ویرایشگر دیداری/درگاه/میانبرهای صفحه‌کلید

This page is a translated version of the page VisualEditor/Portal/Keyboard shortcuts and the translation is 24% complete.

این صفحه دستورات مختلف ماوس و صفحه‌کلید را که توسط ویرایشگر دیداری پشتیبانی می‌شوند، نشان می‌دهد. اگر ایده‌هایی برای دستورات مفید جدید دارید، یا متوجه مشکلاتی با دستورات موجود شده‌اید، لطفاً در صفحهٔ بازخورد به ما اطلاع دهید.

For فهرست کامل میانبرهای ویکی‌پدیا, see: [[:w:WP:Keyboard shortcuts]].

میانبرهای پراستفاده

میانبر PC عمل Icon میانبر Mac

Ctrl+B پررنگ   ⌘ Cmd+B

Ctrl+I کج   ⌘ Cmd+I

Ctrl+K درج پیوند   ⌘ Cmd+K

Ctrl+⇧ Shift+K درج یادکرد   یادکرد ⌘ Cmd+⇧ Shift+K

Ctrl+X بریدن ⌘ Cmd+X

Ctrl+C کپی ⌘ Cmd+C

Ctrl+V چسباندن ⌘ Cmd+V

Ctrl+⇧ Shift+V Paste as plain text ⌘ Cmd+⇧ Shift+V

Ctrl+Z واگردانی   ⌘ Cmd+Z

Ctrl+⇧ Shift+Z بازانجام   ⌘ Cmd+⇧ Shift+Z

Tab ↹ فهرست فرورفته   Tab ↹

⇧ Shift+Tab ↹ فهرست برون‌رفته   ⇧ Shift+Tab ↹

Ctrl+\ or Ctrl+M پاکسازی قالب‌بندی   ⌘ Cmd+\ or ⌘ Cmd+M

Alt+s ذخیره انتشار تغییرات... Ctrl+⌥ Option+s

میانبرهای محاوره‌ای ویرایشگر الگو و تعاملات صفحه کلید

These shortcuts only apply when editing a template instance in the pop-up dialog. Those marked with a * only apply in the cases of multi-part template content. The shortcuts can be used to turn a single template into multi-part template content by adding another template or a wikitext part.

میانبر PC عمل Icon میانبر Mac

Spacebar Toggle a checkbox, adding or removing a parameter Spacebar

↵ Enter Add a parameter and immediately switch the focus to the input to start adding a value ↵ Enter

Ctrl+⇧ Shift+D Add an undocumented parameter ⌘ Cmd+⇧ Shift+D

Ctrl+D Add a template* (linked, not nested)   ⌘ Cmd+D

Ctrl+⇧ Shift+Y Add a wikitext part*   ⌘ Cmd+⇧ Shift+Y

Ctrl+Del Delete a part (template or wikitext) when selected in the sidebar*   ⌘ Cmd+Del

Ctrl+⇧ Shift+ Move a part up when selected in the sidebar*   ⌘ Cmd+⇧ Shift+

Ctrl+⇧ Shift+ Move a part down when selected in the sidebar*   ⌘ Cmd+⇧ Shift+

Full list of mouse and keyboard interactions

ویژگی  عمل
Move cursor with mouse کلیک کردن
Move cursor with keyboard کلیدهای مستقیم[1]
Select content with mouse کشیدن و رها کردن
انتخاب محتوا با ماوس Double and triple clicking
انتخاب محتوا با صفحه‌کلید Shift + (Direction keys)[1]
انتخاب کلمه با ماوس Double click word
Select block with mouse Triple click block
Adjust selection with mouse Shift + Click
Load insertion formatting from content Move cursor
Insert text with keyboard Character and number keys
Insert special characters with keyboard Multiple character or number keys using an input method editor
حذف با صفحه‌کلید ← Backspace و Delete
حذف کلمه با صفحه‌کلید Alt+← Backspace و Alt+Delete ⌥ Option+← Backspace و ⌥ Option+Delete
Delete line with keyboard Ctrl+← Backspace و Ctrl+Delete ⌘ Command+← Backspace و ⌘ Command+Delete
واگردانی با صفحه‌کلید Ctrl+Z ⌘ Command+Z
بازانجام با صفحه‌کلید Ctrl+⇧ Shift+Z ⌘ Command+⇧ Shift+Z
Copy selection with keyboard Ctrl+C ⌘ Command+C
Cut selection with keyboard Ctrl+X ⌘ Command+X
Paste selection with keyboard Ctrl+V ⌘ Command+V
Copy selection from menu "Copy" in context or browser menu
Cut selection from menu "Cut" in context or browser menu
Paste selection from menu "Paste" in context or browser menu
Highlight object with mouse Clicking
Toggle bold on selected content and in insertion formatting with mouse Click bold tool in toolbar
Toggle italic on selected content and in insertion formatting with mouse Click italic tool in toolbar
Toggle bold on selected content and in insertion formatting with keyboard Ctrl+B ⌘ Command+B
Toggle italic on selected content and in insertion formatting with keyboard Ctrl+I ⌘ Command+I
Split block with keyboard ↵ Enter
Merge blocks with keyboard Backspace at beginning or delete at end of block boundary
Switch the direction you write in between right-to-left and left-to-right Ctrl+⇧ Shift+X ⌘ Command+⇧ Shift+X

یادداشت‌ها

  1. 1.0 1.1 Direction keys: Up, down, left, right, home, end, page-up and page-down