راهنما:صفحه ره دچی‌ین

This page is a translated version of the page Help:Editing pages and the translation is 90% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD توجه: هرگدر این صفحه ره در-چینّی، یعنن که موافقت هاکردنی که شمه کار ره CC0 مجوز جه تنک هاکنیم. تونّی کپی‌هاکردنِ قوانینِ راهنما ره هارشین که ویشته دونین. PD

ویکیِ بنویشته‌ئون ره دچی‌ین (ویرایش هکردن) خله راحتِ کار هسته:

  1. «دچی‌ین» ِدکمه ره جغ هادین. اینتا دکمه ره تونّی صفحه‌یِ بالا زوونه‌ئون دله پی‌دا هاکنین.
  2. بنویشته‌ئون ره تغییر هادین یا مطلب اضافه و کم هکنین.
  3. آخرسر، «دچی‌ین» دکمه ره جغ هادین و تموم.

Simple as that!

دچی‌ین قوانین، دچی‌ین رسومات، و قالب

اولین قانون این هسته که دچی‌ین گدر نترسین و «تنه‌ور» بئین. دل ره ترس راه نده، هچّی نوونه. شمه اشتباه نتونده ویکی ره رقد هاده و خراب هکنه. انده کارور درنه که اَی وه ره درست کننه. ونه آزمایش و خطا هکنین تا یاد بیرین. مهمترین قانون همین هسته که شجاع بوئین.

دچی‌ین تونده چند خط یا پاراگراف ِتغییر بوئه یا اتا نو مقاله په ره بئیره یا اصلاً تونده فقط غلط املائی و انشائی ره اصلاح هکنه. هر تی که هسته، سعی هکنین شمه دچی‌یه واضح و قابل فهم بوئه و خله سروش نکنین. همه چی جه مهمتر، این هسته که شمه هدف ویکی ره «بتتر هکردن» بوئه.

بعضی زمون لازم وونه که قالب‌بندی ره بلد بوئین. مثلاً سرفصل و تیتر بی‌یشتن یا اتا کلمه ره کلفت‌تر (بولد) هکردن، لازم دارنه که ویکی ِدستور-زبون ره بلد بوئین. اینتی موقع، دچی‌ین ِکادر ِسر، اتا جعبه ابزار کته که ونجه تونّی کومِک بَیرین. قالب‌بندی روش‌هایی دارنه که ویکی‌ها دله رسم بگردسته و اینان ره تونّی راهنما:قالب صفحه دله هارشین.

If you want to try out editing, you can test editing on the page named Project:Sandbox , which has been specifically set aside for you to test editing.

دچی‌ین ِخلاصه

شه دچی‌یه ره ذخیره نکرده پیش، توننی اتا چند کلمه‌ای یادداشت «گزارش:» ِجعبه دله دینگنین که شمه تغییراتِ خلاصه ره توضیح هاده. اینتا یادداشت وسّه شه وقت ره نیرین. وه فقط اتا کومِکی بنویشت هسته که شمه کارِ خلاصه‌هکرد ره توضیح هاده و گشتی‌کارورون ونجه راحتته شه کار ره انجوم هادن. مثلاً تونّی بنویسین «اتا املائی اشتیباه داشته» یا «فلون‌چی خَوِری مطلب اضافه هکردمه».

این خلاصه‌هکرد شمه دچی‌ین پلی ذخیره وونه و کومِک کنده کارورونی که گشت زننه و خطاها ره رفع‌عیب کننه، شه ردیابی دله راحت‌ته بوون.

پیش-پیش سراق هدائن

اتا دکمه «پیش‌پیش سِراق هدائن» دره که توننی هنتا شه مطلب ره ذخیره نکردنی پیش، ونه پولِک ره جغ هادین و هارشین که شمه دچی‌یه چتی سراق هدا بونه. اینتی هاکنین، شمه اشتیباه کمتر بونه و جای چن‌صوه دچین-وچین، ات‌صوه شه تغییرات ره ذخیره کننی و اینتی ردیابی و گشت هم راحت‌تر بونه چون جای چن‌صوه بررسی، شمه تغییرات ره ات‌بار إشنّه. اینتا مسئله وسّه هم شه دل ره نگرانی راه ندین! ولی اگه عادت هکنین که پیش از ذخیره، ات‌صوه شه دچی‌یه ره کنترل هکنین، خله بتتر بونه.

تغییراتِ سراق هدائن

اتی دکمه هم «تغییرات ِسراق هدائن» نوم جه دره که میّن کنده شمه دچی‌یه با پیش از اون، چه فرق-و-فصلی کنده.

قفل‌هکرد صفحه‌ئون

بعضی صفحه‌ئون درنه که همه نتونّه اینان ره دچینن و بعضی کارورون فقط وشون قِد کشنه. اینتی صفحاتِ سر جای «دچی‌ین» بنویشتوئه «کد ره هارشی‌ین». اگه قصد دارنی حکماً ات‌چی ره اینتی صفحه دله تغییر هادین، اتا کارور که ونه قِد کشنه جه بخائین که شمه کار ره انجوم هاده. چن‌جور «زِلفِن» (قفل) وجود دارنه که کاروری گروه‌ها وسّه فرق کنده:

  • آزاد (اینان صفحات ره همه تونه دچینن)
  • اتوماتیک تأیید بیی (فقط کارورونی که تازه حساب بساتنه و آی‌پی‌ها نتونه دچینن)
  • مدیر (فقط مدیرون و بالاتر اعضا تونه دچینن)

دچی‌ین ِباقی ِانواع

دچی‌ین گدر توننی اتا نو صفحه بساجین، اتا صفحه ره دکش هکنین (یعنی ونه نوم ره عوض هکنین) یا وه ره اصلاً پاک (حذف) هاکنین.

شمه یاد دوو که همیشک ونه شمه هدف این بوئه که ویکی ِمطالب ره بتتر هاکنین.

گپ

هر مقاله‌ای اتا «گپ» ِصفحه دارنه که تونّی باقی ِکارورون جه، اینتا صفحه دله گپ بزنین و این مقاله خَوِری مشورت بیرین یا هاپرس-نپرس هکنین. Help:Talk pages ره هارشین.