Pōmōż:Nawigacyjo

This page is a translated version of the page Help:Navigation and the translation is 97% complete.
PD Note: When you edit this page, you agree to release your contribution under the CC0. See Public Domain Help Pages for more info. PD

Kożdo strōna na strōna MediaWiki niy ino mo informacyje, kere idzie ci pokazać, ale tyż pozwala ci przijś na inksze strōny. To sie nazywo "nawigacyjo".

Coby ci pōmōc w nawigacyji, kożdo strōna na MediaWiki mo trzi głōwne elementy nawigacyje:

 1. The sidebar gives you access to important pages in the wiki such as ôstatnie zmiany or zaladuj zbiōr. MediaWiki wymŏga, cobyście sie zalogowali, zanim ôbejrzōm wszyjske ôpcyje paski boczne.
 2. Ôdkŏzy nad archōm (porzōnd nazywane buchbindrami) ôdnoszōm sie do aktualnie pokŏzanyj zajty: sōm powiōnzane ze zajtōm dyskusyje, historyjōm pōmian i – nojbarzij pornym napōmniyniŏ – ôdkŏzym do edycyje zajty.
 3. Powroza używŏcza; Za anōnimowy używŏcz zobŏczysz ino odsyłacze dozwolajōnce utworzynie kōnta abo wlogowanie. Za wlogowany zobŏczysz spersōnalizowany pasek z powrozami do: Twojij zajty ôsobistyj, ustawiyń używŏcza, kōmunikatōw, powiadōmiyń, zajty dyskusyje i inkszych.

Poza standardowymi czynnikami nawigacyje, kere kożda strōna mo, strōna bydzie miała swoja unikalno informacyjo, co pojawia sie we srogszym głōwnym ôbszarach strōny. Zaôbycz postrzōd tych informacyji bydōm ôdkŏzy do inkszych zajt.

Ta zajta ôpisuje zaôbycz skōrki MonoBook i Vector. Widoczność może być rōżniŏ, kej używany je inkszy skór.

Boczne myni

 
Przykładowy strōnkŏ pas, wyślōndany wzdłuż strōny

Bar boczny je wyświetlany na krawędzi strōny pod logo strōny (jeźli użyjymy skórki MonoBook abo Vector). Ta strōmowo taśma da ci dostymp do ważnych stron w wiki, takich jak Niydowne zmiany abo Upload File.

Nawigacyjŏ

Kliknij na logo i wracaj do głōwnyj strōny wiki. Linki we sekcyji nawigacyje tuż pod niymi wziyniōm do ważnych stron wiki. Te linki mogōm być konfigurowane bez administratorōw strōny.

Nŏczyniŏ

W skrzynce werkcojgi je ôbrŏz linkōw, kere sie zmiynio w zależności ôd tego, jaki typ strōny ôbejrzŏcie.

We wszyjskich strōnach (z ôsōbōm strōnami ôsobnymi)
 • "Co sam linkuje" przenosi do ôsobnyj strōny, co ôstawi listy stron na tyj wiki, co sōm zawiyro link do aktualnyj strōny. To je przidōmne, kej szukŏcie strōny, co ôbyjmujōm informacyje. Informacyje "co sam linkuje" mogōm być tyż przidōmne, kej ôbrobiesz strōny wiki i musisz sprawdzić, eli linki do tyj strōny sōm jeszcze istotne po zmianach na aktualnyj strōnie.
 • W narzędziu "zmiany we linkowanych" je wypisany wszyske niydowne zmiany na stronach, do kerych sie powiy z aktualnyj strōny. W wyniku ôstatnie zmiany we wszyjskich ôdpowiedzialnych strōnach szablōnu wkludzōne sōm w wykazie strōn. The "Ukryj drobne zmiany" option that can be set in the user preferences applies, among other things, to "zmiany we linkowanych".
We wszyjskich strōnach (w tym na strōnach ôsobnych)
 • "zaladuj zbiōr" wyświetla ôsobno strōna, co umożliwŏ użytkownikom wpisanym do wpisu do wpisu ôbiektōw i inkszych plikōw do wiki. Ôstŏwiōne pliki mogōm być połączōne z abo wbudowane w strōny wiki. Ta linka niy je wyświetlano, jeźli niy je włączōno ładowanie plikōw.
  Przesyłanie zbiorōw, przeglōndanie zbiorōw na serwerze, ôsadzanie jejich na zajtach wiki i zarzōndzanie przesłanymi zbiorami ôstało ôbgŏdane w sekcyji zarzōndzanie zbiorami tyj instrukcyje.
 • W narzędziu "ekstra zajty" je wypisane strōny specjalne MediaWiki. W terminologiji MediaWiki, ekstra zajta to takŏ zajta, kerŏ #przedstawiać informacyje na tymat Wiki i/abo dozwolŏ dostymp do fungowań administracyjnych na wiki. Na przikłŏd, wykŏz używŏczy zaregistrowanych na wiki, statystyki tykajōnce wiki, take jak numer zajt i numera pōmian zajt, logi systymowe, wykŏz osieroconych zajt, itd. Treść tych strōn ôsobnych je generowano automatycznie, kej ôsobno strōna je ładowano.
  Ôpis funkcyje i zastosowaniŏ wychodnych zajt ekstra idzie znojść w czynści Zajty ekstra tego podrynczniku.

