Help:සාකච්ඡා පිටු

This page is a translated version of the page Help:Talk pages and the translation is 16% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD සටහන ඔබ පිටුවක් සංස්කරණය කලවිට, ඔබගේ දායකත්වය CC0 යටතේ මුදා හැරිමට ඔබ එකග වේ. තවත් විස්තර සදහා පොදු වසම් උදවු පිටු බලන්න. PD

සෑම විකි පිටුවක් සඳහාම, එය හා බැඳුණු සාකච්ඡා පිටුවක් ඇත. එය සාකච්ඡා සහ අනෙකුත් පරිශීලකයන් සමඟ සන්නිවේදනය සඳහා යොදා ගත හැක. පිටුවක් ඉහළින් ඇති “සාකච්ඡාව” tab ක්ලික් කිරීමෙන් සාකච්ඡා පිටු වලට ප්‍රවේශ විය හැක. ඔබේ අදහස් දැක්වීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් කරන පරිදිම සාකච්ඡා පිටුව සරලව සංස්කරණය කරන්න. ඇත්තෙන්ම සාකච්ඡා පිටු ද වෙනත් ඕනෑම විකි පිටුවකට සමාන නමුත් එය “Talk” නාමඅවකාශයෙහි පවතින්නේ, “(ප්‍රධාන)” නාමඅවකාශයෙහි ඇති ලිපි වලින් වෙන් කර තැබීම සඳහායි (See Help:Namespaces .) ඕනෑම විකි පිටුවක් සඳහා ඇති සාකච්ඡා පිටුව සංස්කරණය කිරීමට, එයට සබැඳි එක් කිරීමට, සහ එහි සංස්කරණ ඉතිහාසය නැරඹීමට ඔබට පුළුවන.

For new beginners, talk pages may be confusing. Fortunately, some extensions are used to enhance talk pages. The DiscussionTools extension can make it easier to create and reply talk pages, and automatically sign your comments. StructuredDiscussions is another extension, which uses structured talk pages instead of ordinary talk pages.

සාකච්ඡා පිටු වලදී ඇති කරගන්නා සංස්කරණ සම්මුති

Default configuration for Wikimedia wikis

 
Screenshot of the default talk pages experience

Wikimedia wikis use discussion tools as a default feature for talk pages. This tool allows users to start topic and respond to comments in both visual and wikitext editing modes.

Add a new topic by clicking on "⧼vector-2022-action-addsection⧽". If the talk page is empty, a "Start a discussion" button invites you to create a topic.

Reply to a comment by clicking on "Reply" after the comment.

When adding a new topic, or responding to a given message, you can switch between "visual" and "wikitext" modes.

This tool automatically signs your messages.

You can also edit the wikitext of the page, as described below.

When using wikitext on talk pages

Having discussions on a free-form wiki page will seem strange at first. It helps if everyone follows some simple editing conventions:

  • Always sign your name after your comments. Use the four tildes "~~~~" wiki syntax (or the signature button   in the toolbar above the editing textbox). For more information see Help:අත්සන් .
  • Start a new discussion with a ==level 2 heading== at the bottom of the page (or use the "+" tab).
  • Indent replies with colons (:) at the beginning of the line.

Example

Here is an example discussion, following the talk page conventions:

විකි පෙළ සාකච්ඡා පිටුවෙහි පෙන්නුම් කරන ආකාරය
== <code><nowiki>== සුප් == </nowiki></code><br /> ==

<code><nowiki>කොහොමද සුප් එක? --[[User:Example|Bob]] 18:07, 26 August 1991 (UTC)</nowiki></code><br />

<code><nowiki>: නියමයි!! --[[User:Example|Simon]] 11:21, 28 August 1991 (UTC)</nowiki></code><br />

<code><nowiki>:: මමමයි ඒක හැදුවේ! -- [[User:Example|Bob]] 14:11, 3 September 1991 (UTC)</nowiki></code><br />

