User:Hak-ngìn/Sandbox 7

Books of the BibleEdit

 • 新約 = Sîn-yok (New Testament)
 • 馬太福音 = Mâ-thai Fuk-yîm
 • 馬可福音 = Mâ-khó Fuk-yîm
 • 路加福音 = Lu-kâ Fuk-yîm
 • 約翰福音 = Yok-hon Fuk-yîm
 • 使徒行傳 = Sṳ́-thù Hang-chhòn
 • 羅馬書 = Lò-mâ-sû
 • 哥林多前書 = Kô-lìm-tô Chhièn-sû
 • 哥林多後書 = Kô-lìm-tô Heu-sû
 • 加拉太書 = Kâ-là-thai-sû
 • 以弗所書 = Yî-fut-só-sû
 • 腓立比書 = Fî-li̍p-pí-sû
 • 歌羅西書 = Kô-lò-sî-sû
 • 帖撒羅尼迦前書 = Thiap-sat-lò-nì-kâ Chhièn-sû
 • 帖撒羅尼迦後書 = Thiap-sat-lò-nì-kâ Heu-sû
 • 提摩太前書 = Thì-mô-thai Chhièn-sû
 • 提摩太後書 = Thì-mô-thai Heu-sû
 • 提多書 = Thì-tô-sû
 • 腓利門書 = Fî-li-mùn-sû
 • 希伯來書 = Hî-pak-lòi-sû
 • 雅各書 = Ngâ-kok-sû
 • 彼得前書 = Pí-tet Chhièn-sû
 • 彼得後書 = Pí-tet Heu-sû
 • 約翰一書 = Yok-hon Yit-sû
 • 約翰二書 = Yok-hon Ngi-sû
 • 約翰三書 = Yok-hon Sâm-sû
 • 猶大書 = Yù-thai-sû
 • 啟示錄 = Khí-sṳ-liu̍k
 • 舊約 = Khiu-yok (Old Testament)
 • 聖經 = Sṳn-kîn
 • 創世記 = Chhóng-sṳ-ki
 • 出埃及記 = Chhut-âi-khi̍p-ki
 • 利未記 = Li-vi-ki
 • 民數記 = Mìn-sú-ki
 • 申命記 = Sṳ̂n-miang-ki
 • 約書亞記 = Yok-sû-â-ki
 • 士師記 = Sṳ-sṳ̂-ki
 • 路得記 = Lu-tet-ki
 • 撒母耳記上 = Sat-mû-ngí-ki-sông
 • 撒母耳記下 = Sat-mû-ngí-ki-hâ
 • 列王紀上 = Lie̍t-vòng-ki-sông
 • 列王紀下 = Lie̍t-vòng-ki-hâ
 • 歷代志上 = Li̍t-thoi-chṳ-sông
 • 歷代志下 = Li̍t-thoi-chṳ-hâ
 • 以斯拉記 = Yî-sṳ̂-là-ki
 • 尼希米記 = Nì-hî-mí-ki
 • 以斯帖記 = Yî-sṳ̂-thiap-ki
 • 約伯記 = Yok-pak-ki
 • 詩篇 = Sṳ̂-phiên
 • 箴言 = Chṳ̂m-ngièn
 • 傳道書 = Chhòn-tho-sû
 • 雅歌 = Ngâ-kô
 • 以賽亞書 = Yî-soi-â-sû
 • 耶利米書 = Yâ-li-mí-sû
 • 耶利米哀歌 = Yâ-li-mí-ôi-kô
 • 以西結書 = Yî-sî-kiet-sû
 • 但以理書 = Than-yî-lî-sû
 • 何西阿書 = Hò-sî-â-sû
 • 約珥書 = Yok-ngí-sû
 • 阿摩司書 = Â-mô-sṳ̂-sû
 • 俄巴底亞書 = Ngò-pâ-tái-â-sû
