User:Hak-ngìn/Sandbox 4

List of words to hyphenate on the main page of Hakka WikipediɑEdit

 1. 三世 = Sâm-sṳ
 2. 上海 = Sông-hói
 3. 中國 = Chûng-koet
 4. 中國朝代 = Chûng-koet Chêu-thoi
 5. 中文 = Chûng-vùn
 6. 乒乓球 = Pîn-pòng-khiù
 7. 亞歷山大 = Â-li̍t-sân-thai
 8. 亞洲 = Â-chû
 9. 人物 = ngìn-vu̍t
 10. 人類 = ngìn-lui
 11. 今下 = kîm-hâ
 12. 伊斯蘭教 = Yî-sṳ̂-làn-kau
 13. 佛教 = Fu̍t-kau
 14. 來到 = lòi-to
 15. 來去 = lòi-hi
 16. 保羅 = Pó-lò
 17. 做得 = cho-tet
 18. 光臨 = Kông-lìm
 19. 內容 = nui-yùng
 20. 全部 = chhiòn-phu
 21. 共下 = chiung-hâ
 22. 共享 = chiung-hióng
 23. 其他 = khì-thâ
 24. 凹嘴鸛 = Àu-choi-kwòn
 25. 分享 = fûn-hióng
 26. 切換 = Chhiet-von
 27. 劍橋大學 = Kiam-khiâu-thai-ho̍k
 28. 加入 = kâ-ngi̍p
 29. 加拿大 = Kâ-nâ-thai
 30. 加速度 = kâ-suk-thu
 31. 動物 = thûng-vu̍t
 32. 化學 = Fa-ho̍k
 33. 北京 = Pet-kîn
 34. 北美洲 = Pet-mî-chû
 35. 協調 = hia̍p-thiàu
 36. 南極洲 = Nàm-khi̍t-chû
 37. 南美洲 = Nàm-mî-chû
 38. 參考 = chhâm-kháu
 39. 參詳 = Chhâm-siòng
 40. 吳語 = N̂g-ngî
 41. 咖啡 = kâ-pî
 42. 哲學 = Chet-ho̍k
 43. 唐朝 = Thông-chêu
 44. 問題 = mun-thì
 45. 喊做 = hêm-cho
 46. 國語 = Koet-ngî
 47. 地區 = thi-khî
 48. 地球 = Thi-khiù
 49. 地理 = thi-lî
 50. 基督 = Kî -tuk
 51. 基督教 = Kî-tuk-kau
 52. 壯語 = Chong-ngî
 53. 多媒體 = Tô-mòi-thí
 54. 多種 = tô-chúng
 55. 大家 = thai-kâ
 56. 大熊貓 = Thai-yùng-meu
 57. 大陸 = Thai-liu̍k
 58. 天主教 = Thiên-chú-kau
 59. 天文學 = Thiên-vùn-ho̍k
 60. 太平洋 = Thai-phìn-yòng
 61. 奧林匹克 = O-lìm-phit-khiet
 62. 運動會 = Yun-thûng-fi
 63. 姊妹 = Chí-moi
 64. 字典 = Sṳ-tién
 65. 學堂 = ho̍k-thòng
 66. 學習 = ho̍k-si̍p
 67. 宗教 = Chûng-kau
 68. 改革 = Kói-kiet
 69. 客家燜豬肉 = Hak-kâ Mun-chû-ngiuk
 70. 客家菜 = Hak-kâ chhoi
 71. 客家語 = Hak-kâ-ngî
 72. 客家釀豆腐 = Hak-kâ Yòng-theu-fú
 73. 客英 = Hak-Yîn
 74. 小白鷺 = Séu-pha̍k-lù
 75. 工程學 = Kûng-chhàng-ho̍k
 76. 已經 = yí-kîn
 77. 希臘 = Hî-lia̍p
 78. 希臘文 = Hî-lia̍p-vùn
 79. 常用詞 = sòng-yung-chhṳ̀
 80. 幫手 = pông-sú
 81. 建立 = kien-li̍p
