പദ്ധതി:സഹായം

This page is a translated version of the page Project:Help and the translation is 92% complete.
To have a question answered, visit Project:Support desk.

പൊതുവായ സഹായം

മീഡിയവിക്കി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ

  •   ഉപയോക്താക്കൾ
  •   സിസ്റ്റം കാര്യനിർവാഹകർ
  •   ഡെവലപ്പർമാർ
  •   പരിഭാഷകർ

മീഡിയവിക്കി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സജ്ജീകരിക്കൽ / പ്രവർത്തിപ്പിക്കൽ / ഉപയോഗിക്കൽ സഹായത്തിനായി ചുവടെ നോക്കുക.

  • വിനിമയം  – സഹായത്തിന്റെ മറ്റ് ഉറവിടങ്ങൾ.

താങ്കൾ ഈ താളുകൾ പരിശോധിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഇനിയും സഹായം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, താങ്കൾക്ക് സഹായ മേശയിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി നോക്കാവുന്നതാണ്.

www.mediawiki.org

അടിസ്ഥാനപരമായ വിവരങ്ങൾ

നിലവിലെ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യങ്ങളും സംവാദങ്ങളും

അനുമതികൾക്കായുള്ള അപേക്ഷകൾ