Beh án-tsuánn kòng-hiàn

This page is a translated version of the page How to contribute and the translation is 79% complete.
Other languages:


Plug-in Noun project 4032.svg
Sóo-ū Uikimitia hāng-bo̍k ê lāi-iông lóng-sī teh biān-huē hí-khó ē-kha lâi huat-pó--ê. Pian-siá tāi-bé lâi hóng-mn̄g, tiông-sin hūn-ha̍p hām huat-tián tsit-ê iá-kai ê bián-huì tsu-liāu-khòo. Àn-tsiàu kàu-tîng khai-sí sú-iōng API, ē-tàng teh so-oo ê MitiaUiki uikis í-kip kî-thann lâi-iōng hām Uikidata ê API tíng-kuân sú-iōng. Iah-koh kî-thann ê khai-hòng sòo-kì-guân, pau-kuat XML hām SQL tsuán-tû, mā ē-tàng sú-iōng.
Source code project 1171.svg
Guán-ê tāi-bé lóng-sī bián-huì hām khai-guân--ê. Suan-tik tsi̍t-ê hāng-bo̍k, thê-kiong pòo-ting, siu-ho̍k tsi̍t-ê jīm-bū.

Uikimitia hāng-bo̍k teh MitiaUiki kah kî-thann khok-tián, Lua (teh Pang-bôo), CSS/LESS (teh piáu-bīn tíng-tíng.), Objective-C, Swing hām Java (teh Î-tōng Apps kah Kiuix), Python (teh Pyuikibot), C++ (teh Huggle lāi-té), iah-sī C# (teh AWB lāi-té).

Tshòng-kiàn bots lâi tshú-lí lâi-iōng hām teh Toolforge tíng-kuân thok-kuán lí-ê kang-kū. Ji̍p-tshim î-tōng app hi̍k-tsiá toh-bīn thîng-sū. Hi̍k-tsiá pang-tsoo Tsām-tiám khó-khò-sìng kang-tîng lâi uī-hóo sì-ho̍k-khì tsóo-thāi.
Hammer - Noun project 1306.svg
Thong-kuè PHPUnit tshik-tshì hām Liân-suà Tsíng-ha̍p lâi pang-tsoo lán hāng-bo̍k ê tsì-liōng. Pò-kò lí-ê tē-it ê tshò-gōo hi̍k-tsiá pang-tsoo tshú-lí hiān-iú ê tshò-gōo pò-kò.
OOjs UI icon message.svg
Tsò tsi̍t-ê Ki-su̍t tāi-sài, pang-tsoo kî-thann ê Wikimitian kái-kuat ki-su̍t būn-tê, tsuán-ta̍t Ki-su̍t Siau-sit án-ne lâi kò-ti iōng-tsiá khuànn siánn-mih ē tuì in sán-sing íng-hióng, lí-tshiánn ka-ji̍p tāi-sài ê kûn-tsoo tshing-tòng khai-huat jîn-uân kah lí tong-tē uiki tsi-kan ê kiô-niû.
OOjs UI icon book-ltr.svg
English writers can improve the MediaWiki documentation, other essential support pages and, in fact, any page of this website.
OOjs UI icon language-ltr.svg
If you are fluent in a language other than English you can join the effort by translating this website and the MediaWiki software.
OOjs UI icon speechBubbles-ltr.svg
Help users and developers looking for answers at the support desk or the MediaWiki communication and social media channels.
Vitruvian Man Noun project 6674.svg
Help apply the Wikimedia design principles in projects looking for UX feedback.
Community Noun project 2280.svg
Teh suànn-tíng iah-sī tshim-sin hām siā-kûn lâi tshâm-kián
Compass-noun-project.svg
How-to guides and walkthroughs for MediaWiki and Wikimedia technologies

Koh khah-tsē ê pang-tsoo sìn-sit

Kau-liû

There are several ways you can get into contact with the Wikimedia community.

  • Lí koh ē-tang teh lí-ê siā-huē bāng-lōo tíng-kuân kuan-tsù hām hun-hióng Uikimitia ê sin-bûn.
  • You can also subscribe to Tech News to receive a weekly summary on your user talk page of recent software changes, without technical jargon.

Teh MetiaUiki pian-tsip hām thó-lūn

Lia̍h-tsún lí tsìn-tsîng bô su-iōng kuè MetiaUiki

  • Kiám-tsa Help:Navigation .
  • Lí ē-tang teh i-ê siong-kuan thó-lūn ia̍h-bīn lāi-té thó-lūn ta̍k-ke ia̍h-bīn ê lāi-iông. Lí ē-tang thong-kuè teh iōng-tsiá ê thó-lūn ia̍h-bīn lāi-té thiam-ka kong-kiōng siau-sit lâi hām iōng-tsiá kau-liû. Teh Help:Talk pages lāi-té ē-sái laukai koh khah-tsē ê sìn-sit1.