Hướng dẫn sử dụng: Trackback.php

This page is a translated version of the page Manual:Trackback.php and the translation is 100% complete.

Details

MediaWiki Version:
1.18

Trackback.php xử lý trackback các yêu cầu được gửi đến cài đặt MediaWiki. Tập lệnh mong đợi một yêu cầu POST và trả về dữ liệu XML.

Biến cấu hình $ UseTrackbacks phải được đặt thành $ true để cho phép xử lý trackback này.