ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲:ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌ

This page is a translated version of the page Help:Moving a page and the translation is 25% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD ߦߟߌߣߐ: ߣߴߌ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫߸ ߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߜߍ߲ ߠߊߓߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ CC0 ߟߊߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫. ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߐߜߍ ߘߐߜߍ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ ߜߘߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫. PD

ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌ (ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲) ߞߘߐ ߦߋ߫ ߕߐ߯ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐߜߍ ߡߊ߬. ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߴߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ߴߴ ߞߍߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߍߛߙߋ ߴߴߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬ߴߴ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߝߍ߬. ߞߍߛߙߋ ߏ߬ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߵߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߊߟߌ ߕߏ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߦߋ߫ ߕߐ߯ ߞߎߘߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߴߴߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌߴߴ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߊ߬ ߞߍߢߊ߫ ߓߘߍ ߘߐ߫ ߌ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߴߴߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߞߐߜߍ߫ ߓߟߏߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ߴߴ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߐ߰ߛߌ߫.

ߣߴߌ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߴߴߊߴߴ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߴߴߋߵߵ ߘߐ߫߸ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߌ߫ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬:

 • ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߴߴߊߴߴ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߴߴߋߴߴ ߘߌ߫
 • ߞߐߜߍ ߴߴߊߴߴ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߓߍ߯ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߐߜߍ ߴߴߋߴߴ ߘߴߊ߬ ߢߊߓߘߍ ߡߊ߬
 • ߞߐߜߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߴߴߊߴߴ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߣߐߘߐ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߫ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߞߐߜߍ ߴߴߋߴߴ ߘߌ߫

ߊ߬ ߘߊߞߎ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߢߊ߬ߕߣߐ ߓߏ߲߬ߓߊ߫. ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߌ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߐߜߍ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߓߟߏߡߊߜߍ߲ ߦߋ߫.

When you go to the move log for the source page,[1] you will find a record showing the reason behind a move. This is also displayed in the edit summary of the move, but may not be fully displayed due to the maximum edit summary length.

ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߣߐߘߐ ߓߐߒߣߘߐߟߌ ߞߍ߫ ߓߊߓߌߟߊߟߌ ߣߌ߫ ߟߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ (ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߌ ߡߊ߫ ߓߐߒߣߘߐߟߌ ߗߋߘߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫)߸ ߏ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߏ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߫ ߟߊ߫ (Help:Tracking changes ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫).

ߣߌ߫ ߓߐߒߣߘߐߟߌ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߞߊ߬ ߴߴߟߊ߬ߞߎ߲߫ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߕߴߊ߬ ߞߐ߫ߴߴ (Help:Redirects ߦߋ߫)߸ ߊ߬ ߞߐߝߟߌ ߕߍߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲߬ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߫ߛߌ߲߬ߠߌ߲߬ߴߴ - ߓߊߟߌߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߴߴߊߴߴ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊߞߎ߲߬ߛߌ߲ ߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲߬. ߌ ߘߌߞߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ߘߐ߬ ߞߐߜߍ ߟߋ߬ ߝߟߍ߫ ߞߏ ߘߴߏ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߫ߛߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߫ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߒߕߋߟߋ߲ߡߊ߬. ߴߴߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߢߎ߬ߡߊ߲߬ ߦߋ߫ ߦߊ߲߬ߴߴ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ (ߞߍ߲߬ߞߍ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫).

Before you move a page, consider whether you're following these guidelines for the wiki involved. The guidelines for most wikis are similar to these:

 • Experiment in a sandbox before making changes.
 • Adhere to standard naming conventions when choosing a title.
 • Check for ongoing discussions on the talk page before making edits.
 • Avoid trying to move and edit a page simultaneously - if you open the edit box for a page (or its talk page), then move the page, then save, your edit can be applied to the redirect from the move rather than the page you moved.
 • Consider noting the fact that you moved the page on its talk page (although the move itself will be recorded as part of the page history).

ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߡߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫

 
ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߢߣߊߕߊߟߌ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲

suppressredirect ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߤߊߞߍ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌ ߞߍߗߏ ߘߏ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߍߟߌ ߣߐ߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌ ߘߐߛߊ߭ ߦߴߌ ߘߐ߫.

ߣߌ߫ ߤߊߞߍ ߏ߬ ߟߊߘߤߊ߬ ߘߊ߫߸ ߡߊ߬ߝߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߏ߲߬ߘߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐߜߍ ߓߐߒߣߘߐ߫ ߞߏ ߘߐ߫ (ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߡߊߝߟߍ߫ ߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬)

Moving over a redirect

If the destination page already exists as a redirect pointing to the source page with only one revision, it is possible to automatically delete the redirect to make way for the move, even without the right to delete pages. If the destination page redirects elsewhere or has more than one revision, it cannot be deleted automatically, and will need to be deleted manually by an administrator to make way for the move.

ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌ ߘߐߛߊ߭

ߝߊߦߌߘߊ߫ ߘߐ߫ ߥߞߌ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߓߐߒߣߘߐߟߌ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ ߢߊߞߣߐ ߡߊ߬ (ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫). ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐߒߣߘߐߟߌ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬߸ ߏ߬ ߡߊ߲ߜߍ߬ߟߍ߲߬, ߌ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߐߜߍ ߞߐߝߍߕߊ ߡߊ߬߸ ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫, ߞߐߜߍ ߴߴߋߴߴ ߓߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߞߐߜߍ ߴߴߊߴߴ ߞߊ߲߬.

Another way to reverse a move operation is by clicking "View logs for this page" from the history page and then the "revert" link from the corresponding record in "Move Log".

ߞߐߜߍ ߞߎ߲߬ߕߐ߯ ߴߴߋߴߴ ߕߏߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߴߴߋߴߴ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߴߴߊߴߴ ߞߊ߲߬. ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߓߐ߬ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߐߜߍ ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ ߛߙߊߕߌ ߘߌ߫. ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߝߍ߬ ߖߏ߬ߛߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߡߊߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߲ߞߋߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߊ (sysop) ߤߊߞߍ ߘߌ߫ (ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲:ߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߏ߰ߛߌ߬ߣߍ߲ ߓߐ ߦߋ߫).

Note that the "undo" link in the history page only reverts edits to the page, and cannot undo moves.

Page swapping

To swap pages A and B with their histories, you can:

 1. Move A to C (no redirect).
 2. Move B to A (no redirect).
 3. Move C to B (no redirect).

People who do not have the suppressredirect right will need to ask someone who does to perform the move for them.

URL parameters

These query strings can be added to the URL of Special:MovePage in order to fill out fields and check boxes in advance.

Parameter Meaning
wpOldTitleNs=n Namespace number of existing page
wpOldTitle= Title of existing page
wpNewTitleNs=n Target namespace number
wpNewTitle= Target page title
wpMovetalk=1 Move talk page, if one exists.
wpReason= Text for reason field
wpWatch=1 Watch source and target pages

Special namespace restrictions

Pages in the "File:" and "Category:" namespaces require special permissions (movefile and move-categorypages respectively) to move. Moving a category additionally requires updating all pages in that category to point to the new name, which is not done automatically.

Moving a redirect page

Moving a redirect page, like any other page, is possible but not recommended due to its negative impact on page history. When a redirect page is moved to a new name, the old page's redirect must be updated to avoid double redirects, resulting in the old page no longer redirecting to the page containing its history. This makes locating the page history of the old page more challenging, while the new page inherits a history without clarifying the necessity for it to be a redirect page.

If a redirect page fails to direct users to the intended destination, the best approach, while maintaining page histories, is to adjust the redirect on that page without relocating it.

Protection

Administrators can protect a page from getting moved. If a user does not have permission to edit a page, they also cannot move it.

Other observations

When a page is moved, it appears in "Recent Changes" under "Move log," linking to a log of all moves. However, moving a watched page doesn't show up on the watchlist; both the old and new names remain watched after the move.

Subpages, like talk page archives and template documentation pages, don't move automatically when the main page is moved. Administrators can move up to 100 subpages along with the main page.

ߞߐߜߍߟߋ߲ ߠߎ߬ ߓߐߒߣߘߐߟߌ

ߞߐߜߍߟߋ߲ ߠߎ߬-ߛߋ߲߬ߓߐ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߤߊߞߍ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߐߜߍߟߋ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߢߊ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ (ߤߊ߲߯ ߁߀߀)߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߦߢߊ ߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߣߴߌ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ߫ ߟߌ߲ߟߌ߲ߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌ ߞߙߍߞߙߍ߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ ߞߏ ߘߐ߫ (ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ Special:MovePage/ߴߴߞߐߜߍ ߘߏ߫ߵߵ ߡߊ߬)߸ ߞߐߜߍ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ߫ ߟߌ߲ߟߌ߲ߖߌ߰ߣߍ߲ ߞߐߜߍ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߐߜߍߟߋ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫.

Ensure all subpage titles (and their corresponding talks) are freely accessible for this to function effectively.

ߡߋߘߌߦߋߥߞߌ߫ ߡߊ߫ ߞߐߜߍ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߐߜߍ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߡߊߡߌߣߌ߲ߡߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬:

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫

ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲:ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬#ߟߊ߬ߞߎ߲߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߖߏ߰ߛߌ߬ߟߌ

Citations