 82. 建議 = kien-ngi
 83. 成立 = sṳ̀n-li̍p
 84. 技術 = kî-su̍t
 85. 拿破侖一世 = Nâ-pho-lûn Yit-sṳ
 86. 提供 = thì-kiûng
 87. 提摩太 = Thì-mô-thai
 88. 擂茶 = Lûi-chhà
 89. 教科書 = kau-khô-sû
 90. 教育 = kau yuk
 91. 教育部 = Kau-yuk-phu
 92. 數學 = Sú-ho̍k
 93. 文化 = vùn fa
 94. 文言 = Vùn-ngièn
 95. 斑鳩 = Pân-kiêu
 96. 新加坡 = Sîn-kâ-po
 97. 新教 = Sîn-kau
 98. 新聞 = sîn-vùn
 99. 日本 = Ngit-pún
 100. 日本語 = Ngit-pún-ngî
 101. 普通話 = Phú-thûng-fa
 102. 暹羅語 = Siâm-lò-ngî
 103. 朝鮮語 = Chêu-sien-ngî
 104. 期待 = khì-thai
 105. 梅縣 = Mòi yen
 106. 條目 = Thiàu muk
 107. 標題 = phiêu-thì
 108. 樹立 = su-li̍p
 109. 橙色 = Tshâng set
 110. 歐洲 = Êu-chû
 111. 歡迎 = Fôn-ngiàng
 112. 正式 = chang-sṳt
 113. 正體 = Chang-thí
 114. 歷史 = Li̍t-sṳ́
 115. 法文 = Fap-vùn
 116. 泰語 = Thai-ngî
 117. 演唱會 = Yên-chhong-fi
 118. 漢堡包 = Hon-páu pâu
 119. 漢字 = Hon-sṳ
 120. 版本 = pán-pún
 121. 牛丸 = Ngiù-yên
 122. 牛津大學 = Ngiù-chîn Thai-ho̍k
 123. 物理學 = Vu̍t-lî-ho̍k
 124. 猴子 = Hèu-è
 125. 猶太教 = Yù-thai-kau
 126. 獅子 = Sṳ̂-è
 127. 環境 = fàn-kin
 128. 生物 = sâng-vu̍t
 129. 生物學 = sâng-vu̍t-ho̍k
 130. 田徑 = thièn-kang
 131. 當然 = tông-yèn
 132. 白話字 = Pha̍k-fa-sṳ
 133. 百家姓 = Pak-kâ-siang
 134. 百科 = Pak-khô
 135. 百科全書 = Pak-khô Chhiòn-sû
 136. 目標 = muk-phiêu
 137. 瞭解 = liâu-kié
 138. 知識 = tî-sṳt
 139. 研究 = ngièn-kiu
 140. 社區 = Sa-khî
 141. 社會 = sa-fi
 142. 科學 = Khô-ho̍k
 143. 籃球 = Làm-khiù
 144. 粵語 = Ye̍t-ngî
 145. 紅腹錦雞‎ = Fùng-puk Kím-kiê ‎
 146. 絲綢之路 = Sṳ̂-chhù-chṳ̂-lu
 147. 經濟 = Kîn-chi
 148. 經濟學 = Kîn-chi-ho̍k
 149. 維基 = Vì-kî
 150. 綿羊 = Mièn-yòng
 151. 編寫 = phiên-siá
 152. 編輯 = phiên-si̍p
 153. 繁體 = Fàn-thí
 154. 羅馬帝國 = Lò-mâ Ti-koet
 155. 美國 = Mî-koet
 156. 羽毛球 = Yí-mô-khiù
 157. 老虎 = Ló-fú
 158. 考古學 = Kháu-kú-ho̍k
 159. 耶穌 = Yâ-sû
 160. 耶路撒冷 = Yâ-lu-sat-lâng
 161. 肉丸 = Ngiuk-yên
 162. 自由 = Chhṳ-yù
 163. 臺灣 = Thòi-vân
 164. 興趣 = hîn-chhi
 165. 英國 = Yîn-koet
