

To edit an existing reference, press on it where it appears in the text (usually as a bracketed number). You will see either a "Wabii" icon (bookmark) or an icon (and name) for the template that was used to create this reference. In either case, pressing on the "Edit" button will open a dialog where you can edit the reference.
VisualEditor - Editing references 1.png

For the "Wabii" icon, pressing "Edit" opens the Reference dialog. To start changing the reference information, press on it.

Many wikis use templates to format references. If a template is used in your reference, then when you move your pointer over the reference information, all the information in that field will be highlighted.

Qabiyyee templeetii jijjiiruuf, sajoo Qajojii irratti cuqaasi. Kunis, ediiterii xiqqoo kan tempileetii irratti jijjirtu sii bana.

VisualEditor - Editing references 6.png

If what appears when you press on a reference is an icon for a standard template for citations (an example is at right), then pressing "Edit" will open the template mini-editor dialog.
VisualEditor - Editing References - Cite Web.png

Inside the template mini-editor, you can add or remove types of information or change current content. Only fields (template parameters) that have content will show, initially. To add fields, press on "Odeeffannoo dabalataa galchi" at the bottom of the mini-editor.
VisualEditor - Editing references 5.png

Yeroo fixxe, "Jijjiiramoota hojiirra oolchi" irratti cuqaasi.
VisualEditor Apply Changes-om.png

Wabii duraan jirutti fayyadami

If the page already contains a citation that applies to the text you want to source, then you can choose to re-use that existing citation.

To re-use an existing reference, place your cursor in the body of the text where you want to add a new reference (number) for that citation. Then press on the "Re-use reference" item from the "Eeri" menu.

(Note: If your wiki has the third footnote system described above, you'll see a "Re-use" tab, in a dialog, instead of a "Re-use" item on the "Eeri" menu.)

VisualEditor Cite menu re-use.png

In the Wabii dialog, look at the list for the reference you want to reuse, and select it. If there are many references, you can use the search box (labeled "Eeruwwan ammaa keessa barbaadi") to list only those references that include certain text.
VisualEditor - Editing references 18.png

Wabii Haaraa Galchuu

Fuula tokkotti baafata "$cite" fayyadamuun eera galchuuf, qaree gara iddoo itti eera galchuu barbaadnutti geessi. Achii booda, baafata keessaa akaakuu eera barbaadduu filadhu.
VisualEditor references more.png

Waraabbii "Bu'uuraa" fayyadamuu

Shown here is what you will see if you select the basic references item. Ediiterii wabii irratti, waraabbii(citation) galchuu, sirreessuu fi tottolchuu dandeessa.

Wabiin garee tokko keessa akka galu gochuu dandeessa, yeroo baayyee garuu duwwaa dhiifama. (Filannoon kun gareewwan wabii meeshaa "Tareeffama wabiiwwanii" fayyadamuun akka agarsiisuf fayyada).

VisualEditor - Editing references 20.png

Qaaqa wabiirratti, yoo qajojii wabii haaraa keessatti dabaluu barbaadde, sajoo Qajojii kan baafata kamshaa "Galchi" irratti argamurratti cuqaasi
VisualEditor Template Insert Menu-om.png

Itti aansun, qajojii itti fayyadamuu barbaaddu barbaadi. Erga argattee booda itti galchi, akkasumas jijjiiri.

Erga qajoji gulaaltee fixxee booda, gara Gulaalaa wabiitti deebi'uuf, "Jijjiiramoota hojiirra oolchi" irratti cuqaasi. Gara fuula gulaalaa jirtuutti debi'uuf, "Jijjiiramoota hojiirra oolchi" irratti cuqaasi.

VisualEditor - Editing references 9.png

Yoo tarreen wabii barruu sanarra duraan hinjiru ta'e (fakkeenyaaf, yoo wabii jalqabaa barruu sanatti galchaa jirta ta'e), iddoo itti tarreen wabii fi barreeffamni isaanii itti agarsiifamu murteessuu qabda.

Place the cursor where you want to display the references list (usually at the bottom of the page), open the "Galchi" menu and press the "Tareeffama wabiiwwanii" icon (three books).

VisualEditor References List Insert Menu-om.png

If you are using several groups of references, which is relatively rare, you can specify the group in this dialog. Only the references that belong to that group will be displayed on the page at the location where you are placing the group.

Qaaqa tarree wabii irratti hojiin inni dhumaa, qabduu "Galchi" irratti cuqaasudha.

