සමට:Apex

This page is a translated version of the page Skin:Apex and the translation is 80% complete.
MediaWiki skins manual - category
Apex
Release status: beta
License GNU General Public License 2.0 or later
Download
Example Example on Skins wiki
Public wikis using 14 (Ranked 76th)
Public wikis using as default skin 4
Translate the Apex skin if it is available at translatewiki.net
Vagrant role apex
Issues : Open tasks · Report a bug

Apex විවිධ ප්රමාණවලින් තිර ප්රතිචාර සඳහා සැලසුම් කරන ලද සම වේ. එහි ප්රධාන ලක්ෂණ එක් පිටුවේ රස යටපත් නොකර එය පහසු කරමින්, පිටුවේ අයිතියdf මත පියාසර තහනම්-ඉවත් මෙනුව බවට පටුන ඉවත් dවෙමින් ඇත.

This skin may not work correctly on mobile devices.

== ස්ථාපන ==e

  • If using Vagrant , install with vagrant roles enable apex -p

Manual installation

  • Download and place the file(s) in a directory called apex in your skins/ folder.
  • Add the following code at the bottom of your LocalSettings.php file:
    wfLoadSkin( 'apex' );
    
  •   Done - Navigate to Special:Version on your wiki to verify that the skin is successfully installed.