විකිපාඨ

This page is a translated version of the page Wikitext and the translation is 13% complete.

විකිපාඨ යනු විකි සළකුණු භාශාවෙන් ලියනු ලැබූ ලේඛනයකි. එය Help:Editing (උදව්:ආකෘතිකරණය , Markup spec/DTD ත් බලන්න) හි විවරණය කර ඇති වර්තමාන ලේඛනය වැනිය. එය කරුණු, සළකුණු සහ පාරදත්ත වල මිශ්‍රණයකි. සියලුම පිටුවල වර්තමාන සහ පැරණි අනුවාද විකිපාඨ ලෙස දත්ත ගබඩාවේ text වගුවේ ගබඩා වී ඇත.

For the main parts of Wikidata there is no wikitext source text.

User documentation

Developer documentation

  • Specs/wikitext/1.0.0as of August 2016, the URI used by Parsoid to identify the version of Wikitext it is assuming

Alternatives to MediaWiki Wikitext

  • Lightweight markup language – Wikipedia article describing markup languages for cases "where it may be necessary to read the raw document as well as the final rendered output"

Implementation

  • PHP Parser – Generated documentation from comments embedded in the source code. A summary of what the PHP parser is as described on that page: "Processes wiki markup (which uses a more user-friendly syntax, such as "[[සබැඳුම]]" for making links), and provides a one-way transformation of that wiki markup it into (X)HTML output / markup (which in turn the browser understands, and can display)."

Testing

We have provided important compatibility information, which helps describe expected behavior for converting wikitext to HTML.

  • Parser tests - Our tests in MediaWiki core contain the authoritative source for Wikitext markup compatibility testing.
  • Parsoid test cases (parserTests.txt on Diffusion)a forked version of the MediaWiki core tests, used by Parsoid. Besides the wt2html mode that the PHP parser supports, Parsoid's parser tests runner also enables several other testing modes not supported by the PHP parser (wt2wt, html2wt, html2html, randomized edits for testing selective serialization, manual edits for controlled testing of serialization). These tests are manually synchronized using scripts in the Parsoid codebase.

Discussions from 2015 and later

  • Architecture focus 2015 – 2015 discussion at Lyon Hackathon about the future of MediaWiki, including content representation and transclusion

Discussions prior to 2015

  • Wikitext syntax – Quoting the page: I'm just tipping some links onto this page for -- I will clean it up to some sort of coherence later -- Tarquin 16:45, 30 Aug 2003 (UTC)