 • 約拿書 = Yok-nâ-sû
 • 彌迦書 = Mì-kâ-sû
 • 那鴻書 = Nâ-fùng-sû
 • 哈巴谷書 = Hâ-pâ-kuk-sû
 • 西番雅書 = Sî-fân-ngâ-sû
 • 哈該書 = Hâ-kâi-sû
 • 撒迦利亞書 = Sat-kâ-li-â-sû
 • 瑪拉基書 = Mâ-là-kî-sû

Bible Characters/NamesEdit

 • 亞當 = Â-tông
 • 夏娃 = Ha-vâ
 • 亞伯 = Â-pak
 • 該隱 = Kâi-yún
 • 以諾 = Yî-nok
 • 塞特 = Set-thi̍t
 • 以挪士 = Yî-nò-sṳ
 • 雅弗 = Ngâ-fut
 • 挪亞 = Nò-â
 • 亞伯拉罕 = Â-pak-lâ-hón
 • 以撒 = Yî-sat
 • 以實瑪利 = Yî-sṳ̍t-mâ-li
 • 以掃 = Yî-so
 • 以色列 = Yî-set-lie̍t
 • 約瑟 = Yok-sit
 • 流便 = Liù-phien
 • 西緬 = Sî-mién
 • 利未 = Li-vi
 • 辟拉 = Phit-lâ
 • 拿弗他利 = Nâ-fut-thâ-li
 • 迦得 = Kâ-tet
 • 悉帕 = Sit-pha
 • 亞設 = Â-sat
 • 以薩迦 = Yî-sat-kâ
 • 西布倫 = Sî-pu-lùn
 • 以法蓮 = Yî-fap-lièn
 • 便雅憫 = phien-ngâ-mén
 • 迦南 = Kâ-nàm
 • 赫人 = Het-ngìn
 • 耶布斯人 = Yâ-pu-sṳ̂-ngìn
 • 亞摩利人 = Â-mô-li-ngìn
 • 革迦撒人 = Kiet-kâ-sat-ngìn
 • 希未人 = Hî-vi-ngìn
 • 亞瓦底人 = Â-ngá-tí-ngìn
 • 洗瑪利人 = Sé-mâ-li-ngìn
 • 哈馬人 = Ha̍p-mâ-ngìn
 • 亞基人 = Â-kî-ngìn
 • 亞倫 = Â-lùn
 • 米利暗 = Mí-li-am
 • 摩西 = Mô-sî
 • 耶和華 = Yâ-fò-fà
 • 撒拉 = Sat-lâ
 • 夏甲 = Ha-kap
 • 麗百加 = Li-pak-kâ
 • 利亚 = Li-â
 • 拉結 = Là-kiet
 • 喇合 = Lâ-ha̍p
 • 亞比該 = Â-pí-kâi
 • 拔示巴 = Pha̍t-sṳ-pâ
 • 拔示芭 = Pha̍t-sṳ-pâ
 • 大利拉 = Thai-li-là
 • 底拿 = Tí-nâ
 • 多加 = Tô-kâ
 • 密迦 = Me̍t-kâ
 • 西坡拉 = Sî-pô-lâ
 • 基土拉 = Kî-thú-lâ
 • 俄陀聶 = Ngò-thò-ngiap
 • 以笏 = Yî-vut
 • 珊迦 = Sân-kâ
 • 底波拉 = Tí-pô-lâ
 • 基甸 = Kî-thien
 • 陀拉 = Thò-lâ
 • 睚珥 = Ngài-ngí
 • 耶弗他 = Yâ-fut-thâ
 • 比贊 = Pí-chàn
 • 以倫 = Yî-lùn
 • 押頓 = Ap-tun
 • 參孫 = Chhâm-sûn
 • 以利 = Yî-li
 • 波阿斯 = Pô-â-sṳ̂
 • 路得 = Lu-tet
 • 哈拿 = Ha̍p-nâ
 • 撒母耳 = Sat-mû-ngí
 • 掃羅 = Só-lò
 • 約拿單 = Yok-nâ-tân
 • 摩押 = Mô-ap
