Příručka:Registrace rozšíření

This page is a translated version of the page Manual:Extension registration and the translation is 100% complete.
extension.json přesměrovává sem. Seznam specifikací naleznete přímo na Extension.json/Schema.
Verze MediaWiki:
1.25
Gerrit change 166705

Registrace rozšíření je mechanismus, který používá MediaWiki pro načítání rozšíření (extensions) a vzhledů (skins). Konfigurační data se zapisují do souboru s názvem extension.json, či v případě grafického vzhledu skin.json, který by měl být umístěn v kořenovém adresáři vašeho rozšíření nebo vzhledu. A ten MediaWiki použije k registraci vašeho rozšíření, či grafického vzhledu (skinu).

Pokud jste místo toho hledali dokumentaci k instalaci rozšíření, podívejte se na tuto příručku.

Funkce

Atributy

"Atributy" vám umožňují zaregistrovat cokoli, například modul, s jinou příponou. Například rozšíření VisualEditor (VE) nabízí háček $wgVisualEditorPluginModules, který mohou ostatní rozšíření použít k registraci modulu s VE. Pokud by rozšíření Math registrovalo modul u VE, mělo by ve svém extension.json něco jako následující:

manifest version 2 manifest version 1
Uzel attributes musí být objekt s názvem rozšíření jako klíčem a objektem párů atribut/hodnota jako hodnotou. Pamatujte, že klíč v podobjektu nesmí obsahovat název rozšíření!
{
	"attributes": {
		"VisualEditor": {
			"PluginModules": [
				"ext.math.visualEditor"
			]
		}
	},
	"manifest_version": 2
}
Provedení verze 1 nemá samostatnou sekci pro attributes:
{
	"VisualEditorPluginModules": [
		"ext.math.visualEditor"
	]
}

Když chce VisualEditor získat přístup k tomuto atributu, použije:

ExtensionRegistry::getInstance()->getAttribute( 'VisualEditorPluginModules' );


Požadavky (závislosti)

Registrace rozšíření má sekci requires (vyžaduje), která funguje podobně jako sekce require Composeru. Umožňuje vývojáři rozšíření specifikovat několik požadavků na rozšíření, jako je konkrétní verze MediaWiki (nebo vyšší/menší než) nebo jiné rozšíření/vzhled. Chcete-li například přidat závislost na verzi MediaWiki, která je větší než 1.26.0, můžete do extension.json přidat následující kód: [1]

{
	"requires": {
		"MediaWiki": ">= 1.26.0"
	}
}

Klíč objektu requires je název závislosti (před MediaWiki 1.29.0 byla podporována pouze MediaWiki), hodnota je platné omezení verze (formát je podle volby autora).

V MediaWiki 1.29.0 a vyšší můžete také přidat závislosti na vzhledech a dalších rozšířeních, jako jsou:

{
	"requires": {
		"MediaWiki": ">= 1.29.0",
		"extensions": {
			"ExampleExtension": "*"
		},
		"skins": {
			"ExampleSkin": "*"
		}
	}
}
  • Rozšíření a vzhledy uvedené zde, aby fungovaly, musí také používat systém registrace rozšíření popsaný na této stránce.
  • Řetězec přidaný k určení přípony nebo vzhledu musí být shodný s řetězcem uvedeným v poli "name" příslušného souboru "extension.json" nebo "skin.json".
  • Pro rozšíření využívající kontinuální integrace Wikimedie, je také třeba přidat závislosti do zuul/parameter_functions.py

V MediaWiki 1.33.0 (?!??) a výše můžete také přidat závislosti na PHP, jako je:

{
	"requires": {
		"MediaWiki": ">= 1.33.0",
		"platform": {
			"php": ">= 7.0.3"
		}
	}
}

Zkontrolujte, zda je rozšíření načteno, aniž by bylo ve skutečnosti vyžadováno

Mnoho rozšíření může poskytovat funkce, které fungují pouze v případě, že je načteno i jiné rozšíření, aniž by tuto funkci skutečně potřebovali pro fungování základní funkce rozšíření. Jako příklad: Pokud je načteno rozšíření B, může rozšíření A poskytovat skutečný WYSIWYG editor, jinak bude používat jednoduchou textovou oblast. Rozšíření A může těžit z rozšíření B (pokud je načteno), ale ke správnému fungování nevyžaduje, aby bylo načteno. Za tímto účelem obvykle zkontrolujete, zda je rozšíření načteno, spíše než jej přidáte jako tvrdou závislost.

