યોગદાન કઈ રીતે આપવું

This page is a translated version of the page How to contribute and the translation is 33% complete.
Languages:


The content of all Wikimedia projects is released under free licenses. Write code to access, remix and grow this immense pool of free knowledge. Follow the tutorial to get started with the API, available on all MediaWiki wikis, and other APIs for content and Wikidata. Other open data sources, including XML and SQL dumps, are also available.
અમારો કોડ એ તમામ મફત અને ખુલ્લો છે.[Special:MyLanguage/New_Developers], થીંગડા મારો, અને કામ સુધારો

Wikimedia projects use a variety of languages such as PHP and JavaScript in MediaWiki and its extensions, Lua (in Templates), CSS/LESS (in skins etc.), Objective-C, Swing and Java (in Mobile Apps and Kiwix), Python (in Pywikibot), C++ (in Huggle), or C# (in AWB). Create bots to process content and host your tools on Toolforge. Hack on mobile apps or on desktop applications. Or help Site Reliability Engineering maintain the server configuration.

Learn more at New Developers/Introduction to the Wikimedia Technical Ecosystem .
તપાસણી
Help improve the quality of our projects through PHPUnit testing, automated browser testing via Selenium, and Continuous Integration. Report your first bug or help with existing bug reports.
As a Tech ambassador, help other Wikimedians with technical issues, relay Tech News to inform users about what is going to impact them, and join the ambassadors' group and the mailing list to act as a bridge between developers and your local wiki.
English writers can improve the MediaWiki documentation, other essential support pages and, in fact, any page of this website.
If you are fluent in a language other than English you can join the effort by translating this website and the MediaWiki software.
Help users and developers looking for answers at the support desk or the MediaWiki communication and social media channels.
Help apply the Wikimedia design principles in projects looking for UX feedback.
Meet other community members online or in person.
How-to guides and walkthroughs for MediaWiki and Wikimedia technologies

ખુબ અગત્ય ની માહિતી

Communication

  • You can also follow and share Wikimedia news across your social network.
  • You can also subscribe to Tech News to receive a weekly summary on your user talk page of recent software changes, without technical jargon.

મીડિયાવિકી માં સંપાદન અને ચર્ચા

જો તમે મીડિયાવિકી ને પહેલા વાપર્યું ના હોય તો:

  • Help:Navigation ચકાસો
  • તમે પ્રત્યેક પેજ વિષે ચર્ચા તેના મંચ પેજ પર કરી શકશો. તમે મંચ પર સાર્વજનિક સંદેશ પાઠવી ને વાર્તાલાપ શરુ કરી શકો છો. વધારે જાણો Help:Talk pages પર.