<code><nowiki>මම හිතන්නේ සුප්-සාකච්ඡාව [[Talk:Soup]] වෙතට ගෙනයන්න ඕන.. -- [[User:Example|Lisa]] 21:55, 3 September 1991 (UTC)</nowiki></code><br />
සුප්[edit]

කොහොමද සුප් එක? --Bob 18:07, 26 August 1991 (UTC)[reply]

නියමයි!! --Simon 11:21, 28 August 1991 (UTC)[reply]
මමමයි ඒක හැදුවේ! -- Bob 14:11, 3 September 1991 (UTC)[reply]

මම හිතන්නේ සුප්-සාකච්ඡාව Talk:Soup වෙතට ගෙනයන්න ඕන.. -- Lisa 21:55, 3 September 1991 (UTC)[reply]


Alternate conventions

We are aware that this most widespread convention is problematic for many reasons:

  • It generates invalid HTML structure by appropriation of the definition-list syntax;
  • It is fragile against table insertions;
  • There are no real paragraphs.

Some wikis are known to use * instead for the first problem mentioned above. Follow your local rules.

To avoid breaking complex formatting when replying, match what the comment you are replying to uses to indent, prepending one additional : or *.

සංස්කරණ සංවාද

Having discussions on a free-form wiki page will seem strange at first. It has some advantages over the conventional rigid forum format, but it can get a little messy. As with other wiki pages, anyone can help with tidying up discussions, to conform to the editing conventions, e.g., add signatures and headings where they are missing.

Clearly, we also have the opportunity to edit other people's comments. It is generally bad etiquette to modify somebody else's wording. (Better to just add your own comment with your corrections.) But it can be acceptable to ...

Modify discussion headings
Change wording or append words to the discussion headings, to better describe the topic of discussion. Note that good descriptive headings become important when many discussions start to fill the page.
Move discussions to a different page
If discussions are put in the wrong place on the wiki, and are better associated with different talk pages, then you could just move the discussion by cut & paste.

This is potentially confusing, for the people posting, but it can be important for keeping things tidy. You could leave the discussion in the wrong place for a few days/weeks of grace before tidying it. You could leave a link behind explaining that a discussion was moved, or if not, you should link within the edit summary.

Delete discussions when they are out-of-date
Discussions can often get left lying around on a talk page long after the issue is no longer relevant. It's usually a good idea to reply to saying "I think this is now resolved", but sooner or later it's time to just blow away the old discussions (they are of course preserved in the editing history).
Split a post into several discussions
It may be appropriate to do this if somebody has raised several points that need to be answered separately. However, you should always be respectful of other people's words. Does their post still make sense if you split it up?

Building articles - Discussing articles

It is usually best to keep focused on the task of building a wiki article and use discussion pages only to support this process. The topic of conversation should generally revolve around what needs to be done to make the associated article better. Remember that editing the article itself is often a more effective means of communicating. It can be more difficult, requiring you to balance your views alongside those of others, but it can also be more rewarding. This is how the community of wiki editors will make progress. Often it will feel more natural to engage in a heated debate on a talk page (or indeed any other contact channel) but in fact, the wiki article itself can offer a powerful means of reaching middle-ground. Think about how to portray both sides of the argument (e.g., listing advantages and disadvantages) and you may find the debate evaporates.

User talk pages

A "User talk page" is a talk page associated with somebody's "User page" (See Help:User page .) This is a place to leave messages for a particular wiki user.

This can function as a kind of messaging system. Users receive the following prominent notification when new messages have been left on their talk page:

The message will continue to be displayed on all pages until users visit their talk page.

They may be notified by email as well, although this cannot always be relied upon (since the email notification feature must be activated by supplying a valid email address, and clicking a confirmation link). If you don't get a response to your user talk page message, try looking for other contact details that they may have supplied on their user page.

Note that the messages are not private, and others can join in the conversation.