మాన్యువల్:$wgFileBlacklist

This page is a translated version of the page Manual:$wgFileBlacklist and the translation is 67% complete.
Outdated translations are marked like this.
Files and file uploads: $wgFileBlacklist
ఎక్స్టంషన్ ల తో కూడిన దస్త్రములు ఎక్కిన్చుటకు అనుమతించబడవు
Introduced in version:1.2.0
Removed in version:1.37.0 (Gerrit change 680806; git #4dae3b1a)
Allowed values:(array)
Default value:(క్రింద చూడుము)

వివరాలకు

ఈ ఎక్స్టంషన్ ల తో కూడిన దస్త్రములు ఎప్పటికి ఎక్కిన్చుటకు అనుమతిమ్పబడవు $CheckFileExtensions గుర్తించిన యడల

$FileBlacklist, $FileExtensions ను ఒవర్రైడ్ చేస్తుంది, కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఫైల్ ను ఎక్కిన్చుటకు పూర్వము బ్లాకు లిస్టు లో ఉన్న ఆ ఎక్స్టంషన్ ను దానిలోనుండి తీసివేయవలసి ఉంది ఉదాహరణకు, వినియోగదారులు నిర్వర్తించే అప్లోడ్ అనుమతించడానికి LocalSettings.php కు దీన్ని జోడించండి

$wgFileExtensions[] = 'exe';
$wgFileBlacklist = array_diff( $wgFileBlacklist, [ 'exe' ] );
$wgMimeTypeBlacklist = array_diff( $wgMimeTypeBlacklist, [ 'application/x-msdownload' ] );

Default values

1.35.12 (gerrit:961934, phab:T341565):