 • 亞捫 = Â-mùn
 • 以東 = Yî-tûng
 • 亞瑪力 = Â-mâ-li̍t
 • 米甸 = Mí-thien
 • 押沙龍 = Ap-sâ-liùng
 • 亞多尼雅 = Â-tô-nì-ngâ
 • 約押 = Yok-ap
 • 歌利亞 = Kô-li-â
 • 非利士人 = Fî-li-sṳ
 • 大衛 = Thai-ví
 • 所羅門 = Só-lò-mùn
 • 羅波安 = Lò-pô-ôn
 • 亞比雅 = Â-pí-ngâ
 • 亞撒 = Â-sat
 • 約沙法 = Yok-sâ-fap
 • 約蘭 = Yok-làn
 • 烏西亞 = Vû-sî-â
 • 約坦 = Yok-thán
 • 亞哈斯 = Â-ha̍p-sṳ̂
 • 希西家 = Hî-sî-kâ
 • 瑪拿西 = Mâ-nâ-sî
 • 亞們 = Â-mùn
 • 約西亞 = Yok-sî-â
 • 以利亞 = Yî-li-â
 • 以利沙 = Yî-li-sâ
 • 亞古珥 = Â-kú-ngí
 • 亞希雅 = Â-hî-ngâ
 • 亞拿 = Â-nâ
 • 亞撒利雅 = Â-sat-li-ngâ
 • 迦得 = Kâ-tet
 • 易多 = Yi-tô
 • 米該雅 = Mí-kâi-ngâ
 • 拿單 = Nâ-tân
 • 俄德 = Ngò-tet
 • 示瑪雅 = Sṳ-mâ-ngâ
 • 耶羅波安 = Yâ-lò-pô-ôn
 • 拿答 = Nâ-tap
 • 巴沙 = Pâ-sâ
 • 以拉 = Yî-lâ
 • 心利 = Sîm-li
 • 暗利 = Am-li
 • 亞哈 = Â-ha̍p
 • 亞哈謝 = Â-ha̍p-chhia
 • 烏西雅 = Vû-sî-ngâ
 • 約蘭 = Yok-làn
 • 耶戶 = Yâ-fu
 • 約哈斯 = Yok-ha̍p-sṳ̂
 • 約阿施 = Yok-â-sṳ̂
 • 撒迦利雅 = Sat-kâ-li-ngâ
 • 沙龍 = Sâ-liùng
 • 米拿現 = Mí-nâ-hien
 • 比加轄 = Pí-kâ-hot
 • 比加 = Pí-kâ
 • 何細亞 = Hò-se-â
 • 乃縵 = Nái-man
 • 便哈達 = Phien-hâ-tha̍t
 • 哈薛 = Hâ-siet
 • 尼布甲尼撒 = Nì-pu-kap-nì-sat
 • 伯沙撒 = Pak-sâ-sat
 • 以未米羅達 = Yî-vi-mí-lò-tha̍t
 • 亞述 = Â-sut
 • 巴比倫 = Pâ-pí-lùn
 • 波斯 = Pô-sṳ̂
 • 亞述巴尼拔 = Â-sut-pâ-nì-pha̍t
 • 西拿基立 = Sî-nâ-kî-li̍p
 • 提革拉比列色 = Thì-kiet-lâ-pí-lie̍t-set
 • 以撒哈頓 = Yî-sat-ha̍p-tun
 • 利汛 = Li-sun
 • 大流士 = Thai-liù-sṳ
 • 亞哈隨魯 = Â-ha̍p-sùi-lû
 • 亞達薛西 = Â-tha̍t-siet-sî
 • 以斯拉 = Yî-sṳ̂-là
 • 所羅巴伯 = Só-lò-pâ-pak
 • 尼希米 = Nì-hî-mí
 • 以斯帖 = Yî-sṳ̂-thiap
 • 約伯 = Yok-pak
 • 以賽亞 = Yî-soi-â
 • 耶利米 = Yâ-li-mí
 • 以西結 = Yî-sî-kiet
 • 但以理 = Than-yî-lî
 • 何西阿 = Hò-sî-â
 • 約珥 = Yok-ngí
 • 阿摩司 = Â-mô-sṳ̂
