راهنما:ترجمه محتوا/ترجمه کردن

This page is a translated version of the page Help:Content translation/Translating and the translation is 41% complete.
PD توجه: شما در هنگام ویرایش این صفحه، موافق با انتشار مشارکت‌هایتان تحت CC0 هستید. صفحه‌های راهنمای مالکیت عمومی را برای اطلاعات بیشتر ببینید. PD
ویرایشگر ترجمه صفحهٔ اصلی، ترجمه و ستون ابزار را در کنار هم نشان می‌دهد.

هنگامی که صفحه‌ای را برای شروع ترجمه انتخاب کردید، به ویرایشگر ترجمه دسترسی خواهید داشت. ویرایشگر ترجمه، صفحهٔ اصلی را در کنار ترجمه جدیدی که ایجاد خواهید کرد، در ابتدا خالی نشان می‌دهد. علاوه بر این، ستون سوم ابزارهای مختلف ترجمه را برای تسهیل ویرایش ترجمه نشان می‌دهد.

فرآیند ترجمه با افزودن یک پاراگراف به ترجمه آغاز می‌شود. روی قسمت ترجمه که می‌خواهید محتوای متناظر را در آن اضافه کنید ضربه بزنید. افزودن محتوا بر اساس پاراگراف به پاراگراف به شما امکان می‌دهد تصمیم بگیرید که چقدر نیاز دارید یا می‌خواهید ترجمه کنید.

محتویات ترجمه به صورت دیداری ویرایش می‌شود. ابزارهای مختلف ترجمه-صریح، برخی از مراحل خسته کننده فرآیند را خودکار می‌کنند تا شما بر ایجاد محتوای با کیفیت خوب تمرکز کنید. هشدارها و پیام‌های خطا به شما کمک می‌کند تا با شرایط خاص مقابله کنید. همه اینها با جزئیات بیشتری در بخش‌های زیر و صفحات خاصی که از آنها پیوند داده شده اند پوشش داده شده است.

ترجمهٔ ماشینی اولیه

در صورت وجود، یک نسخهٔ ترجمه‌شده ماشینی از پاراگراف اصلی به عنوان محتوای اولیه به ترجمه اضافه می‌شود. Automatic translation is useful as a starting point but you need to edit it to make sure that the final content reads naturally. Content translation integrates several translation services, but the language coverage and quality is different from language to language.

ویرایش یک ترجمه

The tool keeps the paragraphs visually aligned regardless of the difference in length of their content. This makes it easy to navigate and have an overview of what has been translated and what not. In addition, corresponding sentences in the original and the translation will be highlighted to facilitate user review of the content.

کیفیت ترجمه

Translations benefit from the work that other editors did on the original article such as adding images, references, and reviewing the content over time. This makes articles that are created as translations more complete and less likely to be deleted compared to an initial version of the article created from scratch. However, translations also have a risk of content to be written in a less natural way (e.g., by mimicking the sentence structure of the original language), or include unreviewed content that escaped users attention.

Reviewing and editing thoroughly each paragraph is essential before publishing the contents. Content translation incorporates different mechanisms to encourage users to review the content, flag published translations that are potentially unreviewed to the community and even prevent publishing in some cases.

Working with...

When editing a translation you may have to deal with different kinds of contents. Some of these are covered in more detail on the pages linked below:

  • Links to connect existing pages (or mark missing ones).
  • References for readers to verify the origin of the information.
  • Templates like infoboxes, unit conversions, and more.
  • Media such as images, videos, etc.

Help making automatic mappings better

Content in wikis is not always designed to be easy to transfer across languages. Finding the equivalent element in a different language and filling the details is not always trivial for links, references and templates. Content translation relies on tools such as Wikidata, Citoid and TemplateData to figure out how to transfer these elements across languages. When the metadata information is available this works like magic, but such metadata is not always available. You can help completing such metadata and help Content translation.