උදව්:ආකෘතිකරණය

This page is a translated version of the page Help:Formatting and the translation is 50% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD සටහන ඔබ පිටුවක් සංස්කරණය කලවිට, ඔබගේ දායකත්වය CC0 යටතේ මුදා හැරිමට ඔබ එකග වේ. තවත් විස්තර සදහා පොදු වසම් උදවු පිටු බලන්න. PD

Wiki markup භාවිතා කිරීමෙන් ඔබේ පෙළ හැඩසවි ගත හැකිය. මෙය සාමාන්ය තරුවකින් සමන්විත වන අතර ඒවා ස්ථානගත වීම මත, විචල්යයන් තුල, විශේෂත්වයන් හෝ සමාන ලකුණක් ඇත. නිදසුනක් ලෙස, ඇල අකුරින් අකුරක් ආකෘතිකරණය කිරීම සඳහා, ඔබ මෙය වැනි අපහාස කිරීම් යුග දෙකක් තුලට ඇතුළත් කළ ''යුතුය''.

පෙළ ආකෘතිකරණ මාර්ක්අප්

විස්තරය ඔබ ටයිප් කරන දෙය ඔබට ලැබෙන දෙය
අනුලකුණු (පේළිගත) ආකෘතිකරණය - ඕනෑම තැනක අදාළ වේ
ඇල අකුරු පෙළ
''ඇල අකුරු''

ඇල අකුරු

තද පැහැ අකුරු පෙළ
'''තද පැහැ අකුරු'''

තද පැහැ අකුරු

තද පැහැ ඇළ අකුරු
'''''තද පැහැ ඇළ අකුරු'''''

තද පැහැ ඇළ අකුරු

විකි මාර්ක්අප් මගහැර
<nowiki>''මාර්කඅප්'' නොමැති</nowiki>

''මාර්කඅප්'' නොමැති

අංශ ආකෘතිකරණය - පේලියක ආරම්භයේදී පමණක්
විවිධ මට්ටම් ශීර්ෂ
== 2වන මට්ටම ==

=== 3වන මට්ටම ===

==== 4වන මට්ටම ====

===== 5වන මට්ටම =====

====== 6වන මට්ටම ======

2වන මට්ටම

3වන මට්ටම

4වන මට්ටම

5වන මට්ටම
6වන මට්ටම
තිරස් රේඛාව
පෙළට පෙර
----
පෙළට පසු

පෙළට පෙර


පෙළට පසු

බුලට් යෙදූ ලැයිස්තුව
* එක් එක් පේලිය ආරම්භ කරන්න
* [[Wikipedia:asterisk|තරු ලකුණ]] (*) සමග.
** වැඩිපුර තරු ලකුණු මගින් තවත් ඇතුලට යයි
*** තවත් ඇතුල් මට්ටම් වලට යයි.
* පේළි කඩනයන් <br />පේළි කඩා දමන්නේ නැහැ.
*** එහෙත්, මට්ටම් පැන හිස් අවකාශය නිර්මාණය කරයි.
වෙනත් ඕනෑම ආරම්භයක් ලැයිස්තුව අවසන් කරයි.

* බුලට් ඒකාබද්ධ ලැයිස්තුව
** අර්ථකථනය ද සමග
::- අර්ථකථනය
** හිස් අවකාශය නිර්මාණය

* බුලට් ඒකාබද්ධ ලැයිස්තුව
** අර්ථකථනය ද සමග
::- අර්ථකථනය
** හිස් අවකාශය නොමැතිව

*බුලට් ලැයිස්තුව
:- අර්ථකථනය
:* හිස් බව නිර්මානය නොකරන උප ලයිස්තුව 
:* අර්ථ කථනයට පසු අවකාශ
 • Start each line
 • with an asterisk (*).
  • More asterisks give deeper
   • and deeper levels.
 • Line breaks
  don't break levels.
   • But jumping levels creates empty space.

Any other start ends the list.

 • බුලට් ඒකාබද්ධ ලැයිස්තුව
  • අර්ථකථනය ද සමග
- අර්ථකථනය
  • හිස් අවකාශය නිර්මාණය
 • බුලට් ඒකාබද්ධ ලැයිස්තුව
  • අර්ථකථනය ද සමග
- අර්ථකථනය
  • හිස් අවකාශය නොමැතිව
 • බුලට් ලැයිස්තුව
- අර්ථකථනය
 • හිස් බව නිර්මානය නොකරන උප ලයිස්තුව
 • අර්ථ කථනයට පසු අවකාශ
අංකිත ලැයිස්තුව
# Start each line
# with a [[Wikipedia:Number_sign|number sign]] (#).
## More number signs give deeper
### and deeper
### levels.
# Line breaks <br>don't break levels.
### But jumping levels creates empty space.
# Blank lines

# end the list and start another.
Any other start also
ends the list.

<nowiki>#</nowiki> use "nowiki" tags to display a literal (#) at the beginning of a line without interpreting it as a numbered list.
 1. Start each line
 2. with a number sign (#).
  1. More number signs give deeper
   1. and deeper
   2. levels.
 3. Line breaks
  don't break levels.
   1. But jumping levels creates empty space.
 4. Blank lines
 1. end the list and start another.