 166. 英文 = Yîn-vùn
 167. 英語 = Yîn-ngî
 168. 菠薐菜 = po-lîn-chhoi
 169. 華語 = Fà-ngî
 170. 菲律賓 = Fui-li̍t-pîn
 171. 著無 = chho̍k-mò
 172. 蒙古國 = Mùng-kú-koet
 173. 蒙古語 = Mùng-kú-ngî
 174. 薯條 = Shû-thiàu
 175. 藝術 = Ngi-su̍t
 176. 蜘蛛 = Tî-tû
 177. 蝲蜞 = Là-khià
 178. 袋鼠 = Thoi-chhú
 179. 西伯利亞虎 = Sî-pak-li-â Fú
 180. 西班牙 = Sî-pân-ngà
 181. 計劃 = kie-va̍k
 182. 詞典 = Chhṳ̀-tién
 183. 語言 = Ngî-ngièn
 184. 象棋 = Siong-khî
 185. 貓頭鳥 = Meu-thèu-tiâu
 186. 財富 = chhòi-fu
 187. 資料庫 = chṳ̂-liau-khù
 188. 資源 = chṳ̂-ngièn
 189. 贛語 = Kàm-ngî
 190. 越南語 = Ye̍t-nàm-ngî
 191. 足球 = chiuk-khiù
 192. 辭典 = Chhṳ̀-tién
 193. 道教 = Tho-kau
 194. 還係 = hàn he
 195. 邇種 = liá-chúng
 196. 邇面 = liá-mien
 197. 部分 = phu-fûn
 198. 金 = kîm
 199. 長頸鹿 = Chhòng-kiáng-lu̍k
 200. 開放 = khôi-fong
 201. 閩南語 = Mên-nàm-ngî
 202. 閩東語 = Mên-tûng-ngî
 203. 關於 = kôan-yî
 204. 非洲 = Fî-chû
 205. 韓國語 = Hòn-koet-ngî
 206. 音樂 = Yîm-ngo̍k
 207. 樂器 = Ngo̍k-hi
 208. 頭頁 = Thèu-ya̍p
 209. 顏色 = ngân set
 210. 飲食 = yím sṳ̍t
 211. 馬來西亞 = Mâ-lòi-sî-â
 212. 馬禮遜 = Mâ-lî-sùn
 213. 駱駝 = lo̍k-thò
 214. 體操 = thí-chhâu
 215. 體育 = thí-yuk
 216. 魚丸 = Ǹg-yên
 217. 鱷魚 = Ngo̍k-ǹg
 218. 鴕鳥 = thò-tiâu
 219. 黃帝 = Vòng-ti
 220. 黑面琵鷺 = Het-mien Phî-lù
 221. 𠊎兜 = ngài-têu
 222. 阿爾伯特·愛因斯坦 = Â-ngì-pak-thi̍t Oi-yîn-sṳ̂-thán
 223. 托馬斯·阿爾瓦·愛迪生 = Thok-mâ-sṳ̂ Â-ngì-ngá Oi-thit-sâng
 224. 威廉·莎士比亞 = Vî-liâm Sâ-sṳ-pí-â
 225. 兒只斤·鐵木真 = Yì-chṳ́-kîn Thiet-muk-chṳ̂n
 226. 亞伯蘭罕·林肯 = Â-pak-làn-hàn Lìm-khén
 227. 約翰·梅納德·凱恩斯 = Yok-hon Mòi-na̍p-tet Khái-ên-sṳ̂
 228. 習近平 = Si̍p Khiûn-phìn
 229. 馬英九 = Mâ Yîn-kiú
 230. 陳水扁 = Chhṳ̀n Súi-pién
 231. 孫中山 = Sûn Chûng-sân
 232. 張大鵬 = Chông Thai-phên
 233. 黃家駒 = Vòng Kâ-kî
 234. 陸克文 = Liu̍k Khiet-vùn
 235. 戴德生 = Tai Tet-sâng
 236. 韓山文 = Hòn Sân-vùn
 237. 黃現璠 = Vòng Hien-fân
 238. 利瑪竇 = Li Mâ-thèu

<ǃ--In Simplified Chinese characters-->