Pro implementaci standardizovaného způsobu kontroly, zda je rozšíření načteno nebo ne (bez nutnosti práce navíc v rozšíření, která je v jiném rozšíření měkkou závislostí), lze použít registraci rozšíření. Implementuje metodu isLoaded, která vrací jednoduchý boolean, pokud je rozšíření načteno nebo ne (aby to fungovalo, musí být rozšíření načteno s registrací rozšíření). Příklad:

if ( ExtensionRegistry::getInstance()->isLoaded( 'ExtensionB' ) ) {
	// používejte pouze v případě, že je načteno rozšíření B
}
Verze MediaWiki:
1.32
Gerrit change 455752

Od MediaWiki 1.32 je také možné zkontrolovat, zda je rozšíření načteno a zda splňuje dané omezení verze:

if ( ExtensionRegistry::getInstance()->isLoaded( 'ExtensionB', '>=1.2' ) ) {
	// používejte pouze v případě, že je načteno rozšíření B a má verzi 1.2 nebo vyšší.
}

Pokud byste chtěli zkontrolovat, zda je v dřívějších verzích MediaWiki načtena konkrétní verze rozšíření, lze podobné informace extrahovat pomocí metody getAllThings, která vrací informace o kreditu pro všechna načtená rozšíření. Příklad:

$bVersion = ExtensionRegistry::getInstance()->getAllThings()['ExtensionB']['version'] ?? null;
if ( $bVersion !== null && version_compare( $bVersion, '2.1.0', '>=' ) ) {
	// používejte pouze v případě, že je načteno rozšíření B a má číslo verze větší nebo rovné 2.1.0
}

Alternativně, pokud rozšíření B definuje speciální konstantu určenou pro tento účel během načítání, je možné zkontrolovat, zda je definována:

if ( defined( 'ExtensionBVersion' ) ) { // You could also check for a version, if the constant holds the version
	// používejte pouze v případě, že je načteno rozšíření B
}

Křehčím způsobem, kterému je třeba se vyhnout, je zkontrolovat, zda specifická třída rozšíření B existuje nebo ne, např. pomocí tohoto kódu:

if ( class_exists( 'ExtensionBHooks' ) ) {
	// používejte pouze v případě, že existují třídy rozšíření B
}

To může přestat fungovat, pokud přípona existuje v systému souborů, ale není načtena, např. pokud byl pro automatické načítání použit composer. Pokud byla třída přejmenována nebo přestane existovat (např. protože není balíček public), dojde také k přerušení.

Obecně je upřednostňováno sdílení kódu prostřednictvím komponent pro composer namísto rozšíření. Pokud třídy rozšíření potřebují pouze existovat, ale rozšíření nemusí být konfigurováno ani načteno, pro to, co chcete dělat, je to silný indikátor toho, že by tento kód měl být rozdělen na komponentu composer, na kterou byste se měli spolehnout. namísto.

Configs (Vaše nastavení rozšíření/vzhledů)


Ve výchozím nastavení extension.json předpokládá, že vaše konfigurační nastavení začíná předponou "wg".

Pokud tomu tak není, můžete předponu přepsat pomocí speciálního klíče:

{
	"config": {
		"_prefix": "eg",
		"MyExtSetting": true
	}
}

To by použilo předponu "eg" a nastavilo globální proměnnou $egMyExtSetting na hodnotu true.

Počínaje zveřejněním verze 2 poskytuje konfigurační sekce registrace rozšíření mnohem více funkcí a umožňuje vám popsat možnosti konfigurace mnohem podrobněji. Namísto jediného klíče -> úložiště hodnot pro možnosti konfigurace můžete také přidat následující informace.