Pasek buchbindrōw

 
Ustosowane karty strōny na szczycie strōny

Taby strōny sōm wyświetlane w gōrnyj strōny po prawicy logo strōny (jeźli używajōm skórki MonoBook abo Vector). Te karty pozwalajōm wykōńczyć akcyje abo przeglōndać strōny, kere sōm powiązane z aktualnyj strōny. Do dyspozycyjnych domyślnych czynności wkludzajōm: przeglōndanie, edycyjo i dyskutowanie ô aktualnyj strōnie. Szczególne karty wyświetlane na twoich strōnach zależōm ôd tego, eli żeś je logrowany do wiki, abo niy, a czy masz prziwileje sysop (administrator) na wiki. Na ôsobnych strōnach wyświetla sie ino karty przestrzyństwo nazw.

Sōmyntowane dlo wszyjskich użytkowników
 • przestrzyństwo mian” (bazowŏ, pōmoc, ekstra, szablōna, zajta używŏcza itp.)
 • "dyskusyjŏ"
 • "edytuj" (może sie ôczytać "zdrzōdłowy tekst" w razie ôblokowanio edycyje anonimowyj, strōny sōm we MediaWiki: namespace abo strōny sōm ôchrōny)
 • "gyszichta"
Dalsze karty dlo loginowanych użytkownikōw
 • "przeniyś"
 • "ôbserwuj"
Dalsze karty do sysofōw
 • "zawrzij"
 • "wychrōń"

Administratory mogōm tyż przidŏwać włŏsne buchbindry przi używaniu Javascript abo przi instalowaniu rozszyrzyniŏ – zobŏcz: jak przidŏwać abo wychrōniać buchbindra.

Powroza używŏcza

 
Ustosowane karty strōny na szczycie strōny

Linki użytkownika sōm wyświetlane w gōrnym prawym strōnie (jeźli używajōm domyślnyj skórki Wektor). Te karty pozwalajōm lognōnym użytkownikowi ôbejrzeć i edytować swoja strōna użytkownikōw i preferyncyje wiki. Dŏwno, linki użytkownika przizwolyniŏjōm użytkownikōm gibko dostympny do swojich wkłady do wiki i logout.

Dlŏ gości zamiast linkōw używŏcza bydōm widzialne powrozy do logowaniŏ i registracyje jak tyż, jeźli włōnczōne bez administratora, link do Twojij adresy IP i zajty dyskusyje IP.

"Username"
To linki do Twojej strōny użytkownika, kaj możesz umieścić informacyje ô siebie, przechowywać sztyfki informacyje, kere chcesz zapamiyntać abo cokolwiek inkszego, co chcesz.
"Talk"
To linki do waszyj strōny dyskusyjnyj, kaj ludzie mogōm dać ci wiadomości.
"Preferences"
Pozwala ci zmiynić swoje ôsobne ôbserki.
"Watchlist"
Lista wszyjskich strōn, kere ôbejrzŏcie. Strōny idzie dodać do tyj listy, kliknōnc na "ôbserwuj" na szczycie strōny.
"Contributions"
Lista wszyjskich swojich prziczyn do wiki.
"Log out"
Kliknij tyn link, coby sie wylożyć z wiki.