မီဒီယ်ုဝီကေဝ် ၁.၃၂/လိက်မေံဍွယ်-အယ်တ်ုမေဝ်

This page is a translated version of the page MediaWiki 1.32/interface-admin and the translation is 75% complete.

In MediaWiki 1.32 the rights for editing sitewide CSS, JS and JSON, and interface messages flagged as raw, were separated from the right to edit pages in the MediaWiki namespace. အ်ုခါ့ယိုဝ် ဆ်ုသုံႋဏင့်ဆာႋ ၜးဏေဝ်ႋၜေ့ editinterface ဍေ editsitecss, editsitejs, လ်ုမွာဲၜး editsitejson မ်ုသုံႋဝေ့လ်ုမိင်မိင်ဏှ်။ အ်ုသီးဏေဝ်ႋလ်ုကုံရွာဲဏှ် ဏေဝ်ႋဝေ့ဆ်ုပၠယ်တဝ်လုက်ကၠာဏှ် လ်ု interface-admin

Sitewide CSS/JS editing can be used to attack users of the site in various ways; it should be handed out with caution. (ယောဝ်ႋ m:Interface administrators ခြီခြာ့ခ်ုဏင်ဏင်အ်ုၯင်း.) CSS ဆ်ုအင်းမာဝယ်, Extension:TemplateStyles ခဝ့်ဖှ်ေထ​ဝေ့ ခ်ုဝုင်ႋဆာႋကျးက်ုဍာ အးအးလေံလေံဆ်ုအင်းမာလှ်။

ဆ်ုအင်းလယ် အ်ုဃှာႋၰံင်အ်ုၯာင်ႋအ်ုကျံင်း မ်ုဍးၜးလ်ု T190015 ဝယ်ဆာ်။