VisualEditor references list-om.png

Baafata waraabitti fayyadamuu

Your local wiki may have added extra citation templates to the "Eeri" menu. If so, you have quick access to the most-used citation templates for your wiki. (Instructions for adding extra citation templates to your local wiki are available at VisualEditor/Citation tool .)
VisualEditor - Editing References - Cite Pulldown.png

Pressing on a template icon such as "Cite book" will take you into the template mini-editor for that template. Important information fields may be marked with an asterisk. While the most common fields will be shown, not all of them are required.
VisualEditor - Editing references - Cite book required fields.png

Ulaagaa dabalataa itti galchuuf, gulaalaa-xiqqaa qajojii asii gadi mari. Itti aansun "Odeeffannoo dabalataa galchi" irratti cuqaasi.

Yeroo fixxe, "Galchi" irratti cuqaasi.

VisualEditor - Editing references - Add parameter.png

Suuraa fi miidiyaa kaan gulaaluu

Suura gulaaluu

Fuula tokkotti suura haaraa(ykn miidiyaa biraa) galchuuf, sajoo Miidiyaa" (suura tulluuwwanii) irratti cuqaasi. Filannoon kun baafata gadbuusaa "Galchi" irratti argama. Suuran ati filatte bakka qareen jirtutti gala.
VisualEditor Media Insert Menu-om.png

Sajoo "Miidiyaa" irrratti cuqaasun, qaaqaa haaraa bana. Qaaqaan kun ofuma isaatii "Wikimedia Commons" keessa miidiyaalee fuula ati jijjiiraa jirtu wajjin wakqabatu sii barbaada.

Miidiyaalee kan biraa, barreeffama idoo barbaachaa qaaqaa kanaarratti galachuun barbaaduu dandeessa.

Faayilii filachuuf, thumbnail irraatti cuqaasi.

Kun fuula ati jijjiira jirtutti suura galcha.

VisualEditor - Media editing 2.png

Erga surrii ati filatte barruu sanatti galfamee booda, qaaqni biraa ni banama. Qaaqni miidiyaa kun godaayya akka galchinuu fi akka jijjirruuf nu gargaara. Godayyaan dhangii fi geessituu qabaachuu danda'a.
VisualEditor - Media editing 6.png

The media dialog also allows you to add alternative text captions, to help users who use screen readers, or who have disabled image display.
VisualEditor - Media editing 7.png

You can also set various parameters for the image in the "Qindaa'ina olaanaa" window. These include the alignment, the type, and size of the image.
VisualEditor - Media editing 8.png

Yeroo fixxe, "Jijjiiramoota hojiirra oolchi" irratti cuqaasun qaaqa cufuu dandeessa.
VisualEditor Apply Changes-om.png

For an existing image, you can add or edit a caption or other settings by pressing on the image, then pressing on the "Miidiyaa" icon that appears below the picture.

Suura duraan jirurratti cuqaasun guddisuu ykn xiqqeessu dandeessa. Erga irratti cuqaastee booda, sajoo hagamtaa jijjiiri (xiyya karaa lama qara qabu) harkisi.

Fuula tokkorratti, suura gara oliitti ykn gara gadiitti harkistee kaa'uu dandeessa.

VisualEditor - Media editing 3.png

Uploading images

Suura cancala qaaqa miidiyaarra jirutti fayyadamtee ol fe'uu dandeessa.
VisualEditor - Media upload 1.png

Press the "Upload" tab and select an image from your computer. You can type the file name, or drag an image into the box. If you dragged and dropped an image directly into the editor, or pasted one from your clipboard, this tab will open automatically.
VisualEditor - Media upload 1.5.png

Suura ibsuu fi garee itti gochuu qabda. Kunis namoonni kaan akka argachuu danda'aniif gargaara.
VisualEditor - Media upload 2.png

Suurichi yeroo ati fixxe fuula sanatti galfama.
VisualEditor-logo.svg

Gaalerii gulaaluu fi itti galchuu

Gaalerii haaraa galchuuf, sajoo "Kuusaa suuraa" irratti cuqaasi.
VisualEditor - Gallery1.png

To edit an existing gallery in the visual editor, press that gallery. Then, near the bottom of the gallery, press the gallery icon (a set of photos). This brings up the gallery editor, with the full list of images included in the gallery.
VisualEditor - Gallery2.png
The gallery editor is currently a simple box that allows you to edit existing galleries using wikitext markup. To add a new image to an existing gallery, type the file name, followed by a bar (|) and the caption for that image. You must put each image in the gallery on its own line. Suura balleessuf ykn tartiibasaa jijjiiruf ykn goodayyaa jijjiiruf tarree kana gulaaluu dandeessa.

