Extension:FileImporter/Data/th.wikipedia

 • en: This data is used by FileImporter to transfer images from Thai Wikipedia to Commons.
 • th: ข้อมูลด้านล่างนี้ถูกใช้โดยเครื่องมือนำเข้าไฟล์เพื่อทำการย้ายไฟล์จากวิกิพีเดียภาษาไทยไปยังคอมมอนส์

Categories

Bad

ไฟล์ที่อยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ไม่ควรถูกย้ายไปยังคอมมอนส์

 • ภาพที่ต้องการการตรวจสอบการเปลี่ยนสัญญาอนุญาต
 • ภาพไม่ผ่านการการตรวจสอบการเปลี่ยนสัญญาอนุญาต

Templates

Good

อย่างน้อยหนึ่งในแม่แบบเหล่านี้จำเป็นต้องนำไปยังคอมมอนส์ด้วย (สามารถใช้อักษรพิมพ์เล็กได้)

 • attribution
 • bsd
 • bsdu

 • Cc-by
 • Cc-by-2.0
 • Cc-by-2.5
 • Cc-by-3.0
 • Cc-by-sa
 • Cc-by-sa-2.0
 • Cc-by-sa-2.5
 • Cc-by-sa-2.5,2.0,1.0
 • Cc-by-sa-3.0
 • Cc-by-sa-3.0,2.5,2.0,1.0
 • Cc-sa
 • gfdl
 • gfdl-self
 • gfdl-self-with-disclaimers
 • gfdl-user
 • gfdl-with-disclaimers

 • gpl
 • lgpl

 • pd-old
 • pd-self
 • pd-textlogo
 • pd-ukgov
 • pd-us
 • pd-usgov
 • pd-user
 • pd-user-w
 • pd/1923
 • pd-anon-1923
 • PD-1923
 • PD-ineligible
 • PD-TH-exempt
 • PD-Thailand
 • PD-USGov-CIA
 • PD-USGov-NASA
 • PD-USGov-DOC-NOAA
 • PD-RU-exempt
 • PD-USSR
 • PD-USGov-CIA-WF

Bad

เมื่อมีแม่แบบเหล่านี้ภาพไม่ควรย้ายไปคอมมอนส์

ละเมิดร้ายแรง

 • ลบ
 • ไม่ทราบ
 • ภาพที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์
 • ไม่ได้ระบุ
 • ไม่มีแหล่งที่มา

การใช้งานโดยชอบธรรม ซึ่งคอมมอนส์ไม่รับ

 • โลโก้
 • ภาพจากโทรทัศน์
 • ภาพซอฟต์แวร
 • ภาพการ์ตูน
 • ภาพจากเกม
 • ภาพจากภาพยนตร์
 • ภาพจากมิวสิกวิดีโอ
 • ภาพจากหนังสือ
 • ภาพจากข่าว
 • ภาพโฆษณา
 • โปสเตอร์
 • ปกซีดี
 • ภาพแสตมป์ไทย
 • เสียงเพลง
 • ภาพตัวละคร
 • ภาพจากสารานุกรมพืช
 • ภาพจากพาโนรามิโอ
 • ภาพเหรียญไทย
 • Non-free Wikimedia logo
 • ชอบธรรม
 • PD-US-expired-abroad

แม่แบบคอมมอนส์ต่าง ๆ

 • NoCommons
 • NowCommons
 • มีที่คอมมอนส์
 • Do not move to Commons

Remove

แม่แบบเหล่านี้ควรลบออกขณะย้าย

 • !
 • !!
 • NowCommons
 • Move to commons
 • Move to wikimedia commons
 • Movetocommons
 • To commons
 • ย้ายไปคอมมอนส์

Transfer

 • ใช้ ; LOCAL_TEMPLATE : COMMONS_TEMPLATE | COMMONS_PARAMETER=LOCAL_PARAMETER | COMMONS_PARAMETER=LOCAL_PARAMETER และอื่น ๆ
 • พารามิเตอร์ในท้องถิ่นอาจจะมีพารามิเตอร์เป็น 1, 2, 3 ... ซึ่งจะไม่ทำงานในคอมมอนส์
 • ใช้ตัวนำ @ เพื่อเพิ่มแท็กภาษา (เช่น จาก |Des=นี่คือคำอธิบาย เป็น |Description={{th|นี่คือคำอธิบาย}} เมื่ออยู่บนคอมมอนส์
 • ใช้ตัวนำ + เพื่อเป็นการเพิ่มค่าที่อยู่หลัง "=" เป็นค่าของพารามิเตอร์บนคอมมอนส์
Information
Information|@Description=Description|Source=Source|Author=Author|Date=Date|Permission=Permission|Other_versions=Other_versions
กล่องข้อมูล ภาพเสรี
Information|@Description=คำอธิบายภาพ|Source=แหล่งที่มา|Permission=|Author=ผู้ถ่ายภาพ|Date=วันที่สร้างสรรค์|Other_versions=
freeimage
Information|@Description=คำอธิบายภาพ|Source=แหล่งที่มา|Permission=|Author=ผู้ถ่ายภาพ|Date=วันที่สร้างสรรค์|Other_versions=
GFDL-self
cc-by-sa-3.0
Self cc-by-sa-3.0 GFDL migration redundant
cc-by-sa-3.0
ภาพเสรีเชิงโลโก้
Trademarked
GFDL-user-w
infomation|Author=3
ตราราชการ
Insignia
PD-user-w
PD-user-w|language=1|user=3|+project=wikipedia
Attribution
Attribution only license

Information

Description

หัวข้อของคำอธิบายไฟล์:

 • คำอธิบายโดยย่อ

Licensing

หัวข้อของส่วนลิขสิทธิ์:

 • การอนุญาตใช้สิทธิ
 • สัญญาอนุญาต
 • การอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์

Source wiki info

You can define which template should be added to the file on the source wiki to signal that it has been moved to Commons. This definition is done on Wikidata. Please do not add this info here.