/**
 * Files with these extensions will never be allowed as uploads.
 * An array of file extensions to blacklist. You should append to this array
 * if you want to blacklist additional files.
 */
$wgFileBlacklist = [
	# HTML may contain cookie-stealing JavaScript and web bugs
	'html', 'htm', 'js', 'jsb', 'mhtml', 'mht', 'xhtml', 'xht',
	# PHP scripts may execute arbitrary code on the server
	'php', 'phtml', 'php3', 'php4', 'php5', 'phps', 'phar',
	# Other types that may be interpreted by some servers
	'shtml', 'jhtml', 'pl', 'py', 'cgi',
	# May contain harmful executables for Windows victims
	'exe', 'scr', 'dll', 'msi', 'vbs', 'bat', 'com', 'pif', 'cmd', 'vxd', 'cpl',
	# T341565
	'xml',
];
MediaWiki versions:
1.33 – 1.36
/**
 * Files with these extensions will never be allowed as uploads.
 * An array of file extensions to blacklist. You should append to this array
 * if you want to blacklist additional files.
 */
$wgFileBlacklist = [
	# HTML, కుకీ-దొంగిలించడం జావాస్క్రిప్ట్ మరియు వెబ్ దోషాలు కలిగి ఉండవచ్చు
	'html', 'htm', 'js', 'jsb', 'mhtml', 'mht', 'xhtml', 'xht',
	# PHP స్క్రిప్ట్స్ సర్వర్ అనియత కోడ్ అమలు చేస్తూ ఉండవచ్చు
	'php', 'phtml', 'php3', 'php4', 'php5', 'phps', 'phar',
	# ఇతర రకాలు, కొన్ని సర్వర్లనుండి  అనువదించే అవకాశం ఉంది
	'shtml', 'jhtml', 'pl', 'py', 'cgi',
	# Windows బాధితుల కోసం హానికరమైన నిర్వర్తించేవి  కలిగి ఉండవచ్చు
	'exe', 'scr', 'dll', 'msi', 'vbs', 'bat', 'com', 'pif', 'cmd', 'vxd', 'cpl' ];
MediaWiki versions:
1.16 – 1.32
$wgFileBlacklist = [
	# HTML may contain cookie-stealing JavaScript and web bugs
	'html', 'htm', 'js', 'jsb', 'mhtml', 'mht', 'xhtml', 'xht',
	# PHP scripts may execute arbitrary code on the server
	'php', 'phtml', 'php3', 'php4', 'php5', 'phps',
	# Other types that may be interpreted by some servers
	'shtml', 'jhtml', 'pl', 'py', 'cgi',
	# May contain harmful executables for Windows victims
	'exe', 'scr', 'dll', 'msi', 'vbs', 'bat', 'com', 'pif', 'cmd', 'vxd', 'cpl' ];
MediaWiki versions:
1.11 – 1.15
$wgFileBlacklist = array(
	# HTML may contain cookie-stealing JavaScript and web bugs
	'html', 'htm', 'js', 'jsb', 'mhtml', 'mht',
	# PHP scripts may execute arbitrary code on the server
	'php', 'phtml', 'php3', 'php4', 'php5', 'phps',
	# Other types that may be interpreted by some servers
	'shtml', 'jhtml', 'pl', 'py', 'cgi',
	# May contain harmful executables for Windows victims
	'exe', 'scr', 'dll', 'msi', 'vbs', 'bat', 'com', 'pif', 'cmd', 'vxd', 'cpl' );
MediaWiki versions:
1.8 – 1.10
$wgFileBlacklist = array(
	# HTML may contain cookie-stealing JavaScript and web bugs
	'html', 'htm', 'js', 'jsb',
	# PHP scripts may execute arbitrary code on the server
	'php', 'phtml', 'php3', 'php4', 'php5', 'phps',
	# Other types that may be interpreted by some servers
	'shtml', 'jhtml', 'pl', 'py', 'cgi',
	# May contain harmful executables for Windows victims
	'exe', 'scr', 'dll', 'msi', 'vbs', 'bat', 'com', 'pif', 'cmd', 'vxd', 'cpl' );
MediaWiki version:
1.7
$wgFileBlacklist = array(
	# HTML may contain cookie-stealing JavaScript and web bugs
	'html', 'htm', 'js', 'jsb',
	# PHP scripts may execute arbitrary code on the server
	'php', 'phtml', 'php3', 'php4', 'phps',
	# Other types that may be interpreted by some servers
	'shtml', 'jhtml', 'pl', 'py', 'cgi',
	# May contain harmful executables for Windows victims
	'exe', 'scr', 'dll', 'msi', 'vbs', 'bat', 'com', 'pif', 'cmd', 'vxd', 'cpl' );
MediaWiki version:
1.6
$wgFileBlacklist = array(
	# HTML may contain cookie-stealing JavaScript and web bugs
	'html', 'htm', 'js', 'jsb', 'svg',
	# PHP scripts may execute arbitrary code on the server
	'php', 'phtml', 'php3', 'php4', 'phps',
	# Other types that may be interpreted by some servers
	'shtml', 'jhtml', 'pl', 'py', 'cgi',
	# May contain harmful executables for Windows victims
	'exe', 'scr', 'dll', 'msi', 'vbs', 'bat', 'com', 'pif', 'cmd', 'vxd', 'cpl' );
MediaWiki version:
1.5
$wgFileBlacklist = array(
	# HTML may contain cookie-stealing JavaScript and web bugs
	'html', 'htm', 'js', 'jsb',
	# PHP scripts may execute arbitrary code on the server
	'php', 'phtml', 'php3', 'php4', 'phps',
	# Other types that may be interpreted by some servers
	'shtml', 'jhtml', 'pl', 'py', 'cgi',
	# May contain harmful executables for Windows victims
	'exe', 'scr', 'dll', 'msi', 'vbs', 'bat', 'com', 'pif', 'cmd', 'vxd', 'cpl' );
MediaWiki version:
1.4
$wgFileBlacklist = array(
	# HTML may contain cookie-stealing JavaScript and web bugs
	'html', 'htm',
	# PHP scripts may execute arbitrary code on the server
	'php', 'phtml', 'php3', 'php4', 'phps',
	# Other types that may be interpreted by some servers
	'shtml', 'jhtml', 'pl', 'py', 'cgi',
	# May contain harmful executables for Windows victims
	'exe', 'scr', 'dll', 'msi', 'vbs', 'bat', 'com', 'pif', 'cmd', 'vxd', 'cpl' );
MediaWiki versions:
1.2 – 1.3
$wgFileBlacklist = array(
	# HTML may contain cookie-stealing JavaScript and web bugs
	"html", "htm",
	# PHP scripts may execute arbitrary code on the server
	"php", "phtml", "php3", "php4", "phps",
	# Other types that may be interpreted by some servers
	"shtml", "jhtml", "pl", "py",
	# May contain harmful executables for Windows victims
	"exe", "scr", "dll", "msi", "vbs", "bat", "com", "pif", "cmd", "vxd", "cpl" );

ఇవి కూడా చూడండి

  • The filename-prefix-blacklist system message defines prohibited prefixes, to avoid non-descriptive (usually camera-generated) filenames.