Help:Tillägg:Translate/Ordlista

This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Glossary and the translation is 100% complete.

Syntax:

föredragen form (alternativa former)
beskrivning

Undvik alternativa former som inte bara är förkortningar av den föredragna formen. Förkortningar listas inte självständigt. Sök på sidan (Ctrl+F eller ⌘ Cmd+F) för att hitta definitionen av termen du letar efter.


aggregerad meddelandegrupp (aggregatgrupp)
meddelandegrupp som bara är en samling av andra meddelandegrupper; Tekniskt sett är en union av en eller flera primära meddelandegrupper (ibland via aggregering av andra aggregerade grupper) en slags sekundär meddelandegrupp
kodtabell
mappar MediaWiki-språkkoderna till deras motsvarigheter i översättningsfilnamnen i andra projekt
förhindrande
sätt att dölja översättbara sidor för att motverka ytterligare översättning
befrämjande
operationen som upphäver förhindrandet
FFS
kort för stöd av filformat. Dessa moduler hanterar läsning och skrivning av filer i olika format
påtvingade prioriterade språk
när de prioriterade språken har översätts till andra språk, inaktiveras de av en översättningsadministratör
otydlig
översättning som behöver uppdateras eller fixas
otydliggörande
märkningen av en otydlig översättning
hjälparspråk
översättningar av definitionen på hjälparspråk visas i översättningsredigeraren
infogningar
textstycke i den översättbara texten, till exempel variabel eller pluralsyntax, som inte kräver ändring i översättningarna; de delar som systemet känner igen varierar per meddelandegrupp; i översättningsgränssnittet visas en knapp för att snabbt infoga dem
språkkod
ISO 639-koden för språket, som sv för engelska
markera som granskad (granskning)
markerandet av ett meddelande (en översättning) som OK i översättningsgranskaren
markera för översättning (markera om för översättning)
åtgärden att göra en sida tillgänglig för översättning (dvs en översättbar sida) för första gången eller för att sprida uppdateringar efter den översättbara sidkällan har uppdaterats; sker efter märkning
meddelande
den minsta översättningsenheten; varje översättning av ett meddelande har sin egen sida i wikien
meddelandensamling
samling meddelanden av en meddelandegrupp på ett språk.
meddelandedokumentation
översättningstips och information om sammanhanget för meddelandet för översättare
meddelandegrupp
samling av meddelanden som hör samman; översättare arbetar alltid med en meddelandegrupp
meddelandegruppbeskrivning
långa wikitext-utdrag som visas i Special:Translate och andra platser
meddelandegrupp-id
identifierare för meddelandegruppen; varje meddelandegrupp måste ha en och den måste vara unik inom wikin; för översättbara sidor (grupper och aggregatgrupper), innehåller det ett prefix, till exempel agg-Help:Translate
meddelandegrupp-etikett
kort läsbart namn på meddelandegruppen
meddelandehandtag
i koden omger MessageHandle-klassen titelklassen med användbara funktioner
meddelandeindex
mappningen från översättningsenhetsidentifierare till de meddelandegrupper som de tillhör
meddelandenyckel (meddelandeidentifierare, meddelandenamn)
det unika namnet på meddelandet, vilket motsvarar dess sidtitel i wiki (till exempel "huvudsida" för MediaWiki:Mainpage)
meddelandenamnrymden
namnrymden meddelandets sida tillhör, vilket är prefixet för dess sidtitel och kan bero på projektets/produktens namn och kallas efter det
valfritt meddelande
ett meddelande som normalt inte översätts, men kan översättas om språket behöver det; det ignoreras normalt av special-sidorna (räknas inte som översatta) och kan inkluderas/listas genom att välja lämpliga alternativ
föråldrad översättning
översättning som behöver uppdateras eftersom källtexten har ändrats
primär meddelandegrupp
tekniskt namn för de "normala" meddelandegrupperna. De primära meddelandegrupperna utgör tillsammans en partition av uppsättningen av alla meddelanden: med andra ord tillhör varje meddelande en och endast en primär meddelandegrupp.