 1. 中国 = Chûng-koet
 2. 中国朝代 = Chûng-koet Chêu-thoi
 3. 亚历山大 = Â-li̍t-sân-thai
 4. 亚洲 = Â-chû
 5. 人类 = ngìn-lui
 6. 伊斯兰教 = Yî-sṳ̂-làn-kau
 7. 来到 = lòi-to
 8. 来去 = lòi-hi
 9. 保罗 = Pó-lò
 10. 光临 = Kông-lìm
 11. 凹嘴鹳 = Àu-choi-kwòn
 12. 切换 = Chhiet-von
 13. 剑桥大学 = Kiam-khiâu-thai-ho̍k
 14. 动物 = thûng-vu̍t
 15. 化学 = Fa-ho̍k
 16. 协调 = hia̍p-thiàu
 17. 参考 = chhâm-kháu
 18. 参详 = Chhâm-siòng
 19. 吴语 = N̂g-ngî
 20. 哲学 = Chet-ho̍k
 21. 问题 = mun-thì
 22. 国语 = Koet-ngî
 23. 地区 = thi-khî
 24. 壮语 = Chong-ngî
 25. 多媒体 = Tô-mòi-thí
 26. 多种 = tô-c​​húng
 27. 大陆 = Thai-liu̍k
 28. 天文学 = Thiên-vùn-ho̍k
 29. 太平洋 = Thai-phìn-yòng
 30. 运动会 = Yun-thûng-fi
 31. 学堂 = ho̍k-thòng
 32. 学习 = ho̍k-si̍p
 33. 客家焖猪肉 = Hak-kâ Mun-chû-ngiuk
 34. 客家菜 = Hak-kâ chhoi
 35. 客家语 = Hak-kâ-ngî
 36. 小白鹭 = Séu-pha̍k-lù
 37. 工程学 = Kûng-chhàng-ho̍k
 38. 已经 = yí-kîn
 39. 希腊 = Hî-lia̍p
 40. 希腊文 = Hî-lia̍p-vùn
 41. 常用词 = sòng-yung-chhṳ̀
 42. 帮手 = pông-sú
 43. 建议 = kien-ngi
 44. 技术 = kî-su̍t
 45. 拿破仑一世 = Nâ-pho-lûn Yit-sṳ
 46. 教科书 = kau-khô-sû
 47. 数学 = Sú-ho̍k
 48. 斑鸠 = Pân-kiêu
 49. 新闻 = sîn-vùn
 50. 日本语 = Ngit-pún-ngî
 51. 普通话 = Phú-thûng-fa
 52. 暹罗语 = Siâm-lò-ngî
 53. 朝鲜语 = Chêu-sien-ngî
 54. 梅县 = Mòi yen
 55. 条目 = Thiàu muk
 56. 标题 = phiêu-thì
 57. 树立 = su-li̍p
 58. 欧洲 = Êu-chû
 59. 欢迎 = Fôn-ngiàng
 60. 正体 = Chang-thí
 61. 历史 = Li̍t-sṳ́
 62. 泰语 = Thai-ngî
 63. 演唱会 = Yên-chhong-fi
 64. 汉堡包 = Hon-páu pâu
 65. 汉字 = Hon-sṳ
 66. 牛津大学 = Ngiù-chîn Thai-ho̍k
 67. 物理学 = Vu̍t-lî-ho̍k
 68. 狮子 = Sṳ̂-è
 69. 环境 = fàn-kin
 70. 生物学 = sâng-vu̍t-ho̍k
 71. 田径 = thièn-kang
 72. 当然 = tông-yèn
 73. 白话字 = Pha̍k-fa-sṳ
 74. 百科全书 = Pak-khô Chhiòn-sû
 75. 目标 = muk-phiêu
 76. 知识 = tî-sṳt
 77. 研究 = ngièn-kiu
 78. 社区 = Sa-khî
 79. 社会 = sa-fi
 80. 科学 = Khô-ho̍k
 81. 篮球 = Làm-khiù
 82. 粤语 = Ye̍t-ngî
 83. 红腹锦鸡‎ = Fùng-puk Kím-kiê ‎
 84. 丝绸之路 = Sṳ̂-chhù-chṳ̂-lu
