VisualEditor/Portal/Dagiti agdadamo nga agar-aramat

This page is a translated version of the page VisualEditor/Portal/New users and the translation is 100% complete.

No ti VisualEditor ket makaaramid ti obrana, adadunto metten dagiti baro a kontributor ngem ti nakasansanayantao, adu ti interesado a produktibo nga agpadawat. Urayno ti nalaklaka nga interface ti panag-urnos, mabayagto pay laeng para kaniada a makasanay iti komunidad ken dagiti pannakaikadawyanda. Iti gasat kaaduan dagiti gandat ket addaan kadagiti timpuyogan ti tulong wenno dagiti kanal ti IRC nga idiay ket mabalin nga agdamag kadagiti salusod, ken dagiti panid a mangiturong kadagiti agar-aramat nga agturong kadagitoy a timpuyogan ken dagitoy a kanal. Daksanggasat met, a kas naibagbaga, saankami met a nasansanay kadagiti adu unay nga agpadpadawat.

No mawayaanka iti panawen, pangngaasi a kitaem dagiti maitunos a lugar para iti gandatmo. Dagiti agdama a tumultulong ket bigbigandanto ti pateg ti aniaman a tulong a maidatonmo.