Help:Extension:UniversalLanguageSelector/Input methods/sa-transliteration

Under construction help page under development

संस्कृत विकिपीडिया इति स्थले सम्पादनार्थे अन्तर्निर्मितं सम्पादकोपकरणमपि उपलभ्यते। इदं ध्वन्यात्मक-लिप्यन्तरणमाधारितं अस्ति। तस्य प्रयोगार्थे देवनागरी- लिप्यां 'क' इत्यक्षरं लिखितुं 'ka' टंकणं करोतु। एतस्याः तालिकायाः सहयोगेन देवनागर्या लेखितुं शक्यते -

Click on the cc to change the subtitle language to Ahirani or Sanskrit or Marathi and learn how to type in Marathi on Marathi Wikimedia projects from this video.
 • झाले ? मराठी विकिपीडियाकडे वापस चला

या लेखातील सहाय्य "मराठी अक्षरांतरण" उच्चारपद्धतीच्या कळफलकाची आहे.चालू करण्याची पद्धत शेजारच्या चलचित्रात (व्हिडीओक्लिपेत) दर्शविल्या प्रमाणे.

इंग्रजी कळफलकावरून मराठी उच्चाराप्रमाणे कळा दाबल्यास देवनागरी लिहिता येते. सोबत संपूर्ण तक्ता आणि उदाहरणे दिली आहेत.

हाच कळफलक मराठी विकिपीडियावर वापरावा असे बंधन नाही आपण इतर आपल्या आवडीच्या मराठी यूनिकोड टायपींग पद्धतीसुद्धा वापरु शकता.


अक्षर काय टाईप करावे
a
aa
A
i
ii
I
u
uu
U
o
au
अं aM
अः aH
क् k
c
ख् kh
ग् g
घ् gh
ङ् ng
च् ch
छ् chh
ज् j
झ् jh
ञ् nj
ट् T
ठ् Th
ड् D
ढ् Dh
ण् N
त् t
थ् th
द् d
ध् dh
न् n
प् p
फ् ph
ब् b
भ् bh
म् m
य् y
र् r
ल् l
व् v
w
श् S
ष् sh
स् s
ळ् L
ह् h
क्ष् = क् + ष् x
ksh
ज्ञ् = ज् + ञ् jnj
श्र् Sr
R
RR
Ll
Lll
र्या ryaa
ryA
Ra
ऱ्या R~paa
ऱ्ह R~ha
a^
कॅ kE
E
oM
^
O
कॉ kO
M^
Mm
कँ kaM^
अँ aM^
क़ ka`
~
काँ kaaMm
kAMm
//
.
..
<ZWNJ> _
क्‌ष k_sha
<ZWJ> not implemented
क्‍, ग्‍, श्‍, .. not implemented


Invalid character

कॉं --- kOM

Valid character

काँ --- kAMm

Comparison image रोमनलिपी marAThi ते देवनागरी मराठी नेहमी वापरले जाणारे निवडक शब्द

 • वर इनपुट पद्धतीमध्ये मराठी अक्षरांतरण पर्याय निवडावा  • इंग्रजी अक्षराचे मराठी अक्षरात रुपांतरणा साठी संबंधीत अक्षर कि बोर्डवरूनच टाईप करावे  • केवळ कॉपी पेस्ट ने आपोआप इंग्रजी अक्षरांचे मराठी अक्षरांतरण होत नाही

मथळा मजकूर मथळा मजकूर मथळा मजकूर मथळा मजकूर मथळा मजकूर
टाईप करा marAThi namaskaara malaa mAhitee
मिळेल मराठी नमस्कार मला माहिती
have/havee/paheeje Ahe/aahe artha/mhaNaje nibaMdha/saMdarbha udAharaNa
हवे/हवी/पाहीजे आहे अर्थ/म्हणजे निबंध/संदर्भ उदाहरण

टाईप करा (मिळेल): marathi (मरथि), marAthee/maraaThee (मराठी),mahaaraaShTra (महाराष्ट्र), Jnaaneshvara (ज्ञानेश्वर), teMDUlkara (तेंडूलकर) KShaNaardha (क्षणार्ध) pravaasa (प्रवास) pRthvee (पृथ्वी)  • rrya ऱ्य, rrha ऱ्ह, E अ‍ॅ, O ऑ .


क्रम Edit

` ़,~ ्, 1 १,! ! 2 २,@ @, 3 ३, # #, 4 ४, $ ₹, 5 ५,% %, 6 ६, ^ ^, 7 ७, & &, 8 ८,* *,9 ९,( (, 0 ०,) ), - -,‌ ‌ _ ?, = = + +
q क़्, Q ‍‍‍Q, w व्, W व्व् , e ए, E ऍ, r र् , R ऋ, t त्, T ट्, y य् ,Y य्य्, u उ, U ऊ, i इ, I ई, o ओ, O ऑ p प्, P प्प्, [ [, { {,] ],} }, \ \, | |
a अ, A आ, s स् S श् d द् D ड् f फ़् F फ़् g ग् G ग्ग् h ह् H ः j ज् J ज्ज् k क् K क्क् l ल् L ळ्  ; ; : : ' ', " "
z ज़्, Z ज़्, x क्ष् X क्ष् c क् C क्क् v व् V व्व् b B ब् n न्, N ण् m म् M ं , , < < . । , > >, / / ? ?


You can help by adding information on the use of this input method. Key combinations that are hard to figure out or even an image of the layout would be helpful. The information on this page will also be displayed from the help button next to the IME name on interface. List of all available input methods and more information about using them can be found on this page.