راهنما:نو صفحه بساتن

This page is a translated version of the page Help:Starting a new page and the translation is 100% complete.
PD توجه: هرگدر این صفحه ره در-چینّی، یعنن که موافقت هاکردنی که شمه کار ره CC0 مجوز جه تنک هاکنیم. تونّی کپی‌هاکردنِ قوانینِ راهنما ره هارشین که ویشته دونین. PD

چن‌جور بنشنه اتا نو صفحه ره شروع هکردن

این روش‌ها تونده با حیساب این که صفحه‌یِ نوع چی هسته و کِمین ویکی دله درنی صفحه ساجنّی، ات‌که فرق هکنن.

قرمز لینک جه

مدیاویکی خله وه ره راحت هکرده تا لینک‌هایی که هنتا وشون وسّه صفحه ندارمی ره قرمز سراق هاده (راهنما:لینک‌ها ره هارشین)

اگه شما (یا هرکس) خانه اتا لینک که هنتا وجود ندارنه سر مقاله دچینه، فقط لازم هسته که ونه قرمز لینک ره جغ هاده و نو صفحه ره اونجه بنا هاکنه.

نکات:
  • قبلاً قرمز لینکِ بِن اتا خط هم کشی‌یه که مدیاویکیِ جدیدِ استایل دله این خط دیگه دیار نوونه و فقط تیسا لینک میّن هسته.
  • بعضی ویکی‌های دله شاید تصمیم بیرن که این رنگ‌ها ره عوض هاکنن و وشون طراحی فرق هکنه و اینتی که امه پیش‌فرض هسته، نووشه یا اصلاً شاید بعضی ویکی‌ها بخائن که نداشته لینک‌ها ره سراق ندن.

وقتی اتا سِرخِ لینک سر کلیک هاکنین، شونّی اون مقاله‌یِ بساتنِ صفحه دله و اتا کادر دیار وونه که ونه دله تونّی نو صفحه خَوِری بنویسین.

راحت شه متن ره اینجه تایپ هکنین و آخرسر ذخیره بیّن (انتشار تغییرات) پولِک ره جغ هادین و نو صفحه ات‌که بعد دیار وونه.

زمونی که اینتی مقاله ره بساتنی، اگه وردگردین و اونتا قرمز لینک ره هارشین، وینّی که ونه رنگ دگرسته و کئو (آبی) بیّه (یا شاید ونفش بوئه که یعنن ونه مقاله ره هارشینی) این حالت یعنی شمه بساته‌مقاله اسا وجود دارنه.

اینتا روش ویشته گدر بتترین راه هسته که نو صفحه بساجین چون اقلاً اتا جا دیگه جه وه ره لینک هدا بیّه (معمولاً شمه دل ونه که دمبال‌ته، باقی صفحاتی که ربط دارنه جه هم وه ره لینک هادین)

اگه اتا نو صفحه بساتنی که هیچ کجه جه وه ره لینک ندارنه، شاید لازم بوئه شه جه هاپورسین: اینتا صفحه واقعاً این ویکیِ باقیِ مقالات واری هسته و ونه بدردی هسته؟

همین‌تی، چتی ونه مردم اینتا صفحه ره پیدا هاکنن و وه ره بخوندن؟

معمولاً دلیلی ندارنه که اتا صفحه بساجیم که هیچ مقاله‌ای ونجه سرخِ لینک ندارنه.

چرخه‌تو په

اگه شما اتا مقاله دمبال گردستنی و ونه مقاله هنتا وجود نداشته، شما توننی شه ونه مقاله ره بساجین.

آدرس جه

شما تونّی ویکی URL جه هم استفاده هاکنین تا شه بخاستی مقاله ره ایجاد هکنین.

ویکی دله URL اتا ثابتِ الگو دارنه که ونجه ونه آشنا بوین:

  • http://www.example.net/index.php/مقاله_نوم    or
  • http://www.example.net/wiki/مقاله_نوم

اگه این بجورِ خط دله جای مقاله_نوم شه بخاستی صفحه‌یِ نوم ره دینگنین و این صفحه هنتا وجود نداره، ونه بساتنِ کادر ره سراق دِنه که تونّه ونه دله شه دلوست متن ره بی‌یلین و ذخیره هاکنین.

بعضی گدر این روش مستقیماً نشونه بساتنِ کادر دله و ونه «دچی‌ین» ره صفحه‌ی بالایی نوار دله جغ هادین تا بورین بساتنِ محیط دله.

شابلون جه

این روش استفاده هکردن وسّه ونه Extension:InputBox نصب بووئه.

این متن ره ویکیِ اتا صفحه دله کپی هکنین:

<inputbox>
type=create
width=100
break=no
buttonlabel=Create new article
default=(Article title)
</inputbox>

اینتا باعث وونه اتا پچیک کادر دیار بوو که کارورون تونّی راحت ونه دله شه دلوسِ صفحه نوم ره بنویسن و اینتر ره بزنن تا صفحه‌یِ بساتنِ کادر وا بوو.

این روش بی‌تجربه کارورون ره اجازه دِنه که راحت شه بخاستی صفحه‌ئون که هنتا وجود ندارنه ره بساجن.

دکش صفحه بساتن

وقتی اتا نو صفحه بساتنی، یاد نکنین که ونه دیگر نوم‌هایِ صفحه دله «دکش» (تغییرمسیر) بی‌یلین.

اگه شما احتمال دننی که اتی آدم شاید جای این که نومی که ونجه مقاله ره بساتنی ره چرخه‌تو (=سِرچ) هاکنه، اتی نوم ِدمبال بگرده، توننی دومین نوم ِصفحه ره هم بساجین و ونه دله «دکش» (=تغییرمسیر) دینگنین.

Help:Redirects ره هارشین.

شمه نو صفحه جه حفاظت هکردن

ویشته گدر وقتی اتا نو صفحه بساته بیّه، همه‌کس توننه ونه دله تغییر هادن و وه ره دچینن (دکّل وه ویکیِ اصلی ایده هستهǃ)

با اینچنین، اتا مدیر این اختیار ره دارنه که بعضی صفحات ره زلفن (=قفل) بزنه تا باقیِ عادی کارورون وه ره تغییر ندن.