prioriterade språk
de mest eftersökta översättningarna tillhandahållna av översättningsadministratören
qqq
se meddelandedokumentation
sekundär meddelandegrupp
en meddelandegrupp som bara är en samling av meddelanden från andra grupper (kan vara en aggregerad grupp eller inte); tekniskt sett vilken som helst grupp som inte är primär
segmentering
uppdelningen av text i översättningsenheter genom placering av översättningstaggar och tomma rader inuti översättningstaggar
källspråk
språket från vilket innehåll är översatt (hittills endast en i Translate-tillägget)
källsida (originalsida)
den sida under vilken den översättbara sidkällan finns (bassidan alla översättningssidor är delsidor av)
stash (translation stash)
A place of temporary storage of translations which will then be automatically discarded. Can be translated similar to "sandbox" or similar.
status
meddelandegruppens nuvarande skick, enligt definitionen i arbetsflödet
taggning
placerandet av översättningstaggar i den översättbara sidkällan; del av förberedelsen för sidöversättning
uppgift
alternativet i Special:Translate (antingen i rullgardinsmeny, alternativknapp eller flikval), som "Visa alla meddelanden" eller "Granska översättningar"
översättbar sida
en wiki-sida som har gjorts färdig eller blivit markerad för översättning; menat som en meddelandegrupp, innehåller alla de följande översättningssidorna och enhetssidorna
översättbar sidkälla
fullständiga texten på den översättningsbara sidan, inklusive översättningstaggar, varifrån översättningssidans mall och alla översättningsenheter extraheras
översättningsadministratör
person som har tillgång till sidöversättningsfunktioner och vet hur man förbereder och markerar sidor för översättning
översättningshjälp
samling av förslag, meddelandedokumentation, hjälparspråk och annan information förutom meddelandedefinitionen
översättningsredigerare
den javascriptbaserade redigeraren där översättning sker
översättningsminne
systemet som kommer ihåg tidigare översättningar av samma eller liknande ord och ger förslag
översättningssida (översatt sida, översättningsundersida)
översatt version av översättbar sida som finns som undersida på den översättbara sidan
översättningssidmall (översättningsmall, sidmall, översättbar sidmall)
strukturen på en översättbar sida, den del som inte översätts och används på alla översättningssidor
översättningsgranskning (granskning)
funktionen för korrekturläsning där man markerar översättningar som granskade se kvalitetssäkring
översätt-taggar
‎<translate>-taggar, de viktigaste översättningstaggarna
översättningstaggar
speciella märken som ger instruktioner till Translate-tillägget om översättbara sidor
översättningsenhet
den minsta enskilda komponenten av översättbara sidor: sidan är indelad i översättningsenheter av paragrafstorlek och varje enhet är ett meddelande
översättningsenhetsidentifierare (enhetsidentifierare, översättningsenhetens sidtitel)
namnet på översättningsenheten, från vilken motsvarande meddelandekod identifieras (kan sedan mars 2013 endast vara ett inkrementellt heltal)
översättningsenhetsmarkör (enhetsmarkör)
en markör förknippad med en översättningsenhet i översättningsbar sidkälla, som innehåller översättningsenhetsidentifieraren
översättningsenhetssida (enhetssida)
en sida som innehåller översättning av en översättningsenhet till ett visst språk
kan nås med hjälp av Translations:Sida/Enhetsidentifierare/Språkkod t.ex.: Translations:Huvudsida/1/sv
översättningsenhetskälla (enhetskälla)
översättningsenhetens text på källspråket
taggar för översättningsvariabler
‎<tvar>-taggar, brukade dölja text för översättare så de inte översattes.
Se: översättningsvariabler
arbetsflöde
serien av steg som översättningsarbetet för en meddelandegrupp är föremål för, implementeras med meddelandegruppstatus på Translate
arbetsflödesstatus (meddelandegruppens arbetsflödesstatus)
tillstånden en meddelandegrupp kan vara i, efter arbetsflödet (se)