Iú-kuan MediaWiki ê tsu-tshik

This page is a translated version of the page Books about MediaWiki and the translation is 100% complete.

Kok-tsióng iú-kuan MediaWiki nńg-thé ê tsū-tsi̍p i-kīng tshut-pán, iah kiông-tiāu MediaWiki ê ki-su̍t hong-bīn. (Iah-koh-ū tsin-tsē iú-kuan Wikipedia ê tsū-tsi̍p; in bô pau-kuat teh tsit-ê tshing-tuann lāi-té.)

Piau-tê Tsok-tsiá tshut-pán-siong Nî-hun Gí-giân Tsú-tê
Working With MediaWiki Yaron Koren WikiWorks Press 2012, 2014, 2017, 2020 英文 ISBN 978-0615720302 (Tē-1 pán), ISBN 978-1540761149 (Tē-2 pán). Wikitext, an-tsong, pang-bôo, kái-sik kong-lîng, khok-tián, kong-tsè spam, kái-tsìn tshiau-tshuē kuán-lí, tsuè-ka si̍t-tsiān. Suànn-tíng ua̍t-tho̍k.
MediaWiki Daniel J. Barrett O'Reilly Media 2008 英文 ISBN 0-596-51979-6. Wikitext, an-tsong, pang-bôo, kái-sik kong-lîng, DPL , khok-tián pian-tîng, kuán-lí, tsuè-ka si̍t-tsiān, khì-gia̍p wiki thê-sī.
MediaWiki 1.1 Beginner's Guide Jeff Orloff, Mizanur Rahman Packt Publishing 2010 英文 ISBN 978-1-847196-04-0. An-tsong hām kuán-lí MediaWiki í kiàn-kòo sîng-kong ê wiki, tsuan-tsù teh tshoo-ha̍k-tsiá, hām MediaWiki pán-pún 1.15 pó-tshî tóng-pōo.
MediaWiki Administrators' Tutorial Guide Mizanur Rahman Packt Publishing 2007 英文 ISBN 978-1-904811-59-6. MediaWiki kuán-lí-guân ê an-tsong, kuán-lí hām tīng-gī MediaWiki an-tsong ê kàu-tîng tsí-lâm.
MediaWiki efficace Daniel J. Barrett Eyrolles 2009 法文 ISBN 2-212-12466-X, O'Reilly MediaWiki ê huan-i̍k.
MediaWiki Skins Design Richard Carter Packt Publishing 2008 英文 ISBN 1-847-19520-2. Ka-phuê MediaWiki
Professional Wikis Mark S. Choate Wrox 2007 英文 (Google Tsū-tsi̍p ū-lám) An-tsong, wikitext, tôo-siōng, im-ga̍k, môo-su̍t gí-giân, pang-bôo, guā-piáu, khok-tián, API, biauhian (memcached tíng-tíng).
Wikis und Blogs Christoph Lange (Ed.) Computer- und Literaturverlag 2007 德文 ISBN 3-936546-44-4, Pau-kuat kah kî-thann wiki ê si̍t-hiān (UseModWiki, PmWiki, FlexWiki)