When you press the "Xumurame" button, you will exit the gallery editor. You should then see your changes, with the gallery as it will now appear to readers.

Remember that exiting the gallery editor does not publish your changes. As with other changes made using the visual editor, you must publish the entire page in order to publish your work.

VisualEditor - Gallery3.png

Qajojii gulaaluu

Jalqabuu

Fuula tokkotti qajojii galchuuf, qaree iddoo itti qajojii galchuu barbaaddutti geessun, sajoo "Qajojii" irratti ciqaasi. Kunis baafata "Galchi" jalatti argama.
VisualEditor Template Insert Menu-om.png

Maqaa qajojii glachuu barbaadduu kenni. Yeroo tarree keessatti argite, maqaa isaarratti cuqaasi. Itti aansun "Qajojii galchi" irratti cuqaasi.
VisualEditor - Template editing 4.png

You can also edit a template that is already on the page. When you press on the template to select it, it turns blue, and a box appears with an "Qajojii" icon (puzzle piece). Then press on the "Gulaali" link.
VisualEditor - Template editing 1.png

Some templates are not visible to someone reading a page. In the visual editor, such hidden templates are shown as puzzle icons. The name of the template will be shown next to the puzzle icon.
VisualEditor template not visible.png

When you select the icon, the context menu is displayed, and you can edit the template.
VisualEditor template not visible context menu.png

Ulaagaa qajojii

When you add a new template or open an existing one, the "⧼visualeditor-dialog-transclusion-title⧽" dialog is shown. The contents depends upon whether the template has been documented using the TemplateData system or not.

The template shown here has no TemplateData set up for it. The dialog therefore provides a link to documentation for the template. By visiting the documentation you should be able to figure out if the template has any parameters (fields), and what goes in each field. Use numbers as the name for each nameless parameter. The first un-named parameter is named 1, the second is named 2, and so forth.
VisualEditor template with no TemplateData.png

If a template has been updated to contain TemplateData information, then the dialog will show a list of individual (named) parameters.
VisualEditor template with TemplateData.png

Qajojii duraan jiruuf, ulaagaasaa duraan tarreeffamee jiru gulaalta. Ulaagaa haaraa "Odeeffannoo dabalataa galchi" kan garjallaa qaaqaatti argamurratti cuqaasun dabaluu dandeessa.
VisualEditor - Template editing 3.png

When a template embeds other templates, these sub-templates will appear inside the parameters that display them. They can be edited or removed inside the parameter field.

New sub-templates are added by following the steps for adding a parameter. You may need to check the template documentation to make sure that the sub-template is supported. Nested templates can currently be edited as wikitext only, without the facility offered by VisualEditor (see phab:T52182).

VisualEditor - Template editing 5.png

Xumuraara

Yeroo qajojii gulaaluu fixxe, "Jijjiiramoota hojiirra oolchi" irratti cuqaastee qaaqa cufuun gara gulaalaa barruutti deebi'uu dandeessa.
VisualEditor Apply Changes-om.png

Qajojii bakka buusuu

When a template must be substituted, type subst: (colon included) before the template's name.

Autocompletion doesn't work with subst:. If you want to use autocompletion, first find the template you are looking for, and then add subst: in front of the template name.

Achii booda, qabduu magariisa "$add-transclusion" irratti cuqaasi.

Ulaaga kamiyyuu akkuma yeroo kaanii dabaliitii "$apply" irratti cuqaasi.

VisualEditor - Template editing 7.png

Erga "$apply" cuqaastee booda, qajojiin yeroo fuula sanarratti bal'atu agarta.
VisualEditor - Template editing 8.png

Editing lists

VisualEditor Toolbar Lists and indentation-om.png
You can use the visual editor to create lists, or to change the format of an existing list. There are two types of lists: unordered (bullet) and ordered (numbered).

To start a new list, just press on one of the two menu items shown here. Or, if you already have typed the list (on separate lines), select (highlight) the list you have typed, then press on one of the menu items.


VisualEditor lists 1 unordered bullet.png
VisualEditor lists 2 ordered numbered.png
Shown here are examples of the two types of lists: unordered (bullet) and ordered (numbered).

VisualEditor lists 3 select to indent.png
If you want to change the indentation level of part of an existing list, select the part of the list that you want to change.

VisualEditor lists 4 indentation menu.png
Then use the menu, or press the Tab key. (The Tab key increases indentation; use the shift key plus the Tab key to decrease indentation)

VisualEditor lists after indenting.png
Here is the result of increased indentation.

