මාධ්‍ය වර්ගය

This page is a translated version of the page Media type and the translation is 17% complete.

The media type is specific to MediaWiki, and determines what kind of media is contained in the file, as opposed to what format the file is in. This information is stored in the image table, along with the mime type. මෙය වර්තමානයේ වැඩියෙන් භාවිතා කලේ නැතත්, අනාගතයේදී ගොනුවක් පරිශීලකයෙක්ට පිළිගැන්වීම වෙනුවන් භාවිතා කළ හැක.

The following types are defined:
  • UNKNOWNunknown format
  • BITMAPsome bitmap image or image source (psd, etc.) - cannot scale up.
  • DRAWINGsome vector drawing (SVG, WMF, PS, etc.) or image source (oo-draw, etc) - can scale up.
  • AUDIOsimple audio file (ogg, mp3, wav, midi, etc.)
  • VIDEOsimple video file (ogg, mpg, etc.) - except formats that may contain executable sections or scripts.
  • MULTIMEDIAScriptable Multimedia (flash, advanced video container formats, etc.)
  • OFFICEOffice Documents (office formats, possibly containing scripts, etc.)
  • TEXTPlain text (txt, etc.) - possibly containing program code or scripts
  • EXECUTABLEbinary executable (exe, com, etc.)
  • ARCHIVEarchive file (zip, tar, etc.)

මේවත් බලන්න