Any other start also ends the list.

# use "nowiki" tags to display a literal (#) at the beginning of a line without interpreting it as a numbered list.

නිර්වචන ලැයිස්තුව
;item 1
: definition 1
;item 2
: definition 2-1
: definition 2-2
At the end of the line, if the line begins with a semicolon (;), any inserted colon (:) will not be displayed. If you want for the colon to be displayed, escape it by writing &#58;.
item 1
definition 1
item 2
definition 2-1
definition 2-2
ඉන්ඩෙන්ට් පිටපත
: Single indent
:: Double indent
::::: Multiple indent

මෙම ගැටලුව ප්රවේශය ලබාගැනීමට ඉඩ තිබේ.
Single indent
Double indent
Multiple indent
Mixture of different types of list
# one
# two
#* two point one
#* two point two
# three
#; three item one
#: three def one
# four
#: four def one
#: this looks like a continuation
#: and is often used
#: instead <br> of <nowiki><br></nowiki>
# five
## five sub 1
### five sub 1 sub 1
## five sub 2

The usage of #: and *: for breaking a line within an item may also harm accessibility.
 1. one
 2. two
  • two point one
  • two point two
 3. three
  three item one
  three def one
 4. four
  four def one
  this looks like a continuation
  and is often used
  instead
  of <br>
 5. five
  1. five sub 1
   1. five sub 1 sub 1
  2. five sub 2
Preformatted text
 Start each line with a space.
 Text is '''preformatted''' and
 ''markups'' '''''can''''' be done.

This way of preformatting only applies to section formatting. Character formatting markups are still effective.
Start each line with a space.
Text is preformatted and
markups can be done.
Preformatted text blocks
 <nowiki>Start with a space in the first column,
(before the <nowiki>).

Then your block format will be
  maintained.

This is good for copying in code blocks:

def function():
  """documentation string"""

  if True:
    print True
  else:
    print False</nowiki>
Start with a space in the first column,
(before the <nowiki>).

Then your block format will be
  maintained.

This is good for copying in code blocks:

def function():
  """documentation string"""

  if True:
    print True
  else:
    print False

Paragraphs

MediaWiki ignores single line breaks. To start a new paragraph, leave an empty line. You can force a line break within a paragraph with the HTML tag ‎<br />.

HTML ටැග්

සමහර HTML ටැග් විකිමීඩියාහි භාවිතා කළ හැකිය, උදාහරණයක් වශයෙන් <code>, <div> and <span>. මේවා ඔබ ඇතුල් කරන ඕනෑම තැනකට අදාළ වේ.

විස්තරය ඔබ ටයිප් කරන දෙය ඔබට ලැබෙන දෙය
ඇතුළත් කළ
(බොහෝ බ්‍රවුසරවල යටින් ඉරි ඇද පෙන්වනවා)
<ins>ඇතුළත් කළ</ins>

හෝ

<u>යටින් ඉරි ඇද</u>

ඇතුළත් කළ

හෝ

යටින් ඉරි ඇද

මකා දැමූ
(බොහෝ බ්‍රවුසරවල කපා හැර පෙන්වනවා)
<s>කපා හැර</s>

හෝ

<del>මකා දැමූ</del>

කපා හැර

හෝ

මකා දැමූ

ස්ථාවර පළල පෙළ
<code>ප්‍රභව කේතය</code>
ප්‍රභව කේතය
වාරණ උදෘත
පෙළට පෙර
<blockquote>වාරණ උදෘත</blockquote>
පෙළට පසු
If the quote contains multiple paragraphs the tags need to be on separate lines to display properly, i.e.:
<blockquote>
First paragraph.

Second paragraph.
</blockquote>

පෙළට පෙර

වාරණ උදෘත

පෙළට පසු

Quotes
<q>This is a quotation</q>
The q element must not be used in place of quotation marks that do not represent quotes; for example, it is inappropriate to use the q element for marking up sarcastic statements.[1]
This is a quotation
අදහස
<!-- මෙය අදහසකි -->
අදහස් සංස්කරණ කලාපයේ 
පමණක් පෙන්වයි.