VisualEditor lists mixed.png
You can even mix ordered (numbered) and unordered (bullet) lists, if the list items have different indentations.

Gabatee Gulaaluu

VisualEditor insert table-om.png
Viizyuwaal'Ediiteriidhan gabatee galchuu fi jijjiiruu dandeessa.

Gabatee kampitara keerraa gatii qooddun gargar bahan (.csv) harkisuun fooddaa gulaallii isa guddaarratti lakkisuun alaaguu dandeessa.


Yeroo baafata "Galchi" irraa "Gabatee" irratti cuqaaftu, Viizyuwaal'Ediiteriin gabatee duwwaa afur-afurii galcha.

Now the "Table" menu is available. From that menu, you can add a caption to the top of the table.

VisualEditor empty table.png

To select a cell, press it once.
VisualEditor tables select one cell.png

To edit the contents of the cell (for example, to add content or to correct a spelling error), double press in the cell. Or you can select the cell and then press Return.

To end your editing of a cell, just press elsewhere.

VisualEditor tables type inside a cell.png

VisualEditor table editing add and remove columns.png
Tarjaa fi tarree itti dabaluu ykn balleessuu dandeessa.

You can merge cells: Select them, then from the Table menu, press on "Merge cells".
VisualEditor tables merge cells.png

If you merge cells, only the text in one cell is kept; any text in the other cells is deleted when you merge the cells. If you decide that you wanted some or all of the text that was deleted, use the Undo button, move or copy the text you want, then merge the cells again.
VisualEditor tables post-merge cell.png

You can also split cells that were previously merged. All the content that was in the merged cell will remain in the first cell when you do the split. You can then cut and paste text to other cells, if you want.
VisualEditor tables split cells.png

Gareewwan gulaaluu

VisualEditor category item-om.png
Garee gulaaluuf, baafata "Filannoowwan fuulaa" irraa, qabduu "Ramaddiiwwan" irratti cuqaasi.

VisualEditor category editing-om.png
Qabduu "Ramaddiiwwan" irratti cuqaasun qaaqa tarree garee duraan jiru agarsiisu bana. Qaaqni kun garee haaraa uumuf akkasumas balleessuf nu gargaara.

You also have the option of setting or changing the general (default) sorting key, which determines where the page appears when listed with other pages in the same category.

For example, the default sorting key for the article "George Washington" is "Washington, George". In the category "Presidents of the United States", the article is listed under the letter "W", not the letter "G".


VisualEditor - Category editing 3.png
Garee fuula tokkotti dabaluuf, maqaasaa dirree "Ramaddii dabali" irratti barreessi. Wayita ati barreessitu, Viizyuwaal'Ediiteriin garee duraan jiru kan saanan walfakkaatu barbaada. Yoo feete garee haaraa uumuu ykn ammo kan duraan jiru keessaa filachuu dandeessa. (Hanga fuullii garee ummamutti, gareen kee inni haaran erga fuula olkeessee booda akka geessituu diimatti mul'ata.)

VisualEditor - Category editing 2.png
Garee duraan jiru tokko balleessuf, garicharratti cuqaasi. Itti aansun, qaaqa sii dhufurraa sajoo "Balleessi" (gatoo kosii) irratti cuqaasi.

Pressing on a category also allows you to specify a sorting key for that specific category. Such a sorting key overrides the default sorting key.


VisualEditor Apply Changes-om.png
Erga garee gulaaltee raawwattee booda, gara gulaalaa qabiyyee fuulaatti deebi'uuf, "Jijjiiramoota hojiirra oolchi" irratti cuqaasi.

Filannoo fuulaa gulaaluu

VisualEditor page settings item-om.png
Qindaa'ina fuulaa gulaaluuf, kamshaarraa baafata "Filannoowwan fuulaa" irratti cuqaasuun bani, achii booda qabduu "Qindaa'ina fuulaa" filadhu.

VisualEditor Page Settings-om.png
Qabduun "Qindaa'ina fuulaa" qaaqa filannoo baayye agarsiisu bana.

VisualEditor Page Settings Redirects-om.png
You can make a page a redirect to another page by checking the "Fuula kana gara ____tti geessi" checkbox, and then typing the name of the page to which you want to send the reader who tries to go to the page that you are editing.

At the bottom is the option to prevent page renames from updating this redirect. This is very rarely used.


VisualEditor Page Settings TOC-om.png
You can change whether the page shows a Table of Contents by selecting one of these three buttons. The default option is "Yoo barbaachise", which shows a Table of Contents if there are three or more headings.

