Project:Defsam/vi

Defsam là một tập lệnh cho các bản tóm lược sửa đổi tiêu chuẩn

Tạo tập lệnhEdit

Thêm mã sau vào trang defsam.js của bạn:

//********************************
// Own script for        *
// standard edit summaries.      *
//                *
// By: Sumurai8         *
// Problems/bugs: My talk    *
//********************************
 
//******************************************
//Toevoegen van de samenvattingen:
//
 
array_sam = 
 { "<add a name>": "<add text>",
  "<add a name>": "<add text>",
  "<add a name>": "<add text>",
  "<add a name>": "<add text>"
 }
 
//until here
//******************************************
 
jQuery( document ).ready( function( $ ) {
 $('<span id="standaardsamenvattingen">Standaard: </span>').insertBefore( $('#wpSummaryLabel') )
 jQuery.each(array_sam, function(naam, sam) {
  $('#standaardsamenvattingen').append(
   $('<a style="cursor:pointer; cursor:hand;"></a>').text(naam).click( function() {
    $('#wpSummary').val(sam);
   } )
  )
 } )
 $(document.createTextNode('; ')).insertAfter('#standaardsamenvattingen a')
} );

Mã nguồn của tập lệnh này được lấy từ Wikipedia, do Sumurai8 viết. Văn bản được từ Wikipedia được cấp phép theo Giấy phép CC BY-SA 3.0 & GDFL.

Nhập tập lệnhEdit

Khi bạn đã thêm văn bản ở trên vào defsam.js của mình, bạn phải thêm văn bản sau vào trang common.js của bạn hoặc trang <skinnname>.js của bạn:

importScript('Special:MyPage/defsam.js');

Ghi chúEdit

Có lỗi? Liên hệ Southparkfan hoặc Sumurai8.