ߞߣߐߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ

This page is a translated version of the page Content translation and the translation is 35% complete.
Outdated translations are marked like this.

ߞߣߐߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߢߊߓߘߍ ߟߊߘߤߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߏ߫ ߞߎߡߘߊ ߓߐߖߎ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߛߎ߬ߡߊ߬ߞߛߊ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߍߒߖߘߍߦߋ ߘߌ߫: ߛߓߍߟߌ ߓߊߓߌ߬ߟߊ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߘߎ߲ߛߓߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߛߘߌߜߋ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫. ߌ ߣߌ߫ ߗߋ߫ ߖߊ߬ߙߌ߲߬ߕߋ߬ߦߊ߬ ߓߊ߲ߓߊߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߘߟߊߡߌߘߟߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߖߊ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߣߐߘߐ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߦߴߊ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫.

ߞߣߐߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߦߋ߫ ߓߐߖߎ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߘߊ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲.
ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߘߐ߫

ߖߐ߯ߙߊ߲ ߓߊ߯ ߞߴߊ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߛߴߌ ߘߴߌ ߞߊߘߊ߲߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߘߊ ߥߊ߮ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߟߏ߬ߟߌ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߬ ߟߊߢߊ߬.[1][2] ߞߣߐߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߓߘߊ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߦߏ߫ ߞߘߐߦߌߘߊߟߊ߲ ߥߟߊ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߗߋߘߊ. ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߕߌ߲ߕߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߐߦߙߌߥߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߝߊ߬ߙߊ߫.

ߞߣߐߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ Translate ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߦߙߌߥߊ߫: ߣߌ߫ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߢߐ߲߯ߕߍߞߣߍ ߝߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߐ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߍߘߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߞߣߐߘߐ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߐߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫.

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫:

  • ߕߍߕߍ߮ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߣߐߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߛߋߞߏߦߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬.

The Section Translation initiative expands the capabilities of Content translation. ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߘߊ߫ ߓߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐߦߙߌߥߊ߫ ߕߍߕߍ߮ ߞߎߘߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫. ߕߍߕߍ߮ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߦߋ߫ ߡߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߜߙߋ߬ߓߐ ߘߐ߫.

ߞߊ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߞߍ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߊ߫

ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲:ߞߣߐߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߥߞߌ ߏ߬ ߟߊ߫.

ߞߣߐߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߦߋ߫ ߓߋߕߊ ߗߋߘߊ ߘߐ߫ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫. ߣߴߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐߙߐ߲߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߡߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ߬ ߕߏ߲ߘߋ߫ ߜߘߍ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߎߡߘߊ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߴߌ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ In some languages it must be enabled as a beta feature, and in others it is a usual user preference enabled by default. When it is enabled, you will see additional entry points to easily start a translation from your "contributions" page or from the list of languages of Wikipedia articles when they are missing in your language.

ߣߌ߫ ߝߛߌ߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߘߴߌ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߌ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߡߙߌߣߊ߲ ߘߏ߫ ߡߊߛߐ߫ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫.

ߘߊ߬ߣߊ߲߬ߥߟߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߦߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊߟߌ ߞߍߢߊ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫

ߖߐ߯ߙߊ߲ ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

Content Translation allows you to create an initial version of a Wikipedia page based on an existing version from a different language. The tool is focused on transferring and adapting content from an existing article to a new one in a different language. It allows editors to reuse as much or as little content for their initial version to later keep editing it with their usual editing tools.

We expect that Content Translation will help to expand the sum of the human knowledge to more languages. The tool is targeted to users that know two or more languages.

For current editors the tool will simplify the process of translating content. Currently, about 15% of users also edit a second language edition. These multilingual users were found to be more prolific than their monolingual counterparts, making about 2.3 times as many edits on average.[3] In addition, the tool is aimed at attracting new editors who may benefit from a way of contributing that is easier than creating a new page from scratch.

The tool was designed according to the following principles:

  • Save time. Help translators to create content quickly, without unnecessary copy & paste to external tools.
  • Provide assistance. Prevent errors, and make the user confident of their translations.
  • Encourage quality of translations. The tool should properly communicate the purpose of translations in Wikimedia context and help the user to avoid bad quality translations.
  • Don’t force the user. Since different translators follow different editing patterns, the aids provided should not intrude into the editing process.
  • Focus on content. Translation is more focused on content than text styling. Technical elements such as wikitext should be dealt in a way that do not make the translation harder.

How to participate

All related pages

References