എക്സ്റ്റെൻഷൻ:മീഡിയവ്യൂവർ/വിവരണം

This page is a translated version of the page Extension:Media Viewer/About and the translation is 25% complete.
കൂടുതൽ നിമഗ്നമായ അനുഭവത്തിനായി, ചിത്രങ്ങൾ വലുതായി കാണാൻ മീഡിയവ്യൂവർ താങ്കളെ സഹായിക്കുന്നു.

വിക്കിപീഡിയയിലേയും മറ്റ് വിക്കിമീഡിയ സൈറ്റുകളിലേയും വായനക്കാരുടെ കാഴ്ചാനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തലാണ് മീഡിയവ്യൂവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

വലുതായ ചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം അവയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെയും രചയിതാക്കളുടെയും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട മെറ്റാഡേറ്റയുമടക്കമുള്ള ഉപകാരപ്രദങ്ങളായ വിവരങ്ങളും ഈ പുതിയ മൾട്ടിമീഡിയ ബ്രൗസർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ കൂടുതൽ വലുതാക്കാനും, പങ്ക് വെയ്ക്കാനും, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ പ്രമാണങ്ങൾ എംബെഡ് ചെയ്യാനും ഉള്ള വിവിധ സവിശേഷതകളും അത് നൽകുന്നുണ്ട്.

മീഡിയവ്യൂവറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഈ സഹായതാളിൽ അറിയാം. പ്രതികരണങ്ങൾ ഈ സംവാദത്താളിൽ നൽകാവുന്നതാണ്.

എന്തുകൊണ്ട് മീഡിയവ്യൂവർ?

മീഡിയവ്യൂവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്:

  • വായനക്കാരുടെ കാഴ്ചാനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ
  • ചിത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കാണലും ബ്രൗസ് ചെയ്യലും എളുപ്പമാക്കാൻ
  • വിശദാംശങ്ങളിലേക്കുള്ള എളുപ്പലഭ്യത ഉറപ്പാക്കി ഒരു ലഘുസംഗ്രഹം നൽകാൻ
  • വലുതാക്കാനും, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും, പങ്ക് വെക്കാനും, എംബെഡ് ചെയാനും ഉള്ള സവിശേഷതകൾ നൽകാൻ

വായനക്കാരെയും സാധാരണ തിരുത്തലുകൾ നടത്തുന്നവരെയും പ്രധാനമായും ലക്ഷമിട്ട് നിർമ്മിച്ച ഉപകരണമാണ് മീഡിയവ്യൂവർ. പോകെപ്പോകെ, വിക്കിപീഡിയയിലും വിക്കിമീഡിയ സഹോദരപദ്ധതികളിലും കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ ചെയ്യാൻ ഈ സവിശേഷതകൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

എങ്ങനെയാണ് മീഡിയവ്യൂവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

 
Media Viewer now shows captions below the image.

To open an image in Media Viewer, click on its thumbnail on any article, gallery or category page. This will display a larger image in Media Viewer, right over the page where you clicked.

Media Viewer offers a number of useful features:

These features are available every time you click on a thumbnail to open Media Viewer, as long as the tool is enabled. Media Viewer is now enabled by default on all Wikimedia sites, but can be disabled by any user, as described below. From a file description page, click on "Open in Media Viewer" below the image to view it with this tool.

To learn more, read this help file.

How can I turn off this feature?

 
Media Viewer's new Disable feature

To disable Media Viewer, click on the 'cogs' icon at the top right corner of Media Viewer (see screenshot). Then click on "Disable Media Viewer." From now on, images will no longer open in Media Viewer: clicking on thumbnails will take you to the file description page on Wikimedia Commons or other file repository.

This Disable feature works for registered users (using a site preference), as well as unregistered or 'anonymous' users (using a file stored locally on your computer). Note that this Disable feature only works on the site where you activate it: disabling Media Viewer on Wikimedia Commons will not disable it on your home Wikipedia or other sister projects.

If you are a registered user, you can also disable Media Viewer in your "Preferences": select the "Appearance" section, and uncheck this option under "Files": '[ ] മീഡിയ കാണൽ സൗകര്യം സജ്ജമാക്കുക’. Once you click "Save", images will no longer open in Media Viewer for your account on that site.

Note that you can also bypass Media Viewer anytime, without disabling the tool. To quickly access the file description page, simply press one of these keys when clicking on a thumbnail:

  • shift-click: open the file page in a new window
  • command-click: open the file page in a new tab
  • control-click: show a menu of options

How can I re-enable this feature?

If you change your mind and wish to re-enable Media Viewer, visit any file description page on the site where you wish to use this tool. Then click on the 'cogs' icon next to the "Open in Media Viewer" button below that image: this will open it in Media Viewer, with the Enable panel open (see screenshot). Now click on "Enable Media Viewer". This Enable feature works for registered users (using a site preference), as well as unregistered or 'anonymous' users (using a file stored locally on your computer).

Note that this Enable feature only works on the site where you activate it: enabling Media Viewer on Wikimedia Commons will not enable it on your home Wikipedia or other sister projects.

How can I report an issue?

If you find a technical issue, please file a bug here on Phabricator.

You can also post your report on this discussion page, with a screenshot and information on your browser and operating system :).

Before reporting a bug, check first that this issue is not already on this list of known bugs. In case it’s already been fixed, you may also want to test it on this test page on MediaWiki.org -- where new features are released a week before the rest of the wikis.

Note: Media Viewer only supports the most widely used image file formats on Wikimedia sites (e.g.: JPEG, GIF, PNG, TIFF, SVG). In future releases, we plan to add support for more file formats, such as PDF, audio and video files.

More Info

For more information about Media Viewer, visit the product overview page on MediaWiki.org.

Media Viewer was developed by the Wikimedia Foundation's multimedia team from July 2013 to November 2014. It was designed in collaboration with community members, in a series of discussions held over video conferences, IRC, and face-to-face meetings. This tool was then developed and tested as a Beta Feature through April 2014, when it was gradually released worldwide, over a three-month period.

Media Viewer was tested extensively with millions of readers and casual editors, the primary target users for this tool. User feedback was collected through usability studies, community consultations and online surveys. Based on this feedback, a wide range of improvements were developed to make Media Viewer easier to use, such as: an easier way to enlarge images, image captions, a prominent link to the File: page and an easier way to disable the tool for personal use.

Many thanks to all the community and team members who contributed to this project.

Special acknowledgements to the project team: Fabrice Florin, Gilles Dubuc, Mark Holmquist, Gergő Tisza, Pau Giner, Keegan Peterzell, Rob Lanphier, Howie Fung and Erik Moeller, to name but a few.

To learn more about other multimedia projects, visit this Multimedia project hub.