คู่มือ:Valid tag table

This page is a translated version of the page Manual:Valid tag table and the translation is 17% complete.
คู่มือ:สารบัญ MediaWiki database layout valid_tag table
เวอร์ชันมีเดียวิกิ:
1.15 – 1.32

The valid_tag table contains a list of defined tags, to be used by Special:Tags.

Fields

vt_tag

Tag.

Schema summary

เวอร์ชันมีเดียวิกิ:
1.15 – 1.32

DESCRIBE valid_tag;

+--------+----------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+--------+----------------+------+-----+---------+-------+
| vt_tag | varbinary(255) | NO  | PRI | NULL  |    |
+--------+----------------+------+-----+---------+-------+

Indexes

เวอร์ชันมีเดียวิกิ:
1.15 – 1.32

SHOW INDEX IN valid_tag;

+-----------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table   | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+-----------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| valid_tag |     0 | PRIMARY |      1 | vt_tag   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+-----------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+