Arajiš:Fajlon idorə karde

This page is a translated version of the page Help:Managing files and the translation is 100% complete.
PD Note: When you edit this page, you agree to release your contribution under the CC0. See Public Domain Help Pages for more info. PD

Girəm fajlon əlovə karde mymkunot pekardə byə, bəvədə šymə bəzynejon bə viki ce fajlon kali tispiron əlovə karde. Ym coke bo šikilon əlovə karde komon bəzynen məǧolonədə vyrəbəvyrə be, əmma šymə hežo čo fajlon tispiron bəzynejon əlovə karde. Ym funksijə pekardejro lozime fajlon idorə karde cəmisə noj.

Fajli əlovə karde

  1. Yštə kompjuterədə fajli hozy bykardən, əj bə žəgo format ovyštynən ki kom bə šymə nətičədə lozime. Peštypur bybən ki fajl dyryst həminəje ijən žəgo cijedə cerə šymə pidəjone.
  2. Kəno panelədə, «diləgon» ǧysmədə, egətən «Fajli əlovə bykə».
  3. Egətən «Cəšiku dəvonije» dygmə, ce «Source filename:» tono, bo fajli yštə kompjuterədə pəjdo kardejro. («Cəšiku dəvonije» dygmə bəzyne čo čurə nomyš be, əv de šymə veb-brauzeri əloǧəjne).
  4. Girəm lozim bybu, «Destination filename:» əvəz bykardən bə cicsə de vej nom-nyšonə məlumoti byə.
  5. Girəm lozime, pur bykarən "Xylosə".
  6. Egətən «Upload file» dygmə.

Girəm əlovə kardə byə fajl dyždə pamjə hestyše lozim bəbe kali sanijə hələ ki fajli əlovə karde orəxo.

Šikilon ijən šikilon nom-nyšoni səhifə oko doj

Har gylə fajl vikijədə yštə xysusijə «fajli nom-nyšoni səhifə» səjdə. Səhifə nom žygo bəbe File :, əcəj bəpeštə šymə nyvyštə fajli nom bəše. Ym səhifə šymə bəzynejon sərost karde ce fajli barədə zijodə məlumoti əlovə kardej gornə. Nymunə bybu, vejni umumi dastrəs byə viki-projekton bə myəllifi həxon barədə parson ve təsirinin, bə cəj gornə nom-nyšoni səhifədə bə šymə lozime izoh karde ce končo šymə ym fajli pegətəjone ijən əcəj myəllifi həxon vəzijət coknəje. Əjo hežo əlovə karde bəbe čurbəčurə čo xəjrinə təsvirinə ǧejdon.

Fajli oko doj

Pešo, kejnə šymə nujə fajli əlovə kardyjone, əv avtomatik səhifədə pəjdo nybəbe končo šymə bijon kejnə šymə bə linki «Fajli əlovə bykə» egətyjone. Šymə bəpe byvyžnəjon kom viki-səhifonədə šymə əj vinde pidəjone.

Šymə bəzynejon kəšə rəsmi ja čo šikilon bə səhifə əlovə karde. Nymunə, šymə ce objekti šikili əlovə kardyjone ijən pijəjone ki bydə rəsm hežo həminə səhifədə bybu končo ce objekti nom-nyšon heste. Bo məlumot səj cerə šikili dəǧande ijo dijə bykardən Help:Images .

Kali fajlon bəzynen dastrəs nybe bo dəǧande səhifədə (nymunə, elektronə čədvəlon fajlon — gymon kardə bejdə ki vikijədə həmmə bəzynen žəgo fajlon tispiron əlovə karde). Ja fajl dyždə pamjədə šikil bəzyne be, kom cok bəbe vyrəbəvyrə karde čojlinə səhifədə (nymunə, ətrofinə xəritə). Ja šymə, gasbu, pidljone bə handəkəson nišon doj končo əvon bəzynen okyrnije ja əvəz karde fajli. Har žygo holonədə lozim ni fajli əlovə karde nə bə ym səhifə nə bə čo ǧysmon, əmə pidəmone ki bydə səhifədə link bybu bə fajli nom-nyšoni səhifə (ja yštən fajl). Bo məlumot səj cerə bə fajl link səj, dijəkən Help:Linking to files .

Vikijədə byə fajlon sijohi

Hestin kali xydmətə səhifon, komon bə šymə dastək bəkarden əlovə kardə byə fajlon dijə karde ijən əvoni idorə karde. De linki dəvardən «Xysusijə səhifon» (cəpə menju «diləgon» ǧysmədə) ijən əjo bəvindejon...

  • Gallery of new files - Girəm šymə ysət fajli əlovə kardyjone, əj ijo vinde bəbe.
  • Fajli sijohi - Həmmə fajlon nišon dojdə.
  • Unused files - Bə šymə dastək kardejdə fajlon rymuz karde komon bə šymə lozim nybəben.

Xydmətə səhifon barədə ətrofinə məlumot pəjdo karde bəbe Help:Special pages ǧysmədə.

Hənijən dijə bykə

  • Attachments čynəvə oko doj bəbe bə səhifon fajlon dəcoknijero.