Template:Main page/intro/vi

MediaWiki là một gói phần mềm tự do wiki mã nguồn mở viết bằng PHP, ban đầu được dùng riêng cho Wikipedia. Hiện nay nó được dùng bởi nhiều dự án khác của tổ chức phi lợi nhuận Wikimedia Foundation và bởi nhiều wiki khác, kể cả chính website này, trang chủ của MediaWiki.

Hãy sử dụng các liên kết bên dưới để khám phá nội dung của trang này. Bạn sẽ tìm được một số nội dung đã được dịch sang ngôn ngữ khác, nhưng ngôn ngữ chủ yếu của các tài liệu vẫn là tiếng Anh.

Với những câu hỏi tổng quát về MediaWiki, hãy xem trang thông tin hoặc đặt một yêu cầu tại bàn giúp đỡ.