Pang-tsān:OAuth

This page is a translated version of the page Help:OAuth and the translation is 76% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Note: When you edit this page, you agree to release your contribution under the CC0. See Public Domain Help Pages for more info. PD
OAuth piau-tsì

OAuth sī tsit-tsióng hōo guā-pōo ("liân-tsiap-ê") ìng-iōng tîng-sū ē-tàng tāi-piáu lí tsip-hîng pian-tsi̍p hām kî-thann tshau-tsok ê hong-huat. Uī-ông tsi̍t-ê sin-hūn giām-tsìng hia̍p-gī, lí ē-tàng siū-kuân ("siū-ú") liân-tsiap ê ìng-iōng tîng-sū sú-iōng lí-ê kháu-tsō tsìn-hîng tshau-tsok ê lîng-li̍k, ia̍h bô su-iàu sia̍p-lāu lí-ê pit-bé; lî-tshiánn lû-kó bô-huat hóng-mn̄g i bô-ìng-kai sú-iōng ê kong-lîng. OAuth hia̍p-gī hōo kî-thann bāng-tsām kóng-huàn sú-iōng, pau-kuat Google hām Flickr tíng-tíng ê tsú-iàu bāng-tsām.

OAuth teh Wikimedia wiki tsām-tâi ūn-iōng ê huān-lē sī siòng-phìnn pian-tsi̍p pang-tshiú CropTool.

Tsia̍p-mn̄g ê būn-tê

Nā-sīlí-ê būn-tê ia̍h-bē tit-tio̍h tap-àn, tshiánn teh thó-lūn ia̍h the-mn̂g, tio̍h-ū jia̍t-sin ê lâng uī-lí kái-tap.

OAuth kám-ū an-tsuân?

Tioh, OAuth hia̍p-gī pîn-sìn tio̍h-sī siat-kè tsò tsit-tsióng an-tsuân ê tē-3 hong jīn-tsìng hong-sik.

Siú-sian, OAuth ún-tsún tē 3 hong bāng-tsām tshausok lí-ê kháu-tsō, m̄-ku lí bô su-iàu hiòng in thê-kiong bi̍t-bé. Kan-na ū hia-ê lí i-kīng siū-kuân ê ìng-iōng tîng-sū ē-tàng tshau-tsokg lí-ê kháu-tsō; lí nā-sī thiat-siau tsi̍t-ê kuân-lī, án-ne tsi̍t-ê ìng-iōng tîng-sū tio̍h bô-huat-tōo tshau-tsok lí-ê kháu-tsō.

Tē-jī, lí siū-kuân ê ta̍k-ê tē-sann hong bāng-tsām kan-na ē-tàng tsip-hîng lí siū-kuân ê ti̍k-tīng tshau-tsok. This means that, for example, if you are an administrator, and you authorize an application that asks only for "Basic rights", if the application tries to delete a page (which requires admin rights) then that wiki will reject the request. Teh íng-kuè, nā ìng-iōng ting-sū ióng-iú lí-ê bi̍t-bé, lí tio̍h uá-khò ìng-iōng ting-sū tsok-tsiá ê pó-tsìng; tio̍h-sī in bē sú-iōng tio̍h lí-ê ko-kip kuân-hān.

Tse bē án-tsuánn má-siōng íng-hióng tio̍h guá?

Ìng-iōng ting-sū teh ia̍h-bé siū-kuân ê tsîng-hóng tsi-hā bô-huat-tōo tāi-piáu lí lâi tsip-hîng jīm-hô tshau-tsok, in-tshú teh lí kuat-tīng behsú-iōng OAuth ê ìng-iōng ting-sū tsîng-tîng, lí kin-pún bē siū-tio̍h íng-hióng.

Guá bē án-tsuánn kā tsit-ê ìng-iōng liân-kiat káu guá-ê kháu-tsō?

 
Lí tn̄g beh hông iau-kiû siū-kuân ìng-iōng ting-sū lâi hóng-mn̄g lí-ê kháu-tsō ê sî-tsūn, tio̍h-ē hiòng-lí hián-sī tsit-ê tuì-uē-khing.

Nā-sīìng-iōng ting-sū hi-bāng sú-iōng OAuth tāi-piáu lí tsip-hîng tshau-tsok, lí bí-sū siū-kuân hōo-i án-ne tsò. Bô king siū-kuân, ìng-iōng ting-sū to bē-īng ê tāi-piáu lí tshái-tshú jīm-hô hîng-tōng.

When an application asks you to authorize it, you will be presented with a dialog that tells you what rights the application has asked for (see image on the right). If you click "Cancel", the authorization process is declined. If you click "Allow", the application will be authorized to take the actions listed in the dialog. The authorization will remain in effect until you revoke it.

Ē-tàng teh Special:OAuthListConsumers tsá-tio̍h bo̍k-tsiân i-kīng tit-tio̍h phue-tsún ê ìng-iōng thîng-sū tshing-tuann.

Guá bē án-tsuánn khuànn-tio̍h ū tah-tsi̍t-kuá ê ìng-iōng liân-kiat káu guá-ê kháu-tsō?

The page Special:OAuthManageMyGrants (which is also accessible from the "User profile" tab in your preferences) lists all the applications you have authorized to access your account. From this page, you can also adjust and revoke grants.

Guá bē án-tsuánn kā i-kīng liân-kiat ê ìng-iōng tîng-su uì guá-ê kháu-tsō lāi-té khì-tû?

Go to Special:OAuthManageMyGrants, find the application you want to remove access for, and click "revoke access". Then, on the page that opens, click the "Deauthorize" button.

Once an application is deauthorized, it will no longer be able to access your account or take any actions on your behalf. You will have to go through that application's authorization process again in order for it to access your account.

Kuan-lī kài-bīn sī tsuân-i̍k-sìng - i tio̍h-beh hián-sī kâng-khuán ê ìng-iōng tîng-sū, bô-lūn lí sú-iōng tó-tsi̍t-ê Wikimedia wiki.

Guá bē án-tsuánn king-kái liân-kiat káu guá-ê kháu-tsō ê ìng-iōng tîng-su?

Go to Special:OAuthManageMyGrants, find the application you want to modify the permissions for, and click "manage access". From here you can revoke any individual permissions, excluding "Basic rights", which are the minimal rights required by all connected applications to function.

Kái-piàn ia̍h-sī î-tû ìng-iōng thîng-su ê siū-ú-kuân khó-lîng ē tì-sú ìng-iōng thîng-su thîng-tsí tsìng-siông ê ūn-tsok.

Guá kám-ē-sái khuànn-māi OAuth ūn-tsok ê huān-lē?

Brad Jorsch tsè-tsok tsi̍t-ê OAuth beh an-tsuân ūn-tsok ê huān-lē, kiò-tsò "OAuth Hello Sè-kài!". Ē-tàng tsin-gōng https://oauth-hello-world.toolforge.org/. tshì-khuànn-māi.

Beh án-tsuánn teh guá ka-kī ê ìng-iōng thîng-su lāi-té sú-iōng OAuth?

Tshiánn tsham-ua̍t khai-huat-tsiá bûn-tông.

Tsham-ua̍t