අදහස් සංස්කරණ කලාපයේ පමණක් පෙන්වයි.

සම්පූර්ණයෙන්ම පෙර-ආකෘතිකරණය කළ පෙළ
<pre>
Text is '''preformatted''' and 
''markups'' '''''cannot''''' be done
</pre>

For marking up of preformatted text, check the "Preformatted text" entry at the end of the previous table.
Text is '''preformatted''' and 
''markups'' '''''cannot''''' be done
Customized preformatted text
<pre style="color: red">
Text is '''preformatted''' 
with a style and 
''markups'' '''''cannot''''' be done
</pre>

A CSS style can be named within the style attribute.
Text is '''preformatted''' 
with a style and 
''markups'' '''''cannot''''' be done

අඛණ්ඩව:

විස්තරය ඔබ ටයිප් කරන දෙය ඔබට ලැබෙන දෙය
Default preformatted text has a CSS attribute (white-space: pre-wrap;) to wrap the text according to available width
<pre>
This long sentence is used to demonstrate text wrapping. This additional sentence makes the text even longer. This additional sentence makes the text even longer.
</pre>
This long sentence is used to demonstrate text wrapping. This additional sentence makes the text even longer. This additional sentence makes the text even longer.
Customized preformatted text with disabled text wrapping
<pre style="white-space: pre;">
This long sentence is used to demonstrate text wrapping. This additional sentence makes the text even longer. This additional sentence makes the text even longer.
</pre>
This long sentence is used to demonstrate text wrapping. This additional sentence makes the text even longer. This additional sentence makes the text even longer.


Inserting symbols

Symbols and other special characters not available on your keyboard can be inserted in a multitude of ways. Many Operating Systems and browsers allow you to insert special characters through a menu option or Operating System panel. Additionally, you can use the WikiEditor or VisualEditor to insert them into the edit screen.

As a last resort, you can use a special sequence of characters. Those sequences are called HTML entities. For example, the following sequence (entity) &rarr; when inserted will be shown as right arrow HTML symbol → and &mdash; when inserted will be shown as an em dash HTML symbol —.


Hover over any symbol to reveal the entity that produces it. Some symbols not available in the current font will appear as empty squares.
HTML symbol entities
Á á Â â ´ Æ æ À à Α α & Å å Ã ã Ä ä Β β ¦ Ç ç ¸ ¢
Χ χ ˆ © ¤ ° Δ δ ÷ É é Ê ê È è Ε ε Η η
Ð ð Ë ë ƒ ½ ¼ ¾ Γ γ > Í í Î î ¡ Ì ì Ι ι
¿ Ï ï Κ κ Λ λ « < ¯ µ · Μ μ  
¬ Ñ ñ Ν ν Ó ó Ô ô Œ œ Ò ò Ω ω Ο ο ª º Ø ø Õ õ Ö
ö Φ φ Π π ϖ ± £ Ψ ψ " » ® Ρ ρ
Š š § ­ Σ σ ς ¹ ² ³ ß Τ τ Θ θ ϑ Þ þ ˜
× Ú ú Û û Ù ù ¨ ϒ Υ υ Ü ü Ξ ξ Ý ý ¥ ÿ Ÿ Ζ ζ
විස්තරය ඔබ ටයිප් කරන දෙය ඔබට ලැබෙන දෙය
කතු හිමිකම් ලකුණ &copy;
©
ග්‍රීක ඩෙල්ටා අක්ෂර සංකේතය &delta;
δ
යුරෝ මුදල් සංකේතය &euro;

See the list of all HTML entities on the Wikipedia article List of HTML entities. Additionally, MediaWiki supports two non-standard entity reference sequences: &רלמ; and &رلم; which are both considered equivalent to &rlm; which is a right-to-left mark. (Used when combining right to left languages with left to right languages in the same page.)

HTML tags and symbol entities displayed themselves (with and without interpreting them)

&amp;euro;  → &euro;
<span style="color: red; text-decoration: line-through;">Typo to be corrected</span>  → Typo to be corrected
&lt;span style="color: red; text-decoration: line-through;">Typo to be corrected</span>  → <span style="color: red; text-decoration: line-through;">Typo to be corrected</span>

Nowiki for HTML

‎<nowiki /> can prohibit (HTML) tags:

 • <<nowiki/>pre>  → <pre>

But not & symbol escapes:

 • &<nowiki/>amp;  → &

To print & symbol escapes as text, use "&amp;" to replace the "&" character (eg. type "&amp;nbsp;", which results in "&nbsp;").

Other formatting

Beyond the text formatting markup shown hereinbefore, here are some other formatting references:

You can find more references at Help:අන්තර්ගතය .

References