October 2011 Coding Challenge/Banner text/vi

BannersEdit

Edit

Tại Wikipedia, chúng ta có những lập trình viên xuất sắc nhất thế giới -- nhưng chúng ta cần nhiều hơn thế.

Hãy đăng ký tham gia cuộc thi tuyển lập trình viên vào tháng 10 năm 2011.

Edit

Chỉ cần một lập trình viên giỏi là có thể phục vụ cho 400 triệu người dùng.

Ngay bây giờ hãy đăng ký tham gia cuộc thi tuyển lập trình viên vào tháng 10 năm 2011.

Edit

Bạn là một lập trình viên? Bạn muốn làm việc cho Wikipedia một ngày nào đó?

Hãy làm theo bước đầu tiên ngay lúc này. Đăng ký tham gia cuộc thi tuyển lập trình viên vào tháng 10 năm 2011.