 85. 经济 = Kîn-chi
 86. 经济学 = Kîn-chi-ho̍k
 87. 维基 = Vì-kî
 88. 绵羊 = Mièn-yòng
 89. 编写 = phiên-siá
 90. 编辑 = phiên-si̍p
 91. 繁体 = Fàn-thí
 92. 罗马帝国 = Lò-mâ Ti-koet
 93. 美国 = Mî-koet
 94. 羽毛球 = Yí-mô-khiù
 95. 考古学 = Kháu-kú-ho̍k
 96. 耶稣 = Yâ-sû
 97. 台湾 = Thòi-vân
 98. 兴趣 = hîn-chhi
 99. 英国 = Yîn-koet
 100. 英语 = Yîn-ngî
 101. 华语 = Fà-ngî
 102. 着无 = chho̍k-mò
 103. 蒙古国 = Mùng-kú-koet
 104. 蒙古语 = Mùng-kú-ngî
 105. 薯条 = Shû-thiàu
 106. 艺术 = Ngi-su̍t
 107. 西伯利亚虎 = Sî-pak-li-â Fú
 108. 计划 = kie-va̍k
 109. 词典 =​​ Chhṳ̀-tién
 110. 语言 = Ngî-ngièn
 111. 猫头鸟 = Meu-thèu-tiâu
 112. 财富 = chhòi-fu
 113. 资料库 = chṳ̂-liau-khù
 114. 资源 = chṳ̂-ngièn
 115. 赣语 = Kàm-ngî
 116. 越南语 = Ye̍t-nàm-ngî
 117. 足球 = chiuk-khiù
 118. 辞典 = Chhṳ̀-tién
 119. 道教 = Tho-kau
 120. 还系 = hàn he
 121. 迩种 = liá-chúng
 122. 迩面 = liá-mien
 123. 长颈鹿 = Chhòng-kiáng-lu̍k
 124. 开放 = khôi-fong
 125. 闽南语 = Mên-nàm-ngî
 126. 闽东语 = Mên-tûng-ngî
 127. 关于 = kôan-yî
 128. 非洲 = Fî-chû
 129. 韩国语 = Hòn-koet-ngî
 130. 音乐 = Yîm-ngo̍k
 131. 乐器 =​​ Ngo̍k-hi
 132. 头页 = Thèu-ya̍p
 133. 颜色 = ngân set
 134. 饮食 = yím sṳ̍t
 135. 马来西亚 = Mâ-lòi-sî-â
 136. 马礼逊 = Mâ-lî-sùn
 137. 骆驼 = lo̍k-thò
 138. 体操 = thí-chhâu
 139. 体育 = thí-yuk
 140. 鱼丸 = Ǹg-yên
 141. 鳄鱼 = Ngo̍k-ǹg
 142. 鸵鸟 = thò-tiâu
 143. 黑面琵鹭 = Het-mien Phî-lù
 144. 阿尔伯特·爱因斯坦= Â-ngì-pak-thi̍t Oi-yîn-sṳ̂-thán
 145. 托马斯·阿尔瓦·爱迪生= Thok-mâ-sṳ̂ Â-ngì-ngá Oi-thit-sâng
 146. 威廉·莎士比亚= Vî-liâ​​m Sâ-sṳ-pí-â
 147. 儿只斤·铁木真= Yì-chṳ́-kîn Thiet-muk-chṳ̂n
 148. 亚伯兰罕·林肯= Â-pak-làn-hàn Lìm-khén
 149. 约翰·梅纳德·凯恩斯= Yok-hon Mòi-na̍p-tet Khái-ên-sṳ̂
 150. 习近平 = Si̍p Khiûn-phìn
 151. 马英九 = Mâ Yîn-kiú
 152. 陈水扁 = Chhṳ̀n Súi-pién
 153. 孙中山 = Sûn Chûng-sân
 154. 张大鹏 = Chông Thai-phên
 155. 黄家驹 = Vòng Kâ-kî
 156. 陆克文 = Liu̍k Khiet-vùn
 157. 韩山文 = Hòn Sân-vùn
 158. 黄现璠 = Vòng Hien-fân
 159. 利玛窦 = Li Mâ-thèu