Beh án-t、suánn kòng-hほ、iàn

This page is a translated version of the page How to contribute and the translation is 60% complete.
Outdated translations are marked like this.
Languages:


Sóo-ū Uikimitia hāng-bo̍k ê lāi-iông lóng-sī teh biān-huē hí-khó ē-kha lâi huat-pó--ê. Pian-siá tāi-bé lâi hóng-mn̄g, tiông-sin hūn-ha̍p hām huat-tián tsit-ê iá-kai ê bián-huì tsu-liāu-khòo. Àn-tsiàu kàu-tîng khai-sí sú-iōng API, ē-tàng teh so-oo ê MitiaUiki uikis í-kip kî-thann lâi-iōng hām Uikidata ê API tíng-kuân sú-iōng. Iah-koh kî-thann ê khai-hòng sòo-kì-guân, pau-kuat XML hām SQL tsuán-tû, mā ē-tàng sú-iōng. Write code to access, remix and grow this immense pool of free knowledge. Follow the tutorial to get started with the API, available on all MediaWiki wikis, and other APIs for content and Wikidata. Other open data sources, including XML and SQL dumps, are also available.
Guán-ê tāi-bé lóng-sī bián-huì hām khai-guân--ê. Suan-tik tsi̍t-ê hāng-bo̍k, thê-kiong pòo-ting, siu-ho̍k tsi̍t-ê jīm-bū.

Uikimitia hāng-bo̍k teh MitiaUiki kah kî-thann khok-tián, Lua (teh Pang-bôo), CSS/LESS (teh piáu-bīn tíng-tíng.), Objective-C, Swing hām Java (teh Î-tōng Apps kah Kiuix), Python (teh Pyuikibot), C++ (teh Huggle lāi-té), iah-sī C# (teh AWB lāi-té). Tshòng-kiàn bots lâi tshú-lí lâi-iōng hām teh Toolforge tíng-kuân thok-kuán lí-ê kang-kū. Ji̍p-tshim î-tōng app hi̍k-tsiá toh-bīn thîng-sū. Hi̍k-tsiá pang-tsoo Tsām-tiám khó-khò-sìng kang-tîng lâi uī-hóo sì-ho̍k-khì tsóo-thāi. Hack on mobile apps or on desktop applications. Or help Site Reliability Engineering maintain the server configuration.

Learn more at New Developers/Introduction to the Wikimedia Technical Ecosystem .
Tshì-giām
Thong-kuè PHPUnit tshik-tshì hām Liân-suà Tsíng-ha̍p lâi pang-tsoo lán hāng-bo̍k ê tsì-liōng. Pò-kò lí-ê tē-it ê tshò-gōo hi̍k-tsiá pang-tsoo tshú-lí hiān-iú ê tshò-gōo pò-kò.
Tsò tsi̍t-ê Ki-su̍t tāi-sài, pang-tsoo kî-thann ê Wikimitian kái-kuat ki-su̍t būn-tê, tsuán-ta̍t Ki-su̍t Siau-sit án-ne lâi kò-ti iōng-tsiá khuànn siánn-mih ē tuì in sán-sing íng-hióng, lí-tshiánn ka-ji̍p tāi-sài ê kûn-tsoo tshing-tòng khai-huat jîn-uân kah lí tong-tē uiki tsi-kan ê kiô-niû.
English writers can improve the MediaWiki documentation, other essential support pages and, in fact, any page of this website.
If you are fluent in a language other than English you can join the effort by translating this website and the MediaWiki software.
Help users and developers looking for answers at the support desk or the MediaWiki communication and social media channels.
Help apply the Wikimedia design principles in projects looking for UX feedback.
Teh suànn-tíng iah-sī tshim-sin hām siā-kûn lâi tshâm-kián
How-to guides and walkthroughs for MediaWiki and Wikimedia technologies

Koh khah-tsē ê pang-tsoo sìn-sit

Kau-liû

  • You can also subscribe to Tech News to receive a weekly summary on your user talk page of recent software changes, without technical jargon.

Teh MetiaUiki pian-tsip hām thó-lūn

Lia̍h-tsún lí tsìn-tsîng bô su-iōng kuè MetiaUiki

  • Kiám-tsa Help:Navigation .
  • Lí ē-tang teh i-ê siong-kuan thó-lūn ia̍h-bīn lāi-té thó-lūn ta̍k-ke ia̍h-bīn ê lāi-iông. Lí ē-tang thong-kuè teh iōng-tsiá ê thó-lūn ia̍h-bīn lāi-té thiam-ka kong-kiōng siau-sit lâi hām iōng-tsiá kau-liû. Teh Help:Talk pages lāi-té ē-sái laukai koh khah-tsē ê sìn-sit1.