Help:Mọi trang

This page is a translated version of the page Help:All pages and the translation is 88% complete.
PD Lưu ý: Khi bạn sửa đổi trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo giấy phép CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm. PD

Mọi trang là một trang đặc biệt liệt kê tất cả các trang trong wiki, có thể được lọc theo không gian tên, và được phân cách bằng tiêu đề bắt đầu và kết thúc (theo thứ tự bảng chữ cái).

Tính năng này có thể truy cập tại Special:AllPages. Kết quả trang không thể được điều chỉnh trong Tuỳ chọn.

Nhúng trang

Trang đặc biệt này có thể được nhúng. Một tham số không tên tùy chọn có thể được đặt sau một ký tự /; theo mặc định, giá trị này được sử dụng cho tham số from, phân định phần đầu của danh sách cho tất cả các trang có tiêu đề đứng sau chuỗi đã cho (theo thứ tự bảng chữ cái).

{{Special:AllPages/Foobar}}

Nếu tham số chưa được đặt tên khớp với tên không gian tên hiện có trong wiki và kết thúc bằng dấu hai chấm, giá trị được sử dụng thay thế cho tham số namespace:

{{Special:AllPages/Help:}}

Hơn nữa, nếu văn bản được thêm vào sau dấu hai chấm, nó được sử dụng làm tham số from:

{{Special:AllPages/Help:Foobar}}

The following parameters change the behavior of the output and may be specified at the end, separated by pipe (|) symbols:

tham số kiểu giá trị mô tả
from string Bắt đầu danh sách trang (theo thứ tự bảng chữ cái)
to string Kết thúc danh sách trang (theo thứ tự bảng chữ cái)
namespace string Giới hạn kết quả trong không gian tên chỉ định
hideredirects string Hide redirects in the page listing