VisualEditor Page Settings Edit Links-om.png
Fuulli tokko geessituu gulaalaa kan mataduree kutaa fuulaatti aanee jiru akka hin agarsiifne, haalojii filachuun gochuu dandeessa.

VisualEditor Apply Changes-om.png
Erga Filannoowwan fuulaa gulaaltee raawwattee booda, "Jijjiiramoota hojiirra oolchi" irratti cuqaaste gara fuula gulaalaatti deebi'uu dandeessa.

Editing maps

Visual editor showing editing an existing map.jpg
You can add and change maps. See Help:VisualEditor/Maps .

Foormulaa herregaa gulaaluu

Fuula tokkotti foormulaa herregaa galchuuf, qaree iddoo itti foormulaa galchuu barbaaddutti geessun, sajoo "Math formula" ("Σ") irratti ciqaasi. Kunis kamshaarra baafata "Galchi" jalatti argama.
VisualEditor Formula Insert Menu-om.png

Foddaan haaraan bakki itti foormulaa luga LaTeX fayyadamtee galchitu ni banama. Viizyuwaal'Ediiteriin akkuma ati barreessaa deemtuun, foormulaa sana jijjiiraa deema, kanaafu foormulaan sun maal akka inni fakkaatu ni argita. Foormulaan sun sirrii ta'uusaa erga bartee booda, qabduu "Galchi" irratti cuqaasi.
VisualEditor formula-om.png

Foormulaa herregaa duraan jiru gulaaluf, irratti cuqaasitii sana booda sajoo dhufu "Σ"rratti cuqaasi. Kunis foodda foormulaa bana, achittis jijjiiruu dandeessa.
VisualEditor - editing existing mathematical formula.png

Mathematical formulae can be placed inline or centered as a block.
VisualEditor mathematic formula inline.png

Editing musical scores

To add a new musical notation to a page, place your cursor where you want the musical notation to be inserted. Then, from the "Insert" menu on the toolbar, press the "Musical notation" option.

To edit an existing musical notation on the page, double press on it.

VisualEditor-Insert-Musical-Notation.png

This will open the "Musical notation" dialog. Here the notation can be edited by scale, either in ABC or in Lilypond format. You can also link the notation to an audio or MIDI file. Once you are finished, press the "Done" button to close the dialog and publish your changes.
Musical.png

Walaloo fi wantoota addaa gulaaluu

Wantoonni muraasni, kan akka tarree walqabataa, walaloo fi mallattoo muuziqaa, Viizyuwaal'Ediiteriin galchuu hindanda'amu.
VisualEditor editing poem 1.png

Yeroo baay'ee, kan duraan jiran gulaalun nidanda'ama, garuu haaraa Viizyuwaal'Ediiteridhan galchuun hindanda'amu.

Hanga Viizyuwaal'Ediiteriin wantoota akkasii haammatutti, kan duraan jiru fuula biraarraa garagalchuu ykn lakkaddaa gulaalun galchuu dandeessa.

VisualEditor editing poem 2.png

Switching between the visual and wikitext editors

To switch from the visual editor to the wikitext editor, press the [[ ]] button on the far right of the toolbar.

VisualEditor toolbar Page options - Switch to wikitext - Save.png

You'll see a diff. (If you pressed on "Discard changes", you'll just see wikitext, ready to edit with the wikitext editor.)

Scroll down, and you'll see the wikitext editing area.

VisualEditor bi-directional switching diff before wikitext.png

You can also switch from the wikitext editor to the visual editor. To do that, press the pencil icon on the far right of the toolbar.

VisualEditor bi-directional switching pencil icon in wikitext.png

Qaxxaamura Kiyiboordii

Ediiteriin baayyeen barreeffama Wiikipiiyaa barreessuuf keessaahuu yabbuu, mirgada fi liinkii galchuuf tajaajilarra oolaa turan. Qaxxaamurri kiyiboordii odoo qabduu kamsharratti (toolbar button) hin cuqaasin kana akka hojjattaniif ni tajaajila. Qaxxamurri kiyiboordii waliigalaa, kan Ediiteroota biraarratti fayyadamnu, Vizyuwaal'Ediiterii irraattis ni hojjata.

Qaxxaamura PC Hojii Qaxxaamura Mac

Ctrl+B Yabbuu Cmd+B

Ctrl+I Mirgada Cmd+I

Ctrl+K Liinkii Galchuu Cmd+K

Ctrl+X Muruu Cmd+X

Ctrl+C Garagalchuu Cmd+C

Ctrl+V Maxxansuu Cmd+V

Ctrl+Z Gaabbii Cmd+Z