Obecná struktura config se mírně mění na následující, více objektově orientovanou verzi:

{
	"config_prefix": "eg",
	"config": {
		"MyExtSetting": {
			"value": true,
			"path": false,
			"description": "Popis konfigurace",
			"descriptionmsg": "myextension-config-myextsetting",
			"public": true
		}
	},
	"manifest_version": 2
}

value

Hodnota konfigurace se přesunula na toto místo. Toto je jediný požadovaný klíč pro konfigurační objekt.

path

Booleovská hodnota klíče path identifikuje, zda má být hodnota konfigurační volby interpretována jako cesta souborového systému vzhledem ke kořenu adresáře rozšíření. Pokud je například hodnota konfigurace myFile.png a path je pravdivá, skutečná hodnota bude /path/to/the/wiki/extensions/MyExtension/myFile.png.

description

Klíč description pro možnost konfigurace může obsahovat nelokalizovaný řetězec, který lze použít k vysvětlení možnosti konfigurace dalším vývojářům nebo uživatelům (správcům systému) vašeho rozšíření. Může být také použit jako popisný text v sekci parametrů informačního pole rozšíření na stránce popisu rozšíření MediaWiki.org. Hodnota klíče popisu obvykle není vystavena frontendu wiki, ale podívejte se do přehledu, kde najdete další informace, jak by se tato funkce mohla v budoucnu používat!

descriptionmsg

Existuje také možnost přidat klíč zprávy interního lokalizačního systému MediaWiki jako popis (descriptionmsg), který bude v budoucnu použit k odhalení popisu v rozhraní instalace MediaWiki.

public / private

Tato volba je booleovská, jejíž výchozí hodnota je false, což znamená, že konfigurační volba a hodnota jsou označeny jako "private". Tato hodnota se momentálně nikde nepoužívá, podívejte se do přehledu, kde se o této možnosti dozvíte více.

Výhled

Výše uvedené změny jsou také přípravnými kroky pro vylepšenou správu konfigurace v MediaWiki. Výše uvedené změny nám umožňují např. odhalit možnosti konfigurace rozšíření v uživatelském rozhraní MediaWiki. K tomu je zapotřebí zpráva s lokalizovaným popisem (descriptionmsg a description) a indikace, zda má být konfigurační volba (public) veřejná nebo ne.

Automatické zjišťování testů jednotek

MediaWiki umožňuje libovolné rozšíření pro registraci testů phpunit. Bez registrace rozšíření byste museli zaregistrovat obslužný program pro háček UnitTestsList , který by vypadal asi takto:

public static function onUnitTestsList( array &$paths ) {
	$paths[] = __DIR__ . '/tests/phpunit/';
}

(jak je popsáno v příručce). Tento kód však vypadá stejně pro mnoho rozšíření, takže byste to mohli nazvat zbytečnou duplikací kódu. Pokud vaše rozšíření používá registraci rozšíření a vaše testy phpunit jsou umístěny v podadresáři tests/phpunit/ vašeho rozšíření, wraper phpunit MediaWiki automaticky objeví testy jednotek pomocí registrace rozšíření. Proto již nemusíte háček registrovat a nemusíte specifikovat, že vaše testy jednotek jsou uloženy ve výchozím adresáři.

Kategorie sledování

Verze MediaWiki:
1.25

Od MediaWiki 1.25 musí být všechny kategorie, které chce rozšíření uvést na Special:TrackingCategories, zaregistrovány v extension.json:

{
	"TrackingCategories": [
		"myextension-tracking-category"
	]
}

myextension-tracking-category je systémová zpráva, která obsahuje název kategorie a je přidána na stránky s Parser::addTrackingCategory().


Přizpůsobení registrace

Viz MPříručka:Extension.json/Schema#callback.

Také composer.json

Pokud má rozšíření nebo vzhled knihovny závislosti, může je mít také soubor composer.json, viz Příručka:Doporučené postupy pro composer.json . Použijte pole load_composer_autoloader, aby MediaWiki používala automatické načítání Composer, když je to vhodné.

Některá pole metadat se překrývají mezi extension.json a composer.json (diskutované v úkol T89456), včetně:

  • url a homepage
  • license-name a license

Správce kódu

Související odkazy

Dokumentace

Feedback

Poznámky pod čarou