Kodeks postępowaniŏ

This page is a translated version of the page Code of Conduct and the translation is 81% complete.

To je Kodeks Postympowaniŏ w przestrzyństwach technicznych Wikimedia. Ôbowiōnzuje ôn tak na trefiyniach ôdbywanych fizycznie (na przikłŏd trefu na tymat spraw technicznych Wikimedia, prezyntacyje na tymat spraw technicznych Wikimedia na inkszych trefiyniach), jak i przestrzyństw wirtualnych (MediaWiki.org, wikitech.wikimedia.org, Phabricator, Gerrit Code Review, techniczne brify spōrne, kanały IRC ô sprawach technicznych, Etherpad jak tyż inksze przestrzyństwa zwiōnzane z ôrganizacyjōm spraw technicznych bez Wikimedia Foundation).

Założyniŏ

Coby piastować ôdewrzōnõ i skłōnnõ społeczność, zobowiōnzujymy sie do uczestnictwa w projektach technicznych Wikimedia z reszpektym do siebie, bez nękania, niyznŏleżnie ôd płci, stopiynia niepełnosprawności, neuroatypowości, wyglōndu zewnyntrznego, rasy, nŏrodności, grupy etnicznyj, stoleciŏ, poglōndōw politycznych eli religije.

Zdolności techniczne i status społeczności niy rōżniōm prawa do szanu a obowiązku szanujōncego inkszych. Nowo przibyli i inksze prziczyniacze z ôgraniczōnym doświadczōniym w naszym społeczyństwie zasługujōm na dobrŏzdrzystõ postawã i konstruktywne ôdpływã. Wpływy i ekspertyza technicko niy sōm uzasadniyniym niskigo standardowego zachowanio.

Zachowaniŏ nieakceptowane

Torturowanie i inksze typy niywłaściwego zachowanio sōm niyakceptowalne we wszyskich publicznych i prywatnych przestrzyństwach technicznych Wikimedia. Przikłady ôbyjmujōm, ale niy ôgraniczōm sie do:

 • Ataki ôsobiste, przemoc, groźby przemocy, groźba ôd podniywanio krziżyny abo celowe zastraszanie.
 • Ôgraniczōnce, ôgraniczōne abo dyskryminujōnce ôpowiedzi.
 • Bezpłatne abo poza tematycznym używaniym jynzykowych jynzykōw abo wizerunków.
 • Niywłaściwe abo niypożądane uwagi, dotykaniŏ abo kōntakt fizyczny (seksualny abo inkszy).
 • Niywłaściwe abo niypożądane kōmunikacyje ôpubliczne abo prywatne, śledztwo abo kożdo forma sztacowaniŏ.
 • Niypotrzebne zdjyńcie abo nagranie.
 • Ujawnianie tożsamości ôsōb abo inkszych prywatnych informacyji bez jejich zgody. Ujawnianie niykerych informacyji identyfikacyjnych niy je zgodōm na ujawnianie inkszych informacyji identyfikujących.
 • Niywłaściwe abo niypożądane publikacyje kōmunikacyje prywatnyj. Ôpublikowanie abo zgłoszanie prywatnyj kōmunikacyje abo informacyje ô identyfikacyji ôsobnyj do cych zgłoszyniŏ nŏspokojōncych (jak je tu wyjaśniōne) i/abo w przipadku zwiydzaniŏ ô informacyje je akceptowane.
 • Szkodzōm dyskusyje abo społeczności za pomocōm metod, takich jak trwały zakłócanie, przerwanie abo blokowanie współpracy społeczności (tj. trolling).
 • Dyskryminacyjo, nojbarzij w stosunku do grup marginalizowanych i w inkszym wypadku mało reprezyntowanych. Cyfrowane ôbszczynsztwo do takich grup je dozwolōne i zachyntowane.
 • Używanie systymu kodeksu zachowanio do cyli inkszych niż zgłaszanie istnych naruszyń kodeksu postępowanio (np. ôdwdziynkowanie ôd reporterōw abo ôfiar, złożōnc raport, w jaki twierdzi sie, iże jejich ôdpowiydź była nękaniym).
 • Ôbmijanie decyzyje Kōmitetu, bp. odblokowywanie ôsoby zbanowanyj bez Kōmitet.

Zgłŏszanie niyprzileżytości

In case of threats of harm and other urgent situations, notify the relevant authorities first (if possible) and email the Wikimedia Foundation via emergency wikimedia.org (more information).

Ludzi, kere doświadczyli abo ôbserwujōm niyakceptowalne zachowanie, zachynōmy do ôbserwowanio kerychś z tych krokōw:

 1. Pytŏj ôna, co sie niyzdziwŏ, coby sie z tym ôstała. Uświadomi je tym kodeksym postępowanio.
 2. Jeźli jeździesz na impreza, zgłosz problem do organizatorōw imprezy abo do wyznaczōnego kontaktu.
 3. Report the problem directly to the Code of Conduct Committee via techconduct wikimedia.org. You can also send a report to the Committee if you reported an incident elsewhere but were not satisfied with the response.

Raporty mogōm być tak krōtke jak powiadōmowanie z linkym, ale wiynksze informacyje bydōm nam pōmōc zrozumieć, co sie dzieje. Moze sie w tym zaliczy:

 • Informacyje ô kontaktach (np. nazwiska użytkownika Wikimedia i Phabricator), jeźli chcesz sie zidentyfikować.
 • Twoja ôpisŏ ô tym incydyntzie:
  • Gdzie i kedy to sie stało.
  • Ôpis niyakceptowalnego zachowanio.
  • Kto bōł w tym zaangażowany i fto to widział.
  • Czy incydent je w dalszym ciągu.
 • Wszyske dalsze informacyje, kere bydōm nam pōmōc w pełni zrozumieć problym, take jak poprzednie incydynta abo ôsobne ôczyndy.
 • Linki do ôpublicznych rekordōw incydyntōw, jeźli je.
 • Zdjęcia ekranu, co pokazuje, co sie dokładnie stało.

Zgłoszyniŏ sōm ôbsugowane z zachowaniym tajności. Po wiyncyj informacyje, zobŏcz Zachowanie tajności.

Przejdź do Code of Conduct/Cases, coby przewiedzieć sie, jak procedowane sōm zgłoszyniŏ.

Atrybucyjŏ i pōnowne spotrzebowowanie

This Code of Conduct is adapted from the Contributor Covenant (revision 49054013), the jQuery Code of Conduct (revision 91777886), the Open Code of Conduct (v1.0), and the Citizen Code of Conduct, along with the WMF Friendly space policy.

Tekst z Paktu prziczynŏczy i Kodeksu prowadzynio jQuery używany je pod [$mitlicencje MIT Licencje] (Pokōnt przyczynŏczy zmiyniōł swoje licencyjo na CC BY 4.0 terozki). Tekst ze Ôtwartych Kodeksu postępowanio je używany pod licyncyjōm Creative Commons Attribution license. Tekst z Kodeksu obywatelskigo postępowanio je używany pod licyncyjōm Creative Commons Share-alike Attribution. Ôgōlny tekst je pod standardowo licyncyjōm MediaWiki.org (CC BY-SA 3.0).

Dociniymy wkludzynie siebie nawzajem i zaangażowanie kożdego z uczestnikōw do zrobiynia naszych przestrzyństw technicznych przestrzyndami przyjazniōm dlo kożdego. Zachyncōmy inksze projekty do przijmanio i dostosowanio tego kodeksu zachowanio bez ôbrōń, eli używajōm infrastruktury techniczne Wikimedia.

Zobŏcz tyż