 • 俄巴底亞 = Ngò-pâ-tái-â
 • 約拿 = Yok-nâ
 • 彌迦 = Mì-kâ
 • 那鴻 = Nâ-fùng
 • 哈巴谷 = Hâ-pâ-kuk
 • 西番雅 = Sî-fân-ngâ
 • 哈該 = Hâ-kâi
 • 撒迦利亞 = Sat-kâ-li-â
 • 瑪拉基 = Mâ-là-kî
 • 希律 = Hî-li̍t
 • 馬利亞 = Mâ-li-â
 • 馬大 = Mâ-thai
 • 馬太 = Mâ-thai
 • 馬可 = Mâ-khó
 • 路加 = Lu-kâ
 • 約翰 = Yok-hon
 • 提多 = Thì-tô
 • 腓利門 = Fî-li-mùn
 • 雅各 = Ngâ-kok
 • 彼得 = Pí-tet
 • 安德烈 = Ôn-tet-lie̍t
 • 腓力 = Fî-li̍t
 • 巴多羅買 = Pâ-tô-lò-mâi
 • 多馬 = Tô-mâ
 • 亞勒腓 = Â-le̍t-fî
 • 西門 = Sî-mùn
 • 達太 = Tha̍t-thai
 • 加略 = Kâ-lio̍k
 • 猶大 = Yù-thai
 • 法利賽 = Fap-li-soi
 • 撒都該 = Sat-tû-kâi
 • 迦瑪列 = Kâ-mâ-lie̍t
 • 亞拿尼亞 = Â-nâ-nì-â
 • 撒非喇 = Sat-fî-lâ
 • 司提反 = Sṳ̂-thì-fán
 • 尼哥德慕 = Nì-kô-tet-mu
 • 拿但業 = Nâ-than-ngia̍p
 • 抹大拉 = Mat-thai-lâ
 • 馬提亞 = Mâ-thì-â
 • 巴拿巴 = Pâ-nâ-pâ
 • 西拉 = Sî-lâ
 • 亞迦布 = Â-kâ-pu
 • 拉撒路 = Lâ-sat-lu
 • 西庇太 = Sî-pí-thai
 • 哥尼流 = Kô-nì-liù
 • 亞居拉 = Â-kî-lâ
 • 腓利 = Fî-li
 • 奧古斯都 = O-kú-sṳ̂-tû
 • 凱撒 = Khái-sat
 • 凱撒利亞 = Khái-sat-li-â
 • 彼拉多 = Pí-lâ-tô
 • 迦百農 = Kâ-pak-nùng
 • 伯賽大 = Pak-soi-thai
 • 革尼撒勒 = Kiet-nì-sat-le̍t
 • 拿撒勒 = Nâ-sat-le̍t
 • 伯利恆 = Pak-li-hèn
 • 哥拉汛 = Kô-lâ-sin
 • 約帕 = Yok-pha
 • 會堂 = Fi-thòng
 • 伯大尼 = Pak-thai-nì
 • 耶利哥 = Yâ-li-kô
 • 別是巴 = Phe̍t-sṳ-pâ
 • 耶路撒冷 = Yâ-lu-sat-lâng
 • 撒馬利亞 = Sat-mâ-li-â
 • 大馬士革 = Thai-mâ-sṳ-kiet
 • 尼尼微 = Nì-nì-mì
 • 雅典 = Ngâ-tién
 • 羅馬 = Lò-mâ
 • 馬其頓 = Mâ-khì-tun
 • 哥林多 = Kô-lìm-tô
 • 加利利 = Kâ-li-li
 • 加拉太 = Kâ-là-thai
 • 以弗所 = Yî-fut-só
 • 腓立比 = Fî-li̍p-pí
 • 歌羅西 = Kô-lò-sî
 • 帖撒羅尼迦 = Thiap-sat-lò-nì-kâ
 • 幼發拉底 = Yu-fat-lâ-tí
 • 法老 = Fap-ló
 • 西乃 = Sî-nái
 • 錫安 = Siak-ôn
 • 紅海 = Fùng-hói
 • 尼羅河 = Nì-lò-hò