മാനുവൽ:സേഫ്മോഡ്

This page is a translated version of the page Manual:Safemode and the translation is 40% complete.

The safemode parameter can be added to any MediaWiki URL to load the page without including any on-wiki JavaScript or on-wiki stylesheet pages. User scripts like User:Example/common.js and user styles such as User:Example/common.css are not loaded.

Note that if $wgAllowSiteCSSOnRestrictedPages is set to true, site-wide scripts will be considered "safe" and this parameter will not disable them.

This can be useful for debugging broken JavaScript gadgets, as described at Help:Locating broken scripts .

ഉപയോഗം

Append the parameter safemode=1 to any MediaWiki URL.

ഉദാഹരണങ്ങൾ:

MediaWiki version:
1.41
Gerrit change 940156

Since MediaWiki 1.41, there's also a preference under ദൃശ്യരൂപം → വിപുലമായ ഉപാധികൾ: "എല്ലായ്‌പ്പോഴും സേഫ് മോഡ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക", which can be used to enable this mode persistently.

ഇതും കാണുക