ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲:ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌ

This page is a translated version of the page Help:Moving a page and the translation is 76% complete.
PD ߦߟߌߣߐ: ߣߴߌ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫߸ ߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߜߍ߲ ߠߊߓߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ CC0 ߟߊߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫. ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߐߜߍ ߘߐߜߍ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ ߜߘߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫.
PD

ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌ (ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲) ߞߘߐ ߦߋ߫ ߕߐ߯ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐߜߍ ߡߊ߬. ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߴߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ߴߴ ߞߍߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߍߛߙߋ ߴߴߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬ߴߴ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߝߍ߬. ߞߍߛߙߋ ߏ߬ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߵߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߊߟߌ ߕߏ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߦߋ߫ ߕߐ߯ ߞߎߘߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߴߴߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌߴߴ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߊ߬ ߞߍߢߊ߫ ߓߘߍ ߘߐ߫ ߌ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߴߴߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߐߜߍ߫ ߓߟߏߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ߴߴ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߐ߰ߛߌ߫.

ߣߴߌ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߴߴߊߴߴ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߴߴߋߵߵ ߘߐ߫߸ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߌ߫ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬:

  • ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߴߴߊߴߴ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߴߴߋߴߴ ߘߌ߫
  • ߞߐߜߍ ߴߴߊߴߴ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߓߍ߯ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߐߜߍ ߴߴߋߴߴ ߘߴߊ߬ ߢߊߓߘߍ ߡߊ߬
  • ߞߐߜߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߴߴߊߴߴ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߣߐߘߐ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߫ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߞߐߜߍ ߴߴߋߴߴ ߘߌ߫

ߊ߬ ߘߊߞߎ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߢߊ߬ߕߣߐ ߓߏ߲߬ߓߊ߫. ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߌ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߐߜߍ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߓߟߏߡߊߜߍ߲ ߦߋ߫. ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߣߐߘߐ ߓߐߒߣߘߐߟߌ ߞߍ߫ ߓߊߓߌߟߊߟߌ ߣߌ߫ ߟߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ (ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߌ ߡߊ߫ ߓߐߒߣߘߐߟߌ ߗߋߘߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫)߸ ߏ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߏ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߫ ߟߊ߫ (Help:Tracking changes ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫).

ߣߌ߫ ߓߐߒߣߘߐߟߌ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߞߊ߬ ߴߴߟߊ߬ߞߎ߲߫ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߕߴߊ߬ ߞߐ߫ߴߴ (Help:Redirects ߦߋ߫)߸ ߊ߬ ߞߐߝߟߌ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲߬ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߫ߛߌ߲߬ߠߌ߲߬ߴߴ - ߓߊߟߌߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߴߴߊߴߴ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲ ߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲߬. ߌ ߘߌߞߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߘߐ߬ ߞߐߜߍ ߟߋ߬ ߝߟߍ߫ ߞߏ ߘߴߏ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߫ߛߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߫ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߒߕߋߟߋ߲ߡߊ߬. ߴߴߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߎ߬ߡߊ߲߬ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬ߴߴ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ (ߞߍ߲߬ߞߍ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫).

ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌ ߘߐߛߊ߭

ߝߊߦߌߘߊ߫ ߘߐ߫ ߥߞߌ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߓߐߒߣߘߐߟߌ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ ߢߊߞߣߐ ߡߊ߬ (ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫). ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐߒߣߘߐߟߌ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬߸ ߏ߬ ߡߊ߲ߜߍ߬ߟߍ߲߬, ߌ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߐߜߍ ߞߐߝߍߕߊ ߡߊ߬߸ ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫, ߞߐߜߍ ߴߴߋߴߴ ߓߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߞߐߜߍ ߴߴߊߴߴ ߞߊ߲߬.

ߞߐߜߍ ߞߎ߲߬ߕߐ߯ ߴߴߋߴߴ ߕߏߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߴߴߋߴߴ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߴߴߊߴߴ ߞߊ߲߬. ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߓߐ߬ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߐߜߍ ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ ߛߙߊߕߌ ߘߌ߫. ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߝߍ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߡߊߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߲ߞߋߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߊ (sysop) ߤߊߞߍ ߘߌ߫ (Help:Deletion and undeletion ߦߋ߫).

ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߡߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫

 
ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߢߣߊߕߊߟߌ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲

suppressredirect ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߤߊߞߍ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌ ߞߍߗߏ ߘߏ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߍߟߌ ߣߐ߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌ ߘߐߛߊ߭ ߦߴߌ ߘߐ߫.

ߣߌ߫ ߤߊߞߍ ߏ߬ ߟߊߘߤߊ߬ ߘߊ߫߸ ߡߊ߬ߝߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߏ߲߬ߘߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐߜߍ ߓߐߒߣߘߐ߫ ߞߏ ߘߐ߫ (ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߡߊߝߟߍ߫ ߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬)

URL parameters

These query strings can be added to the URL of Special:MovePage in order to fill out fields and check boxes in advance.

Parameter Meaning
wpOldTitleNs=n Namespace number of existing page
wpOldTitle= Title of existing page
wpNewTitleNs=n Target namespace number
wpNewTitle= Target page title
wpMovetalk=1 Move talk page, if one exists.
wpReason= Text for reason field
wpWatch=1 Watch source and target pages

ߕߐ߯ߦߟߍߡߊ߲߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ / ߓߐߒߣߘߐߟߌ

ߡߋߘߌߦߋߥߞߌ߫ ߡߊ߫ ߞߐߜߍ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߡߊߡߌߣߌ߲ߡߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬:

ߞߐߜߍߟߋ߲ ߠߎ߬ ߓߐߒߣߘߐߟߌ

ߞߐߜߍߟߋ߲ ߠߎ߬-ߛߋ߲߬ߓߐ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߤߊߞߍ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߐߜߍߟߋ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߢߊ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ (ߤߊ߲߯ ߁߀߀)߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߦߢߊ ߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߣߴߌ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ߫ ߟߌ߲ߟߌ߲ߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌ ߞߙߍߞߙߍ߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ ߞߏ ߘߐ߫ (ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ Special:MovePage/ߴߴߞߐߜߍ ߘߏ߫ߵߵ ߡߊ߬)߸ ߞߐߜߍ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ߫ ߟߌ߲ߟߌ߲ߖߌ߰ߣߍ߲ ߞߐߜߍ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߐߜߍߟߋ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫.

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲:ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬#ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