Template:Timeline MediaWiki

This page is a translated version of the page Template:Timeline MediaWiki and the translation is 100% complete.
Special:MyLanguage/MediaWiki 1.19Special:MyLanguage/MediaWiki 1.20Special:MyLanguage/MediaWiki 1.21Special:MyLanguage/MediaWiki 1.22Special:MyLanguage/MediaWiki 1.23Special:MyLanguage/MediaWiki 1.24Special:MyLanguage/MediaWiki 1.25Special:MyLanguage/MediaWiki 1.26Special:MyLanguage/MediaWiki 1.27Special:MyLanguage/MediaWiki 1.28Special:MyLanguage/MediaWiki 1.29Special:MyLanguage/MediaWiki 1.30Special:MyLanguage/MediaWiki 1.31Special:MyLanguage/MediaWiki 1.32Special:MyLanguage/MediaWiki 1.33Special:MyLanguage/MediaWiki 1.34Special:MyLanguage/MediaWiki 1.35Special:MyLanguage/MediaWiki 1.36Special:MyLanguage/MediaWiki 1.37Special:MyLanguage/MediaWiki 1.38Special:MyLanguage/MediaWiki 1.39Special:MyLanguage/MediaWiki 1.40Special:MyLanguage/MediaWiki 1.41Special:MyLanguage/MediaWiki 1.42
เส้นเวลาการปล่อยรุ่นใหม่ของมีเดียวิกิ
  •   การพัฒนารุ่นอัลฟา
  •   การพัฒนารุ่นพร้อมปล่อย
  •   การปล่อยรุ่นเสถียร
  •   การปล่อยรุ่นสนับสนุนในระยะยาว