Beang:Nkyangmami

This page is a translated version of the page Help:Contents and the translation is 100% complete.
PD Ta̱bam: Ka̱ a jhyuk wat huni, a shim a na nwuak jhyet ang ji ta̱fa CC0 hu. Li Ngwat Beang Konyan na mat nkhang jhyang. PD

Lyip kyang tazwa kyanglilyiit MediaWiki hu.

Foo ma̱ng bai ngwat beang MediaWiki.org na

  Nyian ta̱m dundung ma̱ng a̱ghyang

  Jhyi-a̱gwam a̱pyia̱